Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vastu võetud 06.09.2019 nr 76

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruses nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „tulirelva” sõnadega „ja elektrišokirelva”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu, abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud tervisetõendite loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded.”;

3) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva või elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu”;

4) paragrahvi 3 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „tulirelva” sõnadega „või elektrišokirelva”;

5) paragrahvi 5 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Abipolitseinikuks astuda soovija ei pea läbima tervisekontrolli, kui tal on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus ja relvaluba või ta soovib osaleda politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel või tal on abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud kehtiv tervisetõend.”;

6) paragrahvi 5 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Abipolitseinik, kes on abipolitseiniku seaduse § 6 lõigete 11 ja 14 alusel vabastatud tervisekontrollist, peab läbima esimese perioodilise tervisekontrolli:
1) üks kuu enne mootorsõidukijuhi tervisetõendi või relvaloa tervisetõendi kehtivuse lõppemist;
2) üks kuu enne käesoleva määruse §-s 61 sätestatud samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud tervisetõendi kehtivuse lõppemist.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontroll

Abipolitseiniku tervisekontrolliga loetakse samaväärseks Kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti, politseiametniku, päästeteenistuja ja vanglateenistuse ametniku tervisekontroll, kui see vastab käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele. Käesolevas sättes nimetatud tervisekontrolli läbimist tõendab selle kohta väljastatud kehtiv tervisetõend.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json