Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2011, 7

Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord1
[RT I, 11.10.2011, 2 - jõust. 14.10.2011]

Vastu võetud 26.04.2007 nr 114
RT I 2007, 35, 220
jõustumine 07.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2011RT I, 11.10.2011, 214.10.2011 tekstis asendatud läbivalt sõnad „Riigihangete Amet” sõnaga „Rahandusministeerium” ja sõna „Amet” sõnaga „ministeerium” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 110 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib hankija ja Rahandusministeeriumi (edaspidi ministeerium) tegevust, kui Euroopa Komisjon (edaspidi Komisjon) on enne hankelepingu sõlmimist kirjalikult teavitanud Eesti Vabariiki ja hankijat Euroopa Liidu riigihangetealaste õigusaktide või neid rakendavate siseriiklike õigusaktide sätete ilmsest rikkumisest hankemenetluse läbiviimisel.

§ 2. Hankija tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel

  Hankija on kohustatud §-s 1 nimetatud teate saamisel Komisjonilt kohe edastama ministeeriumile Komisjoni teate ärakirja ja kolme tööpäeva jooksul edastama ministeeriumile kogu asjakohase informatsiooni vastava hankemenetluse kohta.

§ 3. Rahandusministeeriumi tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel või hankijalt hankemenetluse kohta informatsiooni saamisel

 (1) Komisjonilt saadud teate või hankija poolt ministeeriumile edastatud informatsiooni alusel kontrollib ministeerium hankija poolt hankemenetluse läbiviimise vastavust õigusaktides sätestatule.

 (2) Lõikes 1 nimetatud kontrolli teostab ministeerium «Riigihangete seaduses» sätestatud riikliku järelevalve teostamise korras.

§ 4. Informatsiooni edastamine Euroopa Komisjonile

 (1) Ministeerium saadab Komisjonile hankemenetluse läbiviimise kontrollimise lõpetamisel kontrolli tulemuse kohta kirjaliku teate, milles on ära näidatud tuvastatud õigusrikkumised. Ministeerium saadab hankijale koopia Komisjonile saadetavast teatest.

 (2) Lõikes 1 nimetatud teate saadab ministeerium Komisjonile 21 päeva jooksul Komisjoni teate saamisest.

 (3) Kui ministeerium ei ole lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul kontrolli hankemenetluse läbiviimise üle lõpetanud või esinevad muud asjaolud, mis ei võimalda Komisjonile lõikes 1 nimetatud teadet saata, edastab ministeerium nimetatud tähtaja jooksul Komisjonile põhjendatud selgituse selle kohta, miks kontrolli hankemenetluse läbiviimise üle ei ole lõpetatud ja saadab lõikes 1 nimetatud teate Komisjonile esimesel võimalusel.

 (4) Kui lõikes 3 nimetatud selgitus põhineb asjaolul, et sama hankemenetlusega seoses on esitatud hankija tegevuse peale vaidlustus ministeeriumi juures asuvale vaidlustuskomisjonile, saadab ministeerium vastavas menetluses siduva otsuse jõustumisel teate selle kohta Komisjonile.


1 Nõukogu direktiiv 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33–35),
nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.03.1992, lk 14–20).