Teksti suurus:

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2016, 7

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 07.01.2016 nr 2
RT I, 12.01.2016, 2
jõustumine 15.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2016RT I, 11.10.2016, 315.10.2016

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri ametlik nimetus

  Registri ametlik nimetus on metsaressursi arvestuse riiklik register (edaspidi metsaregister).

§ 2.  Metsaregistri pidamise eesmärk

  Metsaregistri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta.

§ 3.  Metsaregistri õiguslik režiim

  Metsaregistri andmetel on informatiivne tähendus, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 4.  Metsaregistri turvaklass ja turbeaste

  (1) Metsaregistri turvaklass on K1T2S1.

  (2) Metsaregistri turbeaste on keskmine (M).

§ 5.  Metsaregistri vastutav töötleja

  (1) Metsaregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Metsaregistri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab registri arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib registri arendustöid;
  4) määrab registri käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed;
  5) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti kavandatavatest muudatustest registri pidamisel;
  6) teostab järelevalvet registri pidamise üle.

§ 6.  Metsaregistri volitatud töötlejad

  (1) Metsaregistri volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaagentuur:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab inventeerimisandmeid;
  2) tagab registrisse kantud inventeerimisandmete asjakohasuse ja õigsuse;
  3) tagab registri inventeerimisandmetega seotud kasutajatoe.

  (3) Keskkonnaamet:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid;
  2) tagab registrisse kantud metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmete asjakohasuse ja õigsuse;
  3) tagab registri metsateatiste, välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmetega seotud kasutajatoe.

  (4) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab registri haldamist ja majutamist;
  2) korraldab registri riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreerimise;
  3) korraldab registri arendustöid ning registri infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  4) rakendab meetmed andmete käideldavuse nõuete tagamiseks ning korraldab registri varukoopiate tegemise;
  5) tagab registri infotehnoloogilise kasutajatoe.

  (5) Volitatud töötleja:
  1) kasutab registri pidamiseks, arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  2) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  3) rakendab meetmed andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  4) informeerib vastutavat ja teisi volitatud töötlejaid takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Metsaregistri pidamine ja koosseis 

§ 7.  Metsaregistri pidamise viis ja koosseis

  (1) Metsaregistrit peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Metsaregistri koosseisu kuuluvad:
  1) inventeerimisandmete andmebaas;
  2) metsateatiste andmebaas;
  3) välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmebaas.

  (3) Metsaregister jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks registriosaks ja arhiveeritud registriandmeteks.

3. peatükk Metsaregistrisse kantavad andmed ja andmete töötlemise kord 

§ 8.  Metsaregistrisse kantavad andmed

  (1) Metsa inventeerimisandmete kirje võib sisaldada järgmist:
  1) metsaeraldise asukoha digitaalne metsakaart;
  2) metsa inventeerimise andmed vastavalt keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” §-dele 7–12 ja 15–17;
  3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonna, valla ja kinnistu nime või lähiaadressi ning katastritunnust;
  4) andmete esitaja registrikood ja e-posti aadress;
[RT I, 11.10.2016, 3 - jõust. 15.10.2016]
  5) metsakorraldaja isikukood.
[RT I, 11.10.2016, 3 - jõust. 15.10.2016]

  (2) Metsa inventeerimise andmed esitatakse määruse lisas toodud metsaregistri andmeformaadis.

  (3) Metsateatise kirje peab sisaldama keskkonnaministri 26. juuni 2014. a määruse nr 27 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad” §-s 1 nimetatud andmeid.

  (4) Metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside kirjed peavad sisaldama keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 22 lõikes 11 nimetatud andmeid.

  (5) Välitööde kirjed peavad sisaldama järgmisi andmeid:
  1) välitöö ala asukohakirjeldus;
  2) välitöö tegija ja välitöö aruande koostaja;
  3) välitöö toimumise kuupäev;
  4) välitööl tehtud mõõtmiste tulemused.

§ 9.  Metsa inventeerimisandmete kandmine metsaregistrisse

  (1) Metsakorraldustööde tegevusluba omav juriidiline isik esitab inventeerimisandmete kandmiseks metsaregistrisse taotluse ja digitaalsed andmed § 8 lõikes 2 nimetatud andmeformaadis Keskkonnaagentuuri veebiportaali või metsaregistri liidese kaudu.

  (2) Keskkonnaagentuur registreerib taotluse selle laekumise päeval ja kontrollib taotluse vastavust tehnilistele nõuetele. Elektroonilise andmekontrolli meetodil kontrollitakse andmete terviklust ja tehnilist korrektsust. Vigade ilmnemisel tagastatakse taotlus ja andmed taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Keskkonnaagentuur kontrollib esitatud inventeerimisandmete sisulist vastavust metsaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Sisuliste puudustega andmed koos vigade tekke põhjustega tagastatakse taotluse esitajale parandamiseks.

  (4) Keskkonnaagentuur teeb otsuse andmete kandmiseks metsaregistrisse ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Andmed kantakse metsaregistrisse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10.  Metsateatiste kandmine metsaregistrisse

  Metsateatise andmed kannab metsaregistrisse esitatud metsateatiste alusel Keskkonnaamet või isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu metsaomanik vastavalt keskkonnaministri 26. juuni 2014. a määruse nr 27 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad” §-dele 3 ja 6.

§ 11.  Välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmete kandmine metsaregistrisse

  (1) Metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmed kannab metsaregistrisse Keskkonnaamet keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 22 lõikes 8 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Välitööde andmed kannab metsaregistrisse Keskkonnaamet pärast välitööde lõpetamist.

§ 12.  Andmete muutmine metsaregistris

  (1) Registreeritud andmeid muudetakse:
  1) metsaregistris tuvastatud ebaõigete andmete parandamiseks;
  2) metsaregistris avastatud puudulike andmete täiendamiseks.

  (2) Metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtajaks.

  (3) Kui metsaregistri kande muutmiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad või kui dokumendid ei ole korrektselt vormistatud, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale kolme tööpäeva jooksul andmete ja dokumentide volitatud töötleja kätte jõudmisest arvates.

  (4) Kui vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud, teeb volitatud töötleja andmete muutmise kande.

  (5) Keskkonnaagentuuril on õigus muuta maakatastris katastriüksuse andmete muutumise korral katastriüksuse katastritunnuseid. Kui muutunud katastriüksuse piir jagab metsaeraldise mitmeks osaks, on Keskkonnaagentuuril õigus moodustada tekkinud osadest uued eraldised, võttes aluseks kehtivad inventeerimisandmed.

  (6) Metsaregistris ebaõigete andmete parandamine ja puudulike andmete täiendamine logitakse.

§ 13.  Andmete arhiveerimine ja säilitamine

  (1) Inventeerimisandmed arhiveeritakse:
  1) samal metsamaa-alal tehtud uue inventuuri andmete metsaregistrisse kandmise korral;
  2) kui kõlvik ei vasta enam metsaseaduse § 3 lõikes 2 sätestatud metsamaa tunnustele;
  3) omaniku avalduse alusel;
  4) metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral.

  (2) Metsateatised koos juurde kuuluvate dokumentidega arhiveeritakse üks aasta pärast metsateatise esitamist.

  (3) Digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks ja digitaalseid inventeerimise algandmeid säilitab metsaregistri volitatud töötleja taotluste andmebaasis kümme aastat.

  (4) Metsateatisi koos juurde kuuluvate dokumentidega säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsateatise esitamisest arvates.

  (5) Välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi andmeid säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsaregistrisse kandmisest arvates.

4. peatükk Juurdepääs metsaregistrisse kantud andmetele ja registrist andmete väljastamine 

§ 14.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Metsaregistrisse kantud andmed on avalikud ulatuses, milles neile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (2) Inventeerimisandmed on avalikud kogu ulatuses riigimetsal ning erametsamaal, kui erametsaomanik on oma metsamaa inventeerimisandmed metsaregistris avalikustanud.

  (3) Kui erametsaomanik ei ole oma metsamaa inventeerimisandmeid kogu ulatuses avalikustanud, on avalikud:
  1) majandusüksuse nimi;
  2) katastritunnus;
  3) kvartali number selle olemasolu korral;
  4) eraldise number;
  5) eraldise pindala;
  6) kasvukohatüüp;
  7) metsakorraldusettevõtja ärinimi;
  8) takseerimise ning registrisse kandmise otsuse kuupäev;
  9) puistu esimese rinde koosseis;
  10) esimese rinde puistuelementide kõrgus;
  11) esimese rinde puistuelementide vanus.

  (4) Metsateatiste andmetest on avalikud:
  1) katastritunnus;
  2) kvartali ja eraldise number;
  3) töö liik ja maht;
  4) töö lubamise märge;
  5) kavandatud tegevuse pindala.

  (5) Metsaregistrisse kantud avalikud andmed avalikustatakse metsaregistri veebilehel masinloetaval kujul.

  (6) Metsaomanikule, kes siseneb metsaregistri avalikku teenusesse isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu, kuvatakse talle kuuluvate kinnisasjade metsaregistrisse kantud andmed.

§ 15.  Andmete metsaregistrist väljastamise kord

  (1) Registriandmeid väljastatakse vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatule.

  (2) Metsaregistri infotehnoloogilise lahenduse kasutajatele väljastatakse andmeid krüpteeritud internetiühenduse kaudu.

  (3) Metsaregistri andmeid väljastatakse registri volitatud töötlejale esitatud taotluse alusel, kus on näidatud andmete kasutamise eesmärk.

  (4) Üksnes metsaomanikul on õigus saada kõik tema omandiga seotud metsaregistri andmed. Metsaomaniku nõusolekul võib metsaregistri andmeid väljastada ka metsaomaniku volitatud isikule volituses määratud ulatuses.

  (5) Taotluse alusel kolmandatele isikutele metsaregistrist väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed ja välistama isiku otsese tuvastamise.

  (6) Taotluse alusel andmete väljastamise ja levitamise õigus on ainult metsaregistri volitatud töötlejal vastavalt tema tööülesannetele.

  (7) Metsaregistri andmete regulaarseks kasutamiseks või väljastamiseks võivad andmete saaja ja metsaregistri volitatud töötleja sõlmida lepingu.

  (8) Metsaregistrist andmete väljastamise aeg, andmete saaja ja andmete väljastamise viis logitakse.

§ 16.  Metsaregistri andmete ristkasutus

  (1) Metsaregistri andmete ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude andmete ristkasutus on lubatud.

  (2) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

5. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri finantseerimine ja registri likvideerimine 

§ 17.  Metsaregistri pidamise järelevalve

  Järelevalvet metsaregistri pidamise üle teostavad metsaregistri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet vastavalt oma pädevusele.

§ 18.  Metsaregistri pidamise finantseerimine

  Metsaregistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu.

§ 19.  Metsaregistri likvideerimine

  Metsaregistri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja arhiiviseadusega.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Metsaressursi arvestuse riikliku registri andmeformaat
[RT I, 11.10.2016, 3 - jõust. 15.10.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json