Teksti suurus:

Tagatisfondi põhikiri

Tagatisfondi põhikiri - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 34

Tagatisfondi põhikiri

Vastu võetud 25.06.2002 nr 204
RT I 2002, 54, 342
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2004RT I 2004, 50, 35424.06.2004
11.12.2008RT I 2008, 53, 30319.12.2008
14.07.2011RT I, 21.07.2011, 1924.07.2011
06.10.2016RT I, 11.10.2016, 414.10.2016
25.05.2017RT I, 31.05.2017, 703.06.2017
11.12.2017RT I, 14.12.2017, 717.12.2017
07.05.2020RT I, 08.05.2020, 3311.05.2020

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 3 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tagatisfond

  (1) Tagatisfond (edaspidi Fond) on «Tagatisfondi seadusega» (edaspidi seadus) asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Fondi nime ingliskeelne tõlge on Guarantee Fund.

  (3) Fondi osafondide nimetuste ingliskeelsed tõlked on: Deposit Guarantee Sectoral Fund (hoiuste tagamise osafond), Investor Protection Sectoral Fund (investorikaitse osafond), Pension Protection Sectoral Fund (pensionikaitse osafond), Annuity Protection Sectoral Fund (pensionilepingute osafond) ja Crisis Resolution Sectoral Fund (kriisilahenduse osafond).
[RT I, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

  (4) Fondil on ainuõigus oma nimele ja osafondide nimetustele.

§ 2.  Fondi asukoht

  Fond asub Tallinnas.

§ 3.  Fondi dokumendid

  (1) Fondi teavet hallatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.
[RT I, 31.05.2017, 7 - jõust. 03.06.2017]

  (2) Fondi dokumendil on Fondi nimi ja kontaktandmed eesti ja inglise keeles.

§ 4.  Fondi organid

  Fondi organid on Fondi nõukogu (edaspidi nõukogu) ja Fondi juhataja (edaspidi juhataja).

2. peatükk NÕUKOGU 

1. jagu Nõukogu pädevus ja liikmed 

§ 5.  Nõukogu

  (1) Fondi kõrgeim organ on üheksaliikmeline nõukogu.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (2) Nõukogu liige osaleb nõukogu tegevuses isiklikult.

§ 6.  Nõukogu pädevus

  (1) Nõukogu pädevus on sätestatud seaduse § 6 lõikes 2.

  (2) Lisaks seaduses sätestatule nõukogu:
  1) korraldab vajadusel juhataja ametikoha täitmiseks konkursi;
  2) annab nõukogu esimehele volitused läbirääkimiste pidamiseks juhatajaks kandideeriva isikuga ja lepingu sõlmimiseks juhatajaks nimetatud isikuga;
  3) otsustab juhataja vastu varalise nõude esitamise;
  4) otsustab juhataja ettepanekul Fondi tegevuseks vajalike kulutuste tegemise, mida ei olnud Fondi eelarves ette nähtud;
  5) otsustab osamaksete vastuvõtmiseks ning tegevusega seotud arveldusteks krediidiasutustes konto avamise;
  6) otsustab rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise ja selleks vajalike kulutuste tegemise;
  7) määratleb isikute ringi, kes suhtlevad avalikkusega ja kes võivad avalikustada nõukogu tegevuse, sealhulgas andmeid nõukogu koosolekute kohta;
  8) otsustab kinnisasjade ja registrisse kandmisele kuuluvate vallasasjade omandamise ja võõrandamise, samuti Fondi vara rendileandmise ja sellele hoonestusõiguse seadmise;
  9) vajadusel otsustab nõukogu ja juhataja poolt seaduste ja käesoleva määruse nõuete rikkumisest ja oma kohustuste täitmata jätmisest tuleneva varalise vastutuse kindlustamiseks vastava kindlustuslepingu sõlmimise ja selle tingimused.

§ 7.  Uue nõukogu koosseisu nimetamine

  (1) Uue nõukogu koosseisu liikmed nimetatakse seaduse §-s 7 ning käesolevas määruses sätestatud korras 45 päeva jooksul enne või viivitamata pärast seaduse § 9 lõikes 1 sätestatud nõukogu volituste tähtaja lõppemise päeva. Uue nõukogu koosseisu liikmete nimetamise otsus ei jõustu enne eelmise nõukogu koosseisu volituste tähtaja lõppemise päeva.
[RT I, 21.07.2011, 19 - jõust. 24.07.2011]

  (11) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata Riigikogu poolt nõukogu liikmete nimetamisel.
[RT I, 21.07.2011, 19 - jõust. 24.07.2011]

  (2) Rahandusminister saadab seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud otsuse ärakirja koos ettepanekuga nimetada uus nõukogu liige hiljemalt 30 päeva enne nõukogu volituste tähtaja lõppemist nimetatud otsuses määratud organisatsioonidele.

  (3) Kui seaduse § 7 lõike 1 punkti 5, 6, 7 või 8 alusel on määratud mitu organisatsiooni ja nendest ainult üks organisatsioon nimetab seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud tähtajaks omapoolse nõukogu liikme, eeldatakse teis(t)e organisatsiooni(de) nõusolekut.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (4) Kui seaduse § 7 lõike 1 punkti 5, 6, 7 või 8 alusel on määratud mitu organisatsiooni ja nende organisatsioonide poolt nimetatud nõukogu liikmed on erinevad, nimetab puuduva nõukogu liikme Finantsinspektsioon (edaspidi Inspektsioon) lõikes 5 sätestatud korras.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (5) Kui seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 alusel määratud organisatsioonid ei ole 30 päeva jooksul, arvates rahandusministri poolt nõukogu liikme nimetamise ettepaneku tegemisest, nõukogu liiget nimetanud või kui nimetamisel on rikutud seaduses või käesolevas määruses sätestatud korda, nimetab puuduva nõukogu liikme Inspektsioon. Inspektsioon nimetab nõukogu liikme hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast rahandusministrilt vastava teate saamist või Inspektsiooni poolt seaduses või käesolevas määruses sätestatud nõukogu liikme nimetamise korra rikkumise tuvastamist.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

§ 8.  Nõukogu liikme tagasiastumise täpsem kord

  (1) Tagasiastumiseks esitab nõukogu liige vastava kirjaliku avalduse (edaspidi käesolevas paragrahvis avaldus) seaduse § 7 lõikes 1 või 3 sätestatud, teda nimetanud isikule või organile (edaspidi nimetanud isik).

  (2) Kui nõukogu liikme on seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 alusel nimetanud mitu organisatsiooni, tuleb avaldus esitada igale sellisele tegutsevale organisatsioonile. Kui nõukogu liige on nimetatud seaduse § 7 lõike 3 alusel, esitatakse avaldus Inspektsioonile.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (3) Ärakirja avaldusest saadab nõukogu liige viivitamata pärast selle esitamist Fondile. Seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 või sama paragrahvi lõike 3 alusel nimetatud nõukogu liikme avalduse ärakirja saadab nõukogu liige viivitamata pärast selle esitamist ka rahandusministrile.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (4) Ärakirja avalduse rahuldamise kohta tehtavast otsusest saadab nimetanud isik viivitamata pärast selle vastuvõtmist Fondile. Seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 või sama paragrahvi lõike 3 alusel nimetatud nõukogu liikmete kohta tehtud otsuse ärakiri saadetakse ka rahandusministrile.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

§ 9.  Nõukogu liikme tagasikutsumise täpsem kord

  (1) Nõukogu liige kutsutakse tagasi seaduse § 10 lõigetes 3–5 sätestatu kohaselt.

  (2) Kui nõukogu liige on nimetatud seaduse § 7 lõike 1 punkti 5, 6, 7 või 8 alusel mitme erineva organisatsiooni poolt, loetakse nõukogu liige tagasikutsutuks, kui vastava otsuse teeb vähemalt üks teda nimetanud organisatsioon.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (3) Ärakirja nõukogu liikme tagasikutsumise otsusest saadab nimetanud isik viivitamata pärast selle vastuvõtmist Fondile. Seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 või sama paragrahvi lõike 3 alusel nimetatud nõukogu liikmete kohta tehtud tagasikutsumise otsuse ärakiri saadetakse viivitamata ka rahandusministrile ja Inspektsioonile.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

§ 10.  Nõukogu liikme nimetamine

  (1) Vastava nõukogu liikme tagasiastumise, tagasikutsumise või surma korral:
  1) teeb rahandusminister 20 päeva jooksul ettepaneku Vabariigi Valitsusele nõukogu uue liikme nimetamiseks;
  2) nimetab Eesti Panga president 30 päeva jooksul nõukogu uue liikme;
  3) nimetab Inspektsioon 30 päeva jooksul nõukogu uue liikme;
  4) teeb rahandusminister 10 tööpäeva jooksul seaduse § 7 lõike 3 alusel määratud organisatsiooni(de)le ettepaneku nimetada nõukogu uus liige.

  (2) Kui tagasikutsumise aluseks on seaduse § 7 lõike 3 alusel määratud organisatsiooni tegevuse lõppemine, määrab rahandusminister uue(d) organisatsiooni(d) ja teeb nimetatud organisatsiooni(de)le 10 tööpäeva jooksul ettepaneku nimetada uus nõukogu liige.

  (3) Ärakirja nõukogu liikme nimetamise otsusest, samuti seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud nõusolekust ja kinnitusest saadab nimetanud isik viivitamata pärast otsuse vastuvõtmist Fondile. Seaduse § 7 lõike 1 punktide 5–8 alusel nimetatavate nõukogu liikmete puhul saadetakse vastavad ärakirjad ka rahandusministrile ja Inspektsioonile.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (4) Viivitamata pärast § 8 lõikes 2 või § 10 lõike 1 punktis 4 sätestatud ettepaneku tegemist teavitab rahandusminister sellest Fondi ja Inspektsiooni.

  (5) Lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul kohaldatakse nõukogu liikme nimetamisele § 7 lõigetes 3–5 sätestatut.

  (6) Lõikes 3 sätestatut kohaldatakse ka nõukogu liikmete nimetamisel § 7 alusel.

2. jagu Nõukogu esimees ja aseesimees 

§ 11.  Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimise kord

  (1) Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe (edaspidi esimees) ja nõukogu aseesimehe (edaspidi aseesimees).

  (2) Esimees ja aseesimees valitakse nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul või esimehe või aseesimehe asemele nõukogu uue liikme nimetamisele järgneval nõukogu koosolekul. Nõukogu liikme tagasiastumise korral esimehe või aseesimehe ametikohalt valib nõukogu uue esimehe või aseesimehe kas tagasiastumise avalduse rahuldamist otsustaval või sellele järgneval nõukogu koosolekul.

  (3) Esimehe ja aseesimehe valimist otsustav nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik nimetatud nõukogu liikmed.

  (4) Esimees valitakse enne aseesimehe valimist.

  (5) Esimees ja aseesimees valitakse avalikul hääletamisel. Valimisel antud hääled loeb kokku koosoleku juhataja. Valimise käik ja hääletustulemused protokollitakse.

  (6) Esimehe või aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik vähemalt kahe nõukogu liikme ettepanek, kusjuures nõukogu iga liige võib ühtedel valimistel teha ettepaneku ainult ühe kandidaadi ülesseadmiseks ega tohi end ise üles seada. Kandidaadi ülesseadmise kirjalik ettepanek esitatakse nõukogu koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti arutamise algust.

  (7) Enne hääletamist annab ülesseatud kandidaat nõusoleku kandideerimiseks. Nõukogu liige, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks, ei või teha ettepanekut kandidaadi ülesseadmiseks. Kui enne hääletamise algust ei ole kandidaat andnud kirjalikku nõusolekut, loetakse kandidaat kandideerimisest loobunuks ja tema suhtes jääb hääletamine ära.

  (8) Kui on üles seatud kaks kandidaati, peab nõukogu liige hääletama ühe ülesseatud kandidaadi poolt. Kui on üles seatud üks kandidaat, peab nõukogu liige hääletama kas poolt või vastu. Valituks loetakse kandidaat, kelle poolt hääletas vähemalt kuus nõukogu liiget.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (9) Kui esimees või aseesimees jäi lõikes 2 nimetatud nõukogu koosolekul vajaliku kvoorumi puudumise tõttu valimata või kui ükski kandidaat ei kogunud nõutud arvu hääli, siis korratakse valimisprotseduuri järgmisel nõukogu koosolekul. Kui valimata on nii esimees kui aseesimees, siis peab järgmine nõukogu koosolek toimuma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast valimiste ebaõnnestumist.

§ 12.  Esimehe pädevus

  Lisaks seaduse § 11 lõikes 4 sätestatule esimees:
  1) esindab nõukogu;
  2) peab vastavalt nõukogu poolt antud volitustele läbirääkimisi juhataja kandidaatidega;
  3) esitleb nõukogule juhatajaks kandideerivat isikut;
  4) korraldab vastavalt seaduse §-s 14 sätestatule nõukogu otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata;
  5) korraldab nõukogu koosolekute protokollimise;
  6) otsustab, keda kutsuda täiendavalt nõukogu koosolekule;
  7) otsustab vajadusel juhataja nõukogu koosolekul mitteosalemise;
  8) valmistab ette ja esitab nõukogule ettepanekuid otsuste vastuvõtmiseks nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.

3. jagu Koosolek 

§ 13.  Koosoleku kokkukutsumine

  (1) Nõukogu koosoleku (edaspidi koosolek) kutsub kokku ja §-s 14 nimetatud teatele kirjutab alla esimees, kui seadusest või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Esimees või lõikes 4 sätestatud juhul juhataja kutsub koosoleku kokku hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates vähemalt kahelt nõukogu liikmelt, rahandusministrilt, Eesti Panga presidendilt või Inspektsiooni juhatuse esimehelt vastava kirjaliku nõude saamisest.

  (3) Nõukogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku juhataja ühe kuu jooksul arvates päevast, mil on jõustunud kõik seaduse § 7 lõike 1 punktides 2–8 nimetatud nõukogu liikmete nimetamise otsused.
[RT I, 21.07.2011, 19 - jõust. 24.07.2011]

  (4) Juhataja kutsub koosoleku kokku ka juhul, kui valimata on nii esimees kui aseesimees või kui nad on nõukogu liikmetena mõlemad tagasi kutsutud või tagasi astunud, samuti mõlema isiku surma korral.

  (5) Juhataja puudumise korral või kui juhataja ei kutsu koosolekut kokku tähtaegselt, kutsub lõikes 3 või 4 sätestatud juhul koosoleku kokku rahandusminister 10 tööpäeva jooksul, arvates päevast, mil juhataja oleks pidanud koosoleku kokku kutsuma.

§ 14.  Koosoleku teade

  (1) Nõukogu korralise koosoleku toimumisest teatatakse nõukogu liikmetele vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumise päeva. Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele teatama ette vähemalt ühe tööpäeva.
[RT I, 14.12.2017, 7 - jõust. 17.12.2017]

  (2) Koosoleku teate edastamise nõukogu liikmetele korraldab juhataja või § 13 lõikes 5 sätestatud juhul rahandusminister. Teade edastatakse posti, faksi või e-posti teel.

  (3) Koosoleku teates näidatakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku päevakord ja ettekannete esitajad;
  3) otsuse vastuvõtmiseks vajalike dokumentide ja andmete loetelu;
  4) muud koosolekuga seonduvad olulised asjaolud.

  (31) Elektrooniliselt toimuva koosoleku puhul märgitakse koosoleku toimumise kohaks „Toimub elektrooniliselt”.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

  (4) Otsuste vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid ja andmed lisatakse koosoleku kokkukutsumise teatele. Nõukogu liige võib nõuda otsuse vastuvõtmiseks vajalike täiendavate dokumentide edastamist.

§ 15.  Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku toimumise kohaks on Fondi asukoht, kui koosoleku kokkukutsuja ei ole määranud muud koosoleku toimumise kohta.

  (2) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kuus nõukogu liiget.

  (3) Kui koosoleku läbiviimiseks puudub vajalik kvoorum, kutsutakse koosolek sama päevakorraga uuesti kokku mitte varem kui järgmisel tööpäeval, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva pärast koosoleku ärajäämist. Sel juhul ei ole vaja järgida § 14 lõikes 1 sätestatud etteteatamistähtaega. Uue koosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse nõukogu liikmeid viivitamata.

  (4) Koosoleku päevakorda võib koosolekul lisada täiendavaid otsustamist vajavaid küsimusi, kui sellega on nõus vähemalt viis nõukogu liiget.

  (5) Nõukogu liige ei osale hääletamises, kui ta on isiklikult otseselt või kaudselt huvitatud otsusest arutamisele tulevas küsimuses. Sellisel juhul teatab ta sellest koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti arutamist.

  (6) Koos nõukogu otsuse vastuvõtmisega otsustab nõukogu selle avalikustamise ulatuse.

  (7) Kui koosoleku kokkukutsumine on toimunud erinevalt seaduses või käesolevas määruses sätestatust, ei ole nõukogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed.

§ 151.  Otsustamine ja hääletamine elektrooniliselt toimuval koosolekul

  (1) Nõukogu elektrooniliselt toimuval koosolekul osaleja peab tagama koosolekul konfidentsiaalsuse seaduses ettenähtud tasemel.

  (2) Tehniliselt peab olema tagatud, et isikutele, kellel puudub õigus koosolekul osaleda, sealhulgas seda jälgida, kuulata ja esitada seisukohti, on takistatud juurdepääs koosolekule.

  (3) Otsuse tegemisel või hääletamisel tuleb hääle andja tuvastamiseks öelda hääle andjal selgelt ja arusaadavalt oma nimi.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

§ 16.  Koosoleku protokoll

  (1) Koosolekut protokollib esimehe määratud isik.

  (2) Koosoleku protokolli (edaspidi protokoll) kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku number;
  3) koosolekul osalevate nõukogu liikmete ja teiste kohalviibivate isikute nimekiri;
  4) koosoleku juhataja ja protokollija nimed;
  5) koosoleku päevakord;
  6) koosoleku päevakorrapunktide kohta ettekande teinud isikute nimed;
  7) esitatud küsimused ja sisulise arutelu kirjeldus;
  8) koosolekul vastuvõetud otsused koos nimeliste hääletustulemustega;
  9) märge nõukogu otsuse suhtes kirjaliku eriarvamuse lisamise kohta, mida kinnitab eriarvamusele jäänud nõukogu liige oma allkirjaga;
  10) nõukogu otsust muutva või kehtetuks tunnistava otsuse puhul ka muudetava või kehtetuks tunnistatava otsuse pealkiri, kuupäev ja number;
  11) koosolekul olulist tähtsust omavad muud asjaolud.

  (3) Kirjalik eriarvamus tuleb edastada allkirjastatuna protokollijale vahetult pärast vastava otsuse hääletamist, kuid hiljemalt koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval.

  (4) Protokolli projekt saadetakse e-posti teel kahe tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist kõigile koosolekul osalenud nõukogu liikmetele, kellel on õigus kahe tööpäeva jooksul pärast protokolli projekti edastamist nõuda selle muutmist koosolekul toimunu täpsemaks kajastamiseks.

  (5) Protokollile ja selle väljavõtetele kirjutavad alla esimees ja protokollija. Allkirjastatud protokoll edastatakse e-posti teel nõukogu liikmetele ja juhatajale koos selgitustega nõukogu liikmete ettepanekute arvestamise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

  (6) Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisele ei kohaldata lõikeid 3–5. Eriarvamused lahendatakse ja otsused vormistatakse erakorralise koosoleku toimumise ajal.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

  (7) Erakorralise koosoleku protokollile ja selle väljavõtetele kirjutavad alla esimees ja protokollija. Allkirjastatud protokoll edastatakse e-posti teel nõukogu liikmetele ja juhatajale koos selgitustega nõukogu liikmete ettepanekute arvestamise kohta põhjendamatu viivituseta pärast koosoleku toimumist.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

  (8) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokollile ei kohaldata lõikeid 4 ja 5. Protokoll koos lisaga või lisadega edastatakse pärast koosoleku toimumist põhjendamatu viivituseta kõigile nõukogu liikmetele ja juhatajale.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

  (9) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokolli lisana kajastatakse hääletustulemused. Hääletustulemustes nimetatakse vastuvõetud otsused koos tulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed nimeliselt), vastu võtmata otsused ning muud hääletamise suhtes olulist tähtsust omavad asjaolud.
[RT I, 08.05.2020, 33 - jõust. 11.05.2020]

§ 17.  Protokollide säilitamine ja nendega tutvumine

  (1) Protokolle ja hääletamisprotokolle säilitatakse Fondi asukohas tähtajatult. Protokollide, hääletamisprotokollide ja nende lisade, otsuste eelnõude selgituste ja kirjalike vastuste hoidmist korraldab vastavalt «Arhiiviseadusele» ning nende säilimise eest vastutab juhataja.

  (2) Protokollile lisatakse koosoleku kokkukutsumise teade, koosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud, avaldused ning kirjalikud eriarvamused ja otsuse aluseks olevad dokumendid, mis on protokolli lahutamatuks lisaks.

  (3) Protokollidega, hääletamisprotokollidega ja nõukogu otsustega on õigus tutvuda nõukogu liikmetel, juhatajal, Fondi audiitoril ja teistel isikutel seaduses sätestatud korras.

  (4) Nõukogu otsustega saab tutvuda Fondi asukohas. Fond väljastab juhataja nõusolekul õigustatud huviga isikutele nõukogu otsuste tõestamata koopiaid nõukogu poolt määratud tasu eest.

3. peatükk JUHATAJA 

§ 18.  Juhataja pädevus

  (1) Juhataja täidab talle seaduse, käesoleva määruse ja nõukogu otsustega pandud ülesandeid.

  (2) Juhatajal on Fondi esindamise õigus kõigis õigustoimingutes, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Lisaks seaduses sätestatule juhataja:
  1) sõlmib Fondi töötajatega töölepingud, millega muu hulgas sätestatakse pangasaladuse, Fondi ärisaladuse ja teiste ametisaladuste hoidmise kohustused, samuti vastavate kohustuste rikkumiste tagajärjed;
  2) otsustab Fondi vara võõrandamise ja kasutusse andmise vastavalt seaduses, käesolevas määruses ja nõukogu poolt kinnitatud Fondi vara paigutamise täpsemates alustes ja korras sätestatule;
  3) kutsub seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel kokku nõukogu koosoleku ja allkirjastab vastava teate;
  4) sõlmib nõukogult saadud volituste alusel § 6 lõike 2 punktis 9 nimetatud vastutuskindlustuslepingu;
  5) sõlmib nõukogult saadud volituste alusel lepingu seaduse §-s 82 sätestatud varahalduriga.

  (4) Juhataja annab oma tegevusest aru nõukogule. Nõukogu võib nõuda juhatajalt ühekordsete või regulaarsete aruannete esitamist Fondi tegevuse ja majandusliku olukorra või muude Fondi tegevusega seotud asjaolude kohta.

  (5) Nõukogu liikmel on õigus esitada juhatajale Fondi tegevusega seotud kirjalikke küsimusi, millele juhataja vastab küsimuses esitaja määratud tähtajal.

§ 19.  Juhataja nimetamine

  (1) Juhataja nimetamise otsustamine toimub avalikul hääletamisel.

  (2) Juhatajaks kandideeriv isik esitab kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja seaduse § 20 lõikes 2 nimetatud dokumendid.

  (3) Kui juhataja ei saa nõutavat arvu hääli, annab nõukogu oma esimehele volitused uue juhataja kandidaadi leidmiseks ja temaga läbirääkimiste pidamiseks.

  (4) Fondi juhataja ülesannete täitmiseks sõlmib esimees juhatajaga hiljemalt ühe kuu jooksul pärast juhataja nimetamist lepingu, mille tingimused on nõukogu eelnevalt heaks kiitnud.

§ 20.  Juhataja tagasikutsumine

  (1) Seaduse § 22 lõikes 1 nimetatud kirjaliku avalduse saadab juhataja esimehele.

  (2) Juhataja loetakse tagasikutsutuks päevast, mil nõukogu on teinud sellekohase otsuse, kui nimetatud otsuses ei ole ette nähtud hilisemat tähtaega.

  (3) Lõikes 1 nimetatud avalduse esitamisel loetakse juhataja tagasikutsutuks hiljemalt kolme kuu möödumisel selle avalduse esitamisest.

4. peatükk FONDI EELARVE 

§ 21.  Fondi eelarve alused

  Fond lähtub eelarve projekti ettevalmistamisel seadusest, käesolevast määrusest, nõukogu poolt kinnitatud Fondi tegevuse strateegiast ja eelarve ettevalmistamise nõuetest.

§ 22.  Nõuded eelarvele

  (1) Fondi eelarve (edaspidi eelarve) sisaldab kõiki Fondi kavandatavaid tulusid ja kulusid majandusaastal.

  (2) Eelarve koostatakse Fondi kohta tervikuna ning eraldi iga osafondi kohta. Eraldi tuuakse välja Fondi üldkulud ja nende katmiseks osafondide varast tehtavad eraldised.

  (3) Osafondi tulud kajastatakse eelarves, lähtudes seaduse §-s 76 sätestatust.

  (4) Osafondi kulud kajastatakse eelarves, lähtudes seaduse § 80 lõikes 3 sätestatust.

§ 23.  Eelarve projekt ja eelarve kinnitamine

  (1) Juhataja esitab eelarve projekti koos seletuskirjaga nõukogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vähemalt 40 päeva enne majandusaasta algust. Seletuskiri peab sisaldama põhjalikku analüüsi ja hinnangut kõigi Fondi tulude ja kulude osas, sealhulgas osamaksete laekumise ja võimalike hüvitiste kohta.

  (2) Nõukogu kinnitab eelarve hiljemalt majandusaastale eelneva aasta 31. detsembriks.

  (3) Kui Fondi eelarvet ei ole kinnitatud eelarveaasta alguseks, võib kuni eelarve kinnitamiseni teha alanud eelarveaasta igal kuul kulutusi kuni 1/12 osa ulatuses eelmise aasta eelarvest. Käesolevat piirangut ei kohaldata seaduse alusel ettenähtud hüvitiste väljamaksmisele.

§ 24.  Eelarve muutmine ja lisaeelarve

  (1) Eelarve muutmiseks esitab juhataja eelarve muutmise projekti koos seletuskirjaga nõukogule kinnitamiseks. Seletuskirjas tuuakse põhjendused, mis tingisid eelarve muutmise ning antakse hinnang eelarve muutmise tagajärgedele. Kulude suurendamisel peab eelarve muutmise projekt sisaldama ka selle katteallikaid.

  (2) Eelarve muutmise projekti osas teeb nõukogu otsuse hiljemalt 40 päeva jooksul alates eelarve muutmise projekti esitamisest esimehele.

5. peatükk FONDI VARA 

§ 25.  Fondi vara

  (1) Fondi vara jaguneb iga osafondi arvel täitmisele kuuluvateks õigusteks ja kohustusteks (edaspidi osafondi vara ) ning Fondi muuks varaks.

  (2) Fond lähtub oma vara ja osafondide vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel eelkõige eesmärgist tagada seaduses sätestatud Fondi ja osafondide kohustuste õigeaegne ja kohane täitmine.

  (3) Fond valdab oma vara heaperemehelikult.

  (4) Fond kasutab oma vara otstarbekalt ning üksnes seaduses sätestatud eesmärgil.

§ 26.  Fondi vara käsutamine

  (1) Fondi vara võib paigutada seaduses, käesolevas määruses ja nõukogu otsustes sätestatud korras.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (2) Fond võib korraldada oma vara paigutamist vahetult või teha seda varahalduri kaudu kooskõlas seaduse §-dest 83 ja 84 tulenevate investeerimis- ja muude piirangute ja nõukogu poolt kehtestatud finantsriskide juhtimise piirangutega.

  (3) Fondi vara paigutamisel lähtutakse vara väärtuse säilimise, likviidsuse ja kehtestatud piirangute raames parima võimaliku tulususe saavutamise eesmärgist.

  (4) Vara vahetul paigutamisel otsustab Fondi vara paigutamise nõukogu või nõukogu otsusega määratud pädevuse alusel juhataja.

  (5) Vara paigutamisel varahalduri kaudu otsustab Fondi vara paigutamise varahaldur nõukogu või nõukogu otsusega määratud pädevuse piires juhataja poolt antud korraldusi arvestades. Varahalduri valib ja temaga sõlmitava lepingu põhitingimused kinnitab nõukogu. Lepingu täitmist ja Fondi vara paigutamise otstarbekust kontrollib juhataja.

51. peatükk FILIAALI HOIUSTE JA INVESTEERINGUTE TAGATUS 
[RT I 2004, 50, 354 - jõust. 24.06.2004]

1. jagu Lepinguriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiuste tagatus 
[Kehtetu - RT I, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

§ 261.   Taotluse esitamine filiaali hoiuste tagamiseks
[Kehtetud - RT I, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

§ 262.   Taotluse läbivaatamine
[Kehtetud - RT I, 11.10.2016, 4 - jõust. 14.10.2016]

2. jagu Lepinguriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali investeeringute tagatus 

§ 263.  Taotluse esitamine filiaali investeeringute tagamiseks

  (1) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisasutus, kes soovib oma Eestis asutatud filiaali investeeringute tagamist seaduse § 46 lõike 1 kohaselt, esitab Fondile kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) investeerimisasutuse ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
  2) investeerimisasutuse juhataja või tema poolt määratud esindaja ees- ja perekonnanimi (nimed) ja nende kontaktandmed;
  3) filiaali ärinimi, asukoha aadress, sidevahendite numbrid;
  4) filiaali juhataja (juhatajate) ees- ja perekonnanimi (ees- ja perekonnanimed) ning kontaktandmed;
  5) investeerimisasutuse asukohariigi vastava finantsjärelevalveasutuse andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
  6) investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku andmed, sh asukoha aadress, sidevahendite numbrid, kontaktisikud;
  7) investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isiku poolt antud kinnitus investeerimisasutuse filiaali investeeringute tagamise kohta asukohariigi tagamisskeemi kohaselt, mis sisaldab vähemalt tagamise ja hüvitamise piirmäärasid ning muid olulisi tingimusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5–7 nimetatud võõrkeelsed andmed ja dokumendid esitatakse Fondile koos tõestatud eestikeelse tõlkega.
[RT I 2004, 50, 354 - jõust. 24.06.2004]

§ 264.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse läbivaatamise käigus võtab Fond vajadusel ühendust investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi korraldava asutuse või isikuga või investeerimisasutuse asukohariigi finantsjärelevalveasutusega, et saada täiendavaid andmeid, kontrollida esitatud andmete õigsust või täpsustada tagamisskeemi tingimusi.

  (2) Fond võib nõuda investeerimisasutuselt esitatud andmete ning taotlusele lisatud dokumentide täpsustamiseks või kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja andmeid ning vajadusel küsida esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks Inspektsiooni arvamust.

  (3) Juhataja esitab nõukogule ettepaneku taotluse rahuldamise tingimuste kohta 15 tööpäeva jooksul, arvates kõikide asjakohaste andmete ja dokumentide saamisest, kuid mitte hiljem kui 25 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

  (4) Nõukogu otsus taotluse rahuldamise tingimuste kohta toimetatakse kätte lihtkirjaga investeerimisasutuse taotluses märgitud aadressil, kui eelnevalt ei ole investeerimisasutusega kättetoimetamise viisi kohta teisiti kokku lepitud.
[RT I 2004, 50, 354 - jõust. 24.06.2004]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.  Nõukogu liikmete ja juhataja nimetamine seaduse jõustumisel

  (1) Nõukogu esimese koosseisu liikmed nimetavad seaduse § 7 lõikes 1 sätestatud isikud ja organid hiljemalt 1. augustiks 2002. a.

  (2) Rahandusminister määrab seaduse § 7 lõike 1 punktides 5–7 nimetatud organisatsioonid ja teeb hiljemalt 15. juuliks 2002. a nendele organisatsioonidele ettepaneku nimetada nõukogu liige. Nõukogu liikmete nimetamisele eelnimetatud organisatsioonide poolt kohaldatakse § 7 lõigetes 3–5 sätestatut.

  (21) Rahandusminister määrab seaduse § 7 lõike 1 punktis 8 nimetatud organisatsiooni ja teeb hiljemalt 20. detsembriks 2008. a sellele organisatsioonile ettepaneku nimetada nõukogu liige. Nõukogu liikme nimetamisele nimetatud organisatsiooni poolt kohaldatakse seaduse § 7 lõigetes 3–5 sätestatut.
[RT I 2008, 53, 303 - jõust. 19.12.2008]

  (3) Nõukogu nimetab juhataja ametisse mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast seaduse jõustumist.

§ 28.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 29.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json