Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.10.2017 otsus nr 163

Loomakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.09.2017

§ 1.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel on lubatud kasutada üksnes sellist tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata.”;

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Nende loomaliikide ja alamliikide loetelu, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 56 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ning esitama selle Päästeametile”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. juunil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json