Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.10.2019, 1

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 09.10.2019 nr 76

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§-s 35” tekstiosaga „§-des 32 ja 34”;

2) paragrahvi 5 lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 46 lõike 4” tekstiosaga „§ 49 lõike 9”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „§ 6 lõike 5” tekstiosaga „§ 11 lõike 2”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise projekt koostatakse maaeluministri 6. mai 2019. a määruses nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” (edaspidi maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ning maaeluministri 25. veebruari 2019. a määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded” sätestatud nõuete kohaselt;”;

5) lisa 4 tabeli 1 punkt 1.1 sõnastatakse järgmiselt:

„Taotleja on mittetulundusühing, maaparandusühistu või põllumajandusettevõtjast sihtasutus, kes on kantud taotluse esitamise aastal või sellele vahetult eelnenud aastal mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või maaparandusühistute registrisse”.

Mart Järvik
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json