Teksti suurus:

Sõltuvusravi kohaldamise ravi- ja rehabilitatsiooninõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2011, 3

Sõltuvusravi kohaldamise ravi- ja rehabilitatsiooninõuded

Vastu võetud 08.11.2011 nr 48

Määrus kehtestatakse „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 4192 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sõltuvusravi kohaldamine

  (1) Sõltuvusravi kohaldab tervishoiuteenuse osutaja määruse lisas sätestatud vormis kinnitatud sõltuvusraviplaani kohaselt ambulatoorse või statsionaarse narkomaania ravina ning rehabilitatsiooniteenusena ravi ajal või selle järel.

  (2) Sõltuvusravi osutamine dokumenteeritakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 2.  Nõuded sõltuvusravi osutajale ja sõltuvusravi osutamise kohta

  (1) Sõltuvusravi osutab „Psühhiaatrilise abi seaduse” § 6 lõikes 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Sõltuvusravi osutaja peab tagama sõltuvusravi saajate turvalisuse.

  (3) Ööpäevaringses vormis haiglaväliselt sõltuvusravi osutamisel peab:
  1) sõltuvusravi osutamise kohas ööpäevaringselt viibima vähemalt kaks sõltuvusravi osutaja töötajat, kes tagavad järelevalve sõltuvusravi saajate üle;
  2) sõltuvusravi osutaja tagama sõltuvusravi saajate toitlustamise vastavalt „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 4 alusel kehtestatud nõuetele;
  3) sõltuvusravi osutaja tagama sõltuvusravi saaja majutamise sõltuvusravi osutamise kohas vähemalt „Turismiseaduse” § 19 lõike 4 alusel puhkemajale kehtestatud nõuetele vastavates tingimustes.

  (4) Sõltuvusravi osutatakse haigla psühhiaatriaosakonnas, kui sõltuvusravi saaja vajab lisaks sõltuvushäirest tingitud sõltuvusravile muust psüühikahäirest tingitud statsionaarset psühhiaatrilist abi.

§ 3.  Sõltuvusraviplaan

  (1) Sõltuvusraviplaani eesmärk on sõltuvusravi saajale tema sõltuvushäirest ja tervislikust seisundist lähtuvalt sõltuvusest võõrutamiseks või sõltuvuse kontrolli alla saamiseks ning sõltuvusega kaasnevate sotsiaalse toimetuleku probleemide lahendamiseks ja sõltuvusse tagasilangemise vältimiseks vajalike narkomaania ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste kavandamine.

  (2) Sõltuvusraviplaan koostatakse sõltuvusravi alguses sõltuvusravi kestuse ajaks.

  (3) Sõltuvusraviplaani koostab sõltuvusravi kohaldava tervishoiuteenuse osutaja moodustatud sõltuvusravi meeskond koostöös sõltuvusravi saajaga.

  (4) Sõltuvusravi kohaldav tervishoiuteenuse osutaja kontrollib sõltuvusraviplaani täitmist vähemalt kord kolme kuu jooksul ning algatab vajadusel sõltuvusraviplaani muutmise. Sõltuvusraviplaani võib vajadusel muuta ka muul ajal.

  (5) Sõltuvusraviplaan ja selle muudatused kinnitatakse sõltuvusravi meeskonna liikmete allkirjadega. Sõltuvusravi saaja kinnitab raviplaaniga või selle muudatustega nõustumist allkirjaga.

  (6) Kinnitatud sõltuvusraviplaani ja selle muudatuste koopia antakse sõltuvusravi saajale ning edastatakse viie tööpäeva jooksul kinnitamisest kriminaalhooldajale.

§ 4.  Sõltuvusravi meeskond

  (1) Sõltuvusraviplaani koostamiseks moodustab sõltuvusravi kohaldav tervishoiuteenuse osutaja vähemalt neljaliikmelise sõltuvusravi meeskonna, kuhu peavad kuuluma järgmised spetsialistid:
  1) tervishoiutöötajana registreeritud psühhiaater;
  2) tervishoiutöötajana registreeritud õde;
  3) psühholoogilise nõustamise pädevust omav, soovitavalt kliinilise psühholoogia kutsestandardile vastav isik;
  4) sotsiaaltöö alal pädevust omav isik.

  (2) Psühhiaater ja psühholoogilise nõustamise pädevust omav isik peavad olema läbinud psühhoteraapia väljaõppe.

§ 5.  Järelevalve

  Riiklikku järelevalvet sõltuvusravi üle teeb Terviseamet „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses” sätestatud alustel ja korras.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Sõltuvusraviplaan

/otsingu_soovitused.json