Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruse nr 75 „Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruse nr 75 „Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord” muutmine

Vastu võetud 06.11.2014 nr 93

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 76 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruses nr 75 „Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon (edaspidi meretöö konventsioon) koos kehtivate muudatustega.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Laeva kontrollimisel järgib järelevalveametnik Paris MOU juhendeid.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 8 asendatakse sõna „inspektor” sõnaga „järelevalveametnik”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui järelevalveametnik leiab, et üksikasjalikuma kontrolli käigus leitud laeva elamis- ja töötingimuste alased puudused on märkimisväärsed või kui puudused on seotud kaebusega, et elamis- ja töötingimused laeval ei ole kooskõlas meretöö konventsiooniga, juhib järelevalveametnik puudustele ka sadamariigi asjakohaste meremeeste ja reederite organisatsioonide tähelepanu.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Laeval, mille lipuriik ei ole käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud konventsioonide osalisriik, viiakse läbi üksikasjalikum kontroll.”;

6) paragrahvis 8 asendatakse sõnad „kindel põhjus” sõnadega „põhjendatud alus” vastavas käändes;

7) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 16–19 järgmises sõnastuses:

„16) meretöö konventsiooniga nõutavaid dokumente ei esitata või ei peeta või peetakse neid valesti, esitatud dokumendid ei sisalda meretöö konventsiooniga nõutavat teavet või on muul viisil puudulikud;
17) elamis- ja töötingimused laeval ei ole kooskõlas meretöö konventsiooni nõuetega;
18) on põhjendatud alus arvata, et laev on vahetanud lippu, et mitte järgida meretöö konventsiooni;
19) Veeteede Ametile on esitatud teave, milles väidetakse, et elamis- ja töötingimused laeval ei ole kooskõlas meretöö konventsiooni nõuetega.”;

8) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.05.2009, lk 57–100)” tekstiosaga „, muudetud direktiiviga 2013/38/EL (ELT L 218, 14.08.2013, lk 1–7)”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json