Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2014, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Vastu võetud 06.11.2014 nr 94

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 100 lõike 6 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Esmaõppe korras valmistatakse ette AM-, B- ja BC1-kategooria ning A1-, A2-, ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhti.”;

2) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) B-kategooria ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat.”;

3) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üksikkorras võib ette valmistada piiratud juhtimisõiguse taotlejat ning AM- ja B-kategooria ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse taotlejat juhi esmaõppe algastmel.”;

4) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppekava määrab juhi ettevalmistamiseks kohustuslikud õppeained ja nende vähimad mahud, vajalikud õppevahendid, metoodika ning juhi nõutavad teadmised, oskused ja käitumise. Õppekavad on kategooriate kaupa toodud määruse lisades 7–12. Kerge neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisel peab juhi koolitaja koostama õppekava AM-kategooria ja B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavade baasil.”;

5) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinniseid hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindaid ning vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmeid.”;

6) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuse:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud turvanõuded ei laiene õppesõidule kinnise kerega kerge neljarattalise AM-kategooria mootorsõidukiga, millele on valmistaja paigaldanud turvavööd ja istmed.”;

7) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2014. aasta 1. novembrit kehtinud AM- ja A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel võib koolitaja koolitust läbi viia kuni 2015. aasta 1. märtsini.”;

8) määruse lisa 4 „Õppetöö mahud” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 7 „AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 8 „A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

11) määrust täiendatakse lisaga 12 „A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava” (lisatud).

§ 2.  Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. detsembril.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 4 Õppetöö mahud

Lisa 7 Kaherattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Lisa 8 A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava

Lisa 12 A-kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json