Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 10.11.2015 nr 130

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „, teabevärav „eesti.ee” osakond,”;

2) paragrahvi 13 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Arhitektuuri osakond haldab riigi infotehnoloogilist arhitektuuri ja sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektide portfelle, kooskõlastab riigi infosüsteemi muudatustaotlusi, teostab järelevalvet riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude üle ning arendab andmevahetuskihti X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, avaliku võtme infrastruktuuri (PKI), dokumendivahetuskeskust ning teabeväravat „eesti.ee” ja selle komponente.”;

3) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenuste halduse osakond tagab teabevärav „eesti.ee”, andmevahetuskihi X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, avaliku võtme infrastruktuuri ja dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise, korraldab teabevärava komponentide ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi sisuhaldust, korraldab riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamist ja teavitamist ning koordineerib teabevaldajate ja teenusepakkujate tegevust teabevärav „eesti.ee” keskkonnas teabe ja teenuste avalikustamisel. Teabevärav „eesti.ee” täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid.”;

4) paragrahv 13 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires arhitektuuri osakonna, teenuste halduse osakonna ja infrastruktuuri osakonna tööd, korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json