Teksti suurus:

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2020, 2

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.11.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 5 alusel.

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruses nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) Kaitseväes toimuval kaitseväeteenistust tutvustaval teavitusüritusel osalevale isikule.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kaitseväes toimuval kaitseväeteenistust tutvustaval teavitusüritusel osalevale isikule võib vormiriietuse väljastada üritusel osalemise ajaks.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva määruse § 2 punktis 12 sätestatud isikule vormiriietuse väljastamiseks kirjalikku taotlust ei esitata. Sel juhul antakse vormiriietus üle kirjaliku üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) vormiriietuse nimetus ja kogus;
2) vormiriietuse kasutamise tingimused;
3) vormiriietuse kasutamise aeg;
4) vormiriietuse kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumisega seotud kahju hüvitamise tingimused.”;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa Väljastatava vormiriietuse loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json