Teksti suurus:

Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2020, 5

Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

Vastu võetud 20.12.2005 nr 35
RTL 2006, 1, 1
jõustumine 06.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009
19.01.2010RTL 2010, 4, 6029.01.2010
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 2601.04.2013
17.09.2015RT I, 23.09.2015, 201.01.2016
02.05.2020RT I, 08.05.2020, 511.05.2020
05.11.2020RT I, 11.11.2020, 314.11.2020

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste (edaspidi raadiosagedused) kasutamine on lubatud ainult raadiosageduste kasutusloa (edaspidi kasutusluba) olemasolul ja selles märgitud tingimustel. Kasutusloa annab kaitseväe juhataja poolt määratud sagedushaldaja.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Raadiosageduste kasutamise kohta peab arvestust sagedushaldaja.

  (3) Sagedushaldaja teostab raadiosagedushaldust Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosagedustel ning vastutab raadiosageduste kasutamise eest Kaitseväes.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 11.11.2020, 3 - jõust. 14.11.2020]

  (5) Kui raadiosaateseadme kiirgusvõimsus ületab «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõike 32 punktis 2 sätestatud piirväärtust, tuleb raadiosageduste kasutamise tingimused kooskõlastada Terviseametiga.
[RTL 2010, 4, 60 - jõust. 29.01.2010]

§ 2.   Tehnilised nõuded Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamisele
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (1) Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste vahemikus 1,5 MHz kuni 30 MHz kasutatav sagedustolerants ei tohi ületada 1 X 10-6.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste vahemikus 30 MHz kuni 400 MHz ei tohi:
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
  1) sagedustolerants ületada 2 X 10-6;
  2) soovimatu kiirgus ei tohi olla kandevsageduse suhtes suurem, kui -40dBc.
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]

§ 3.   Kasutusluba

  (1) Kasutusluba määrab kindlaks raadiosageduste kasutaja, kasutamise tingimused ning piirangud lähtudes «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõikest 2.

  (2) Kasutusluba annab õiguse kasutada raadiosagedusi kasutusloas määratud tingimustel.

  (3) Kasutusloaga määratud tingimuste tagamiseks ja raadiohäirete vältimiseks peavad raadiosageduste kasutajad olema läbinud Kaitseväe poolt läbiviidava sideõppe koolituse.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Kasutusluba kehtib sellel märgitud tähtajani, kuid mitte kauem kui üks aasta.

§ 4.   Kasutusloa taotlemine

  (1) Kaitseväe struktuuriüksused, Kaitseliit või välisriigi relvajõud, kes soovivad kasutada raadiosagedusi (edaspidi kasutusloa taotleja), peavad taotlema kasutusluba sagedushaldaja kaudu.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kasutusloa taotleja esitab sagedushaldajale vormikohase taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kasutusloa taotleja nimi, üksus, ametikoht, aadress ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  2) taotletavad raadiosagedused ja kasutatavad seadmed;
  3) raadiosageduste kasutamise eesmärk;
  4) raadiosageduste kasutamise tehnilised tingimused;
  5) raadiosageduste kasutuspiirkond või -koht;
  6) raadiosageduste kasutamise aeg.

  (3) Kasutusloa taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning taotluse vorm on avaldatud Kaitseväe veebilehel.
[RT I, 11.11.2020, 3 - jõust. 14.11.2020]

  (4) Sagedushaldaja võib vajaduse korral nõuda kasutusloa taotlejalt lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmetele täiendavate andmete ja lisadokumentide esitamist.

§ 5.   Kasutusloa kooskõlastamine

  (1) Raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamise korraldab vajadusel sagedushaldaja.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet määrab kooskõlastatult Kaitseväega raadiosageduste kasutamise tingimused, mille puhul ei ole vajalik raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.
[RT I, 11.11.2020, 3 - jõust. 14.11.2020]

  (3) Enne kasutusloa andmist või kasutusloa tingimuste muutmist vajavad raadiosageduste kasutamise tingimused kooskõlastamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga järgmistel juhtudel:
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]
  1) signaali väljatugevus ületab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud parameetreid;
  2) planeeritud raadiosageduste kasutamine vajab kooskõlastamist vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele;
  3) vastavalt Eesti raadiosageduste plaanile ei kuulu naaberkanal (adjacent band) «Tüüp1» kasutusrežiimi alla ja raadiosageduste kasutamine võib tekitada raadiohäireid;
  4) raadiosageduste kasutamise tingimusi ja kasutusele võtmisega seotud protseduure käsitlevad välislepingud.

§ 6.   Kasutusloa taotluse menetlemine ja kasutusloa andmine

  (1) Sagedushaldaja annab kasutusloa:
  1) kümne tööpäeva jooksul arvates kõikide vajalike andmete saamisest, kui raadiosageduste kasutamine ei vaja kooskõlastamist teiste ametiasutuste, organisatsioonide või riikidega;
  2) kaheteistkümne nädala jooksul arvates kõikide vajalike andmete saamisest, kui raadiosageduste kasutamine on vaja kooskõlastada teiste ametiasutuste, organisatsioonide või riikidega.

  (2) Kui raadiosageduste kasutamist käsitlevad välislepingud sätestavad käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevad tähtajad, kohaldatakse nimetatud lepingutes määratud tähtaegu.

  (3) Sagedushaldaja teavitab kasutusloa taotlejat viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest, kui taotluses esinevad puudused, ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Kasutusluba antakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.   Kasutusloa andmisest, pikendamisest või tingimuste muutmisest keeldumine

  (1) Sagedushaldaja võib keelduda kasutusloa andmisest, pikendamisest või tingimuste muutmisest, kui:
  1) raadioseadme kasutamine tekitab või võib tekitada raadiohäireid, sealhulgas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööle;
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]
  2) seda tingivad Kaitseväe erivajadused;
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
  3) raadioseade või tema töö võib ohustada inimese tervist või keskkonda;
  4) raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas välislepingute, Eesti raadiosagedusplaani või teiste raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega;
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]
  5) raadiosageduskanal on kasutusel;
  6) kasutusloa taotleja on esitanud valeandmeid;
  7) raadiosageduste kasutamine jääb koordinatsiooni käigus kooskõlastamata;
  8) soovitavad kasutusloa tingimused ületavad «Elektroonilise side seaduse» § 115 lõike 3 alusel kehtestatud tingimusi;
  9) raadiosageduste kasutaja rikub kasutusloaga kehtestatud tingimusi;
  10) kasutusloa taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohaselt määratud tähtajaks.

  (2) Otsus kasutusloa andmisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Kasutusloa tingimuste muutmine

  (1) Lähtudes Kaitseväe erivajadustest või raadiohäirete vältimise vajadusest võib sagedushaldaja pärast kasutusloa andmist kehtestada raadiosageduste kasutajale täiendavaid kasutamise tingimusi ning piiranguid vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Kasutusloa tingimuste muutmine vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Sagedushaldaja otsus kasutusloa tingimuste muutmise kohta edastatakse raadiosageduste kasutajale kolme tööpäeva jooksul kasutusloa muutmise otsuse tegemisest arvates.

§ 9.   Kasutusloa kehtivuse pikendamine

  Kasutusloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel esitab raadiosageduste kasutaja sagedushaldajale taotluse kasutusloa pikendamiseks hiljemalt üks kuu enne loa kehtivuse lõppemist.

§ 10.   Kasutusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kasutusloa võib peatada või kehtetuks tunnistada, kui:
  1) raadioseadme kasutamine tekitab või võib tekitada raadiohäireid, sealhulgas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööle;
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]
  2) raadioseade või tema töö võib ohustada inimese tervist või keskkonda;
  3) raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas välislepingute, Eesti raadiosageduste plaani või teiste raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega;
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]
  4) raadiosageduse kasutaja rikub kasutusloaga kehtestatud tingimusi;
  5) pärast kasutusloa andmist selgub, et enne loa andmist esinesid käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–10 sätestatud kasutusloa andmisest, pikendamisest või tingimuste muutmisest keeldumise alused.

  (2) Kui raadiosageduste kasutaja on lõpetanud talle kasutusloaga antud õiguste kasutamise enne kasutusloa kehtivuse lõppemist, on ta kohustatud sellest sagedushaldajale kohe teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Sagedushaldaja otsus kasutusloaga antud raadiosageduste kasutamise õiguse peatamise või kasutusloa kehtetuks tunnistamise kohta edastatakse raadiosageduste kasutajale kolme tööpäeva jooksul kasutusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.

§ 11.   Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet raadiosageduste kasutamise üle teostab sagedushaldaja.

  (2) Järelevalve teostamisega, sealhulgas sageduste monitooringuga, tagatakse kasutusloata, kasutusloa tingimustele mittevastavate, raadiohäireid tekitavate ja tehnilistele parameetritele mittevastavate raadioseadmete (edaspidi seade) töö tõkestamine ja maksimaalselt efektiivne sageduskasutus.
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Seadme kasutaja on kohustatud ilma sagedushaldaja nõusolekuta hoiduma raadiohäirete tekitamisest juhindudes «Elektroonilise side seadusest» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest. Raadiohäirete tekkimisel on seadme kasutaja kohustatud viivitamatult rakendama abinõusid nende kõrvaldamiseks ja teavitama sellest viivitamatult sagedushaldajat.
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Sagedushaldajal on õigus siseneda Kaitseväe territooriumil asuva seadme asukohta, et seade lokaliseerida, ja nõuda seadme omanikult või valdajalt vajalikke andmeid seadme kohta.
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Sagedushaldajal on õigus siseneda Kaitseväe territooriumil asuva seadme asukohta ja nõuda seadme viivitamatut väljalülitamist või välja lülitada seade:
[RT I, 23.09.2015, 2 - jõust. 01.01.2016]
  1) mis tekitab raadiohäireid;
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]
  2) millel puudub kasutusluba;
  3) mille kasutamisega on rikutud kasutusloa tingimusi;
  4) riigi julgeolekust lähtuvalt.

  (6) Sagedushaldajal on õigus peatada seadme kasutamine või kehtestada piiranguid seadme kasutamisele. Vastav otsus vormistatakse kirjalikult.

  (7) Kui sagedushaldaja on peatanud või piiranud raadiohäireid tekitava seadme kasutamise, ei või seadet sisse lülitada ja kasutaja on kohustatud pidama kinni kehtestatud piirangutest kuni loa saamiseni, millega lubatakse jätkata seadme kasutamist kasutusloas ettenähtud tingimustel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json