Teksti suurus:

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljastamise eeskiri, vedurijuhiloa vorm ning vedurijuhi eksamineerimise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.11.2020, 7

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljastamise eeskiri, vedurijuhiloa vorm ning vedurijuhi eksamineerimise kord1

Vastu võetud 09.11.2020 nr 70

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 58 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljastamise eeskiri, vedurijuhiloa vorm ning vedurijuhi eksamineerimise kord.

1. peatükk Vedurijuhiloa väljaandmine, uuendamine ja duplikaadi väljastamine ning vedurijuhiloa vorm 

§ 2.  Vedurijuhiloa, selle ajakohastamise, muutmise või uuendamise taotlemine

  (1) Esmakordse vedurijuhiloa taotlemiseks esitatakse Maanteeameti kaudu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ kohaste ühenduse vedurijuhilubade, lisasertifikaatide, lisasertifikaatide kinnitatud koopiate ja vedurijuhiloa taotluste vormide kohta (ELT L 13, 19.01.2010, lk 1–27) lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 37 lõikes 1 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) tõend raudteeseaduse § 58 lõike 3 punktis 2 sätestatud nõude täitmise kohta;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (2) Vedurijuhiloa ajakohastamise taotlemiseks esitatakse Maanteeameti kaudu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) teave vedurijuhiloal muutmist vajavate andmete kohta.

  (3) Vedurijuhiloa muutmise taotlemiseks esitatakse Maanteeameti kaudu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 37 lõikes 1 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta.

  (4) Vedurijuhiloa uuendamise taotlemiseks esitatakse Maanteeameti kaudu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 37 lõikes 1 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (5) Vedurijuhiloa taotlemisel, ajakohastamisel, muutmisel ja uuendamisel Maanteeametis kantakse vedurijuhiloale liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olev allkiri või allkirjakujutis ja foto või näokujutis, või taotleja esitatud foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.

§ 3.  Taotluse menetlemine

  (1) Isik esitab § 2 lõigetes 1–4 sätestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatava taotluse isiklikult Maanteeametile. Paragrahvi 2 lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele vastava taotluse edastab Maanteeamet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib vedurijuhi ning esitatud dokumentide vastavust vedurijuhiloa väljastamise, ajakohastamise, muutmise või uuendamise tingimustele ja teeb otsuse taotlejale vedurijuhiloa väljastamise või mitteväljastamise kohta.

  (3) Raudteeseaduse § 58 lõigetes 2 ja 4 ning § 70 lõikes 1 sätestatud juhul teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsuse taotlejale vedurijuhiloa väljastamise või mitteväljastamise kohta pärast vedurijuhieksami edukat sooritamist.

§ 4.  Vedurijuhiloa ja ajakohastatud, muudetud või uuendatud vedurijuhiloa vormistamine ja väljastamine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 2 või 3 sätestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse alusel taotlejale vedurijuhiloa väljastamise kohta vormistab Maanteeamet alates Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas I toodud vormil vedurijuhiloa.

  (2) Ajakohastatud, muudetud või uuendatud vedurijuhiloal taasesitatakse kõik samale isikule alates 2013. aasta 1. juulist välja antud vedurijuhilubade andmed, sealhulgas vedurijuhiloa väljaandmise kuupäev, välja arvatud vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehtud kanded.

  (3) Vedurijuhiloa uuendamisel isikule, kelle vedurijuhiloa kehtivus on peatatud, kantakse juhtimisõiguse taastamise kuupäev vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 koos tekstiga „Vedurijuhiloa taasandmine”.

  (4) Vedurijuhiloale kantakse väljaandmise kuupäevana vedurijuhiloa taotleja edukalt sooritatud vedurijuhieksami tulemuste Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kinnitamise kuupäev. Vedurijuhiloa ajakohastamisel või muutmisel vedurijuhiloa väljaandmise kuupäev ei muutu.

  (5) Enne vedurijuhiloa kehtivusaja lõppu vedurijuhi peatatud juhtimisõiguse taastamisel vedurijuhiloa kehtivuse lõppkuupäev ei muutu. Vedurijuhiloa uuendamisel raudteeseaduse § 58 lõikes 4 sätestatud juhul kantakse loale uus kehtivuse lõppkuupäev.

  (6) Maanteeamet teavitab vedurijuhiloa kättesaamise ajast vedurijuhiluba taotlenud isikut.

  (7) Vedurijuhiluba väljastatakse taotlejale isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel Maanteeametis. Vedurijuhiloa kättesaamise kohta annab vedurijuhiloa omanik allkirja.

§ 5.  Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemine, selle vormistamine ja väljastamine

  (1) Vedurijuhiloa duplikaat väljastatakse, kui vedurijuhiluba kaotatakse, varastatakse, hävib või muutub kasutuskõlbmatuks.

  (2) Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teavitab vedurijuhiloa omanik viivitamata kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

  (3) Lõikes 2 sätestatud teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) vedurijuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) vedurijuhi kontaktandmed;
  3) ettevõtja ärinimi, kelle juures isik vedurijuhina töötab;
  4) vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolude selgitus ja võimalusel asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (4) Lõikes 2 sätestatud teate alusel tunnistab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kaotatud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud vedurijuhiloa kehtetuks.

  (5) Vedurijuht esitab Maanteeameti kaudu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks taotluse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti käesoleva lõikes 2 sätestatud korras teavitamisest arvates:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohase taotluse;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (6) Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemisel kannab Maanteeamet vedurijuhiloale allkirja või allkirjakujutise ja foto või näokujutise vastavalt § 2 lõikele 5.

  (7) Vedurijuhiloa duplikaadi väljastamise või mitteväljastamise otsustab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalvet Amet § 3 kohaselt.

  (8) Vedurijuhiloa duplikaat vormistatakse ja väljastatakse taotlejale § 4 kohaselt 10 tööpäeva jooksul lõikes 7 sätestatud otsusest arvates.

  (9) Vedurijuhiloa vormi tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehakse märge „Duplikaat”.

2. peatükk Vedurijuhieksam 

§ 6.  Vedurijuhieksami läbiviimine

  (1) Vedurijuhieksami korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning see viiakse läbi Maanteeametis.

  (2) Vedurijuhieksam on teooriaeksam.

§ 7.  Vedurijuhieksami küsimused

  (1) Vedurijuhieksami küsimused koostab ja kinnitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kinnitatud eksami küsimused edastatakse Maanteeametile, kes sisestab need arvutipõhise eksamineerimisprogrammi andmebaasi.

  (2) Vedurijuhieksam korraldatakse elektrooniliselt, kasutades vastavasisulist eksamineerimisprogrammi. Küsimused genereeritakse eksamipiletisse eksamineerimisprogrammi andmebaasist eksami sooritamise alustamisel.

  (3) Eksamineerimisprogrammi andmebaas koosneb järgmistest eksamiküsimuste moodulitest:
  1) raudteeseadus ja selle rakendusaktid;
  2) raudtee tehnokasutuseeskiri.

  (4) Vedurijuhieksami pilet koosneb 14 eksamiküsimusest. Eksamiküsimused genereeritakse eksamineerimisprogrammi andmebaasist nii, et eksamipilet sisaldab seitset eksamiküsimust mõlemast moodulist.

  (5) Vedurijuhieksami küsimustele vastamine toimub 30 minuti jooksul alates eksamipileti genereerimisest eksamineeritavale. Vastata tuleb iga küsimuse kõikidele vastusevariantidele. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kas või üks vastusevariant on vale või jäetud vastamata.

§ 8.  Vedurijuhieksami tulemuste hindamine

  (1) Vedurijuhieksami edukaks sooritamiseks peab eksamineeritav vastama õigesti vähemalt 11 eksamiküsimusele.

  (2) Vedurijuhieksami tulemus märgitakse eksamineerimisprogrammi poolt sooritatuks või mittesooritatuks lähtudes lõikes 1 sätestatud nõutavast tulemusest.

§ 9.  Vedurijuhieksami tulemustest teavitamine

  (1) Maanteeamet esitab § 8 lõikes 2 nimetatud vedurijuhieksami tulemuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kolme tööpäeva jooksul eksami toimumisest arvates.

  (2) Vedurijuhieksami tulemuse kinnitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami tulemustest teadasaamisest.

§ 10.  Eksami korduva sooritamise aeg

  (1) Eksamineeritaval, kes ei soorita nõutava tulemusega vedurijuhieksamit, on õigus sooritada eksam uuesti mitte enne 14 päeva möödumist eksami toimumisest.

  (2) Eksamineeritaval, kes ei soorita nõutava tulemusega vedurijuhiloa eksamit ka teisel korral, on õigus sooritada eksam uuesti pärast täiendava koolituse läbimist vedurijuhiloaga seotud teadmiste ja oskuste omandamiseks ning mitte enne kolme kuu möödumist teistkordse vedurijuhieksami toimumisest.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiiviga 2014/82/EL (ELT L 184, 25.06.2014, lk 11–15) ja (EL) 2016/882 (ELT L 146, 03.06.2016, lk 22–24) ning komisjoni määrusega (EL) 2019/554 (ELT L 97, 8.4.2019, lk 1–5).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json