Teksti suurus:

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2012, 4

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord

Vastu võetud 11.02.2005 nr 29
RT I 2005, 11, 46
jõustumine 20.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2009RT I 2009, 30, 18015.06.2009
07.12.2012RT I, 11.12.2012, 301.01.2013

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning korra.

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Määrust kohaldatakse vastavalt «Autoriõiguse seaduse» §-le 3.

§ 3.  Tasu jaotamise määrad

  (1) Eelarveaastaks trükiste laenutamise eest tasu (edaspidi tasu) maksmiseks eraldatud riigieelarveliste vahendite kogusumma autorite vahel jaotamise määrad on järgmised:
  1) 59% originaalkeelse teose originaalteksti autoritele;
  2) 1% tõlgitud teose originaalteksti autoritele;
  3) 30% tõlke autoritele;
  4) 10% kunstilise vormi autoritele.
[RT I, 11.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Ühe registreeritud laenutuse eest makstav tasu jaotatakse autorite vahel teose järgi järgmiselt:
  1) illustreerimata teose puhul 96% teksti autorile ja 4% kunstilise vormi autorile;
  2) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu poole teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
  3) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile.

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Teose koostajale või järel- või eessõna autorile määratakse tasu suurusega 1/3 originaalkeelse teose originaalteksti autorile määratud tasust.
[RT I, 11.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (5) Juhul kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

  (6) Audiovisuaalse teose ning helisalvestise laenutamise eest kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu makstav tasu jaotatakse autorite vahel vastavalt organisatsiooni kehtestatud korrale.
[RT I 2009, 30, 180 - jõust. 15.06.2009]

§ 4.  Ühine autorsus

  Ühis- ja kaasautorsuse korral jaotatakse tasu võrdeliselt autorite arvuga. Juhul kui ühis- ja kaasautorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

§ 5.  Tasu arvutamise alused ja kord

  (1) Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastaks tasude maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja kalendriaastas rahvaraamatukogudes elektrooniliselt registreeritud laenutused.

  (2) Tasu saamiseks tuleb tasu väljamaksjale kalendriaasta 15. aprilliks esitada kirjalik või kirjalikku taasedastamist võimaldavas vormis avaldus.

  (3) Avalduse alusel arvutatakse autorile tasu 3 aasta jooksul. Pärast nimetatud tähtaja möödumist võib autor esitada uue avalduse.

  (4) Tasu arvutatakse ja makstakse avalduse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta laenutuste eest. Juhul kui avaldus esitatakse pärast 15. aprilli, arvutatakse ja makstakse tasu avalduse esitamise aasta laenutuste eest.

  (5) Avalduses esitatavad andmed:
  1) nimi;
  2) pseudonüüm;
  3) isikukood;
  4) kontaktandmed;
  5) pangaandmed;
  6) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  7) autorsus (teksti autor, tõlkija, kunstilise vormi autor);
  8) muud tasu arvestamiseks vajalikud andmed.

  (6) Avalduses esitatud andmete muutumise korral esitab autor tasu väljamaksjale uued andmed.

§ 6.  Tasu väljamaksmise kord

  (1) Tasu makstakse välja üks kord aastas.

  (2) Tasu väljamaksjal on õigus arvata tasust maha tasu maksmisega seotud kulutused.
[RT I, 11.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide autoritele makstavast tasust võivad tasu väljamaksja ja autoreid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon maha arvata tasu maksmisega seotud kulutused, kuid kokku mitte rohkem kui 15% väljamaksmisele kuuluvast tasust.

  (4) Tasu kantakse autori pangakontole iga aasta 1. juuliks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json