Teksti suurus:

Kohtu kinnistus- ja registriosakonna töökorraldust reguleerivate määruste ning teiste seonduvate määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2014, 1

Kohtu kinnistus- ja registriosakonna töökorraldust reguleerivate määruste ning teiste seonduvate määruste muutmine

Vastu võetud 03.12.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2, § 1 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2, § 38 lõike 4 ja § 74 lõike 7, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, äriseadustiku § 67 lõike 4, § 69 lõike 1 ning § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud lisas „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 8 lõike 2 ning äriseadustiku § 541 lõike 3 alusel toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus tasu ei võta.

(22) Justiitsministeeriumi loal võib Registrite ja Infosüsteemide Keskus sõlmida välismaiste institutsioonidega tasuta või soodustingimustel teabevahetamise lepinguid.”;

2) punktid 51 ja 52 sõnastatakse järgmiselt:

51. Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne tehakse kättesaadavaks PDF-vormingus, DDOC-vormingus või BDOC-vormingus.

52. Põhikiri

Põhikiri on käesoleva määruse tähenduses äri- ja avaliku toimiku dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud määruse „Kohtule dokumentide esitamise kord” § 111 lõikes 3 nimetatud vormingus.”;

3) punkti 9 lõike 1 tabel sõnastatakse järgmiselt:

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
Majandusaasta aruanne
2 eurot
Põhikiri
2 eurot
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2 eurot

4) punkti 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal oma põhimäärusest tulenevate tegevuste kulude katmiseks.”.

§ 2.  Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad „Kohtute registriosakondade” sõnadega „Kohtu registriosakonna”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 4 ja § 69 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „Maakohtute registriosakondade (edaspidi registriosakonnad)” sõnadega „Kohtu registriosakonna”;

4) määruses asendatakse sõna „registriosakonnad” läbivalt sõnaga „registriosakond” vastavas käändes;

5) paragrahvid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „kinnistusosakondade” sõnaga „kinnistusosakonna”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Justiitsministeeriumi loal võib Registrite ja Infosüsteemide Keskus sõlmida välismaiste institutsioonidega tasuta või soodustingimustel teabevahetamise lepinguid.”;

3) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal oma põhimäärusest tulenevate tegevuste kulude katmiseks.”.

§ 4.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „ja § 541 lõigete 2–4” tekstiosaga „ning § 541 lõigete 3 ja 4” ning jäetakse välja tekstiosa „, mittetulundusühingute seaduse § 76 ja § 111 lõike 2,”;

2) määruses asendatakse sõnad „kohtute registriosakondade” ja „kohtute registriosakonna” läbivalt sõnadega „kohtu registriosakonna”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „DDOC- (digitaalselt allkirjastatud fail),” tekstiosaga „BDOC- (rahvusvaheline digitaalallkirja vorming),”;

4) paragrahvi 111 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) püsisätetest (lisa 15 põhikirja punktid 1.5, 2.1, 3.1, 3.6 ja 3.7);
3) valiksätetest, mille asutajad valivad lisa 15 põhikirja punktides 2.2–2.6, 3.2–3.5 ja 3.8–3.9 ning põhikirja lisa punktides 1−4 toodud valikutest.”;

5) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põhikiri lisatakse kandeavaldusele PDF-vormingus.”;

6) paragrahvi 201 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 201 lõikest 31 jäetakse välja sõnad „ühele ja samale kinnistusosakonnale”;

8) paragrahvi 204 lõiget 8 täiendatakse peale sõna „kohtule” tekstiosaga „e-postiga või”;

9) määruse lisa 9 „Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 10 „Avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

11) määruse lisa 11 „Avaldus kommertspandiregistrisse kande tegemiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) määruse lisa 12 „Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) määruse lisa 13 „Nõusolek kommertspandiregistri või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) määruse lisa 14 „Volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 47 ja § 52 lõikes 2 asendatakse sõnad „kohtute registriosakondade” sõnadega „kohtu registriosakonna”;

2) paragrahvi 98 pealkirjas asendatakse sõna „kinnitusosakonnas” sõnaga „kinnistusosakonnas”.

§ 6.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2, § 13 lõike 2, § 16 lõike 2, § 42 lõike 1, § 421 lõike 4 ja § 422 lõike 6, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2, § 38 lõike 4, § 74 lõike 7, § 75 lõike 5, § 761 lõike 3, § 771 lõike 4, § 777 lõike 3, § 7716 lõigete 2 ja 4, § 7717 lõike 2, § 792 lõike 4 ja § 793 lõike 6, kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 45 lõike 3, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 2, § 28 lõike 4, § 64 lõike 3, § 76, § 77 lõike 2 ja § 1001 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8 ja § 592 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Reguleerimisala

Määrus reguleerib Tartu Maakohtu kinnistusosakonna töökorraldust ning kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri pidamist.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusosakonna juhataja määramisele kohaldatakse kohtute seaduse § 15 lõiget 4.”;

7) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „kinnistusosakonna juhataja ja juhataja kohusetäitja nimetamise” sõnadega „lõikes 1 nimetatud juhatajate määramise”;

8) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhatajate vahetumisel võetakse ja antakse asjaajamine üle kohtudirektori nimetatud kohtuteenistuja osavõtul. Üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatakse akt. Ärakiri üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktist saadetakse Justiitsministeeriumile teadmiseks.”;

9) paragrahvi 6 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „kinnistusraamatut ja abieluvararegistrit” sõnaga „registreid”;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) kehtestab kirjaliku korraldusega kinnistusosakonna ja selle teenistujate pitsatite, templite ning dokumendiplankide kasutamise ja hoidmise korra ulatuses, mis ei kuulu kohtudirektori pädevusse;”;

11) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohtudirektor võib kinnistusosakonna juhatajaks oleva kohtunikuabi töökoormust põhjendatud juhul vähendada kuni 100%.”;

13) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) määruse 1. peatüki 4. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

4. jagu
Kohtunik
”;

15) paragrahvi 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks:

16) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõna „kinnistamisasjade” tekstiosaga „kinnistusosakonnas peetavate registriasjade”;

17) määruse 1. peatükki täiendatakse 41. jaoga järgmises sõnastuses:

41. jagu
Kohtunikuabi
”;

18) paragrahvi 11 pealkirjas asendatakse sõna „ülesanded” sõnaga „ametitoimingud”;

19) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

20) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „kinnistus-” tekstiosaga „, laeva-”;

21) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) annab välja laeva lipudokumendid.”;

22) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 5–6 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

24) paragrahvi 14 punktis 2 asendatakse sõna „kinnistustoimikutega” sõnaga „toimikutega”;

25) paragrahvi 14 punktis 4 asendatakse tekstiosa „kinnistus- või registritoimikuid” tekstiosaga „olevaid toimikuid”;

26) paragrahvi 14 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „kinnistus-” tekstiosaga „, laeva-”;

27) paragrahvi 15 teksti, § 16 pealkirja, § 16 lõikeid 1 ja 2, § 16 lõike 2 punkti 4 ning § 17 pealkirja täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

28) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri infosüsteemi kasutaja (edaspidi kasutaja) on kohtunik, kohtunikuabi, kinnistusosakonna või Justiitsministeeriumi teenistuja, kes kasutab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi.”;

29) paragrahvi 17 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

30) paragrahvi 21 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „kinnistusosakonna tööpiirkonna,”;

31) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Laevakinnistusraamatu kinnistamisavaldusi võetakse vastu ning laeva lipudokumente väljastatakse igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses.”;

32) paragrahvi 22 lõike 3 esimest lauset ja § 23 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

33) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatusse” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatusse”;

34) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lõikeid 1–4 kohaldatakse ka laevakinnistusraamatu pidamisel.”;

35) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lõikeid 1–4 kohaldatakse ka laevakinnistusraamatu pidamisel.”;

36) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Lõikeid 1– 6 kohaldatakse ka laevakinnistusraamatu pidamisel.”;

37) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Infosüsteemi esitatud avalduse registreerimine

(1) Infosüsteemi esitatud avaldus ja selle laekumise aeg registreeritakse automatiseeritult.

(2) Infosüsteemi esitatud elektrooniline dokument salvestub laekumisel automatiseeritult selleks määratud serverisse.”;

38) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „Kinnistusraamatuseaduse § 40 lõikes 1” tekstiosaga „, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 461 lõikes 1”;

39) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu, abieluvararegistri ning kinnistus-, laeva- ja registritoimikuga tutvumise võimalused ja kord;”;

41) paragrahvi 37 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Dokumentide saatmisel ühest kohtumajast teise korraldab transportimise ja vastutab dokumentide säilimise ja puutumatuse eest kohtudirektor.”;

42) määruse 1. peatüki 10. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

10. jagu
Arhiivipidamine ja dokumentide hoidmine
”;

43) paragrahvi 42 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusraamatu koosseisu kuuluvaid dokumente (kinnistusregister, kinnistustoimik, kinnistuspäevik), laevakinnistusraamatu koosseisu kuuluvaid dokumente (laevakinnistusregister, laevatoimik, laevakinnistuspäevik) ja abieluvararegistri koosseisu kuuluvaid dokumente (registrikaart, registritoimik, registripäevik) hoitakse kinnistusosakonna arhiivis. Kinnistusosakonnas peetavate registrite arhiive peetakse digitaalselt.”;

44) määrust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Laevakinnistusraamatu koosseisu kuuluvate andmete ja dokumentide säilitustähtaeg

(1) Elektroonilise laevakinnistusraamatu koosseisu kuuluvaid laevakinnistusregistriosasid, laevatoimikuid ja laevakinnistuspäevikut ning neisse kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

(2) Kirjavahetust, mis ei kuulu salvestamisele laevakinnistustoimikus, registriga tutvumise ja ärakirjade raamatut ning kaebuste päevikut säilitatakse kümme aastat pärast nende laekumist või viimase sissekande tegemist.”;

45) paragrahvi 44 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektroonilise abieluvararegistri koosseisu kuuluvaid kaarte, päevikuid ja toimikuid ning neisse kantud andmeid säilitatakse alaliselt.”;

46) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paberkandjal olevaid abieluvararegistri kaarte, päevikuid ja toimiku dokumente säilitatakse pärast täielikule elektroonilisele abieluvararegistrile üleminekut üks aasta.”;

47) paragrahvi 45 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast § 43 lõikes 2, §-s 431 ning § 44 lõigetes 11 ja 2 nimetatud dokumentide säilitustähtaja möödumist koostab kohtudirektor vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrusele nr 181 „Arhiivieeskiri” hävitamisakti kavandi ja esitab selle avalikule arhiivile hindamise läbiviimiseks.”;

48) paragrahvi 48 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abieluvararegistri registrikaarte, kinnistus-, laeva- ja registritoimikuid, kinnistus-, laevakinnistus- ja registripäevikuid ning kinnistusosakonnale esitatud või saadetud, kuid toimikutesse köitmata dokumente ei või kinnistusosakonna ruumidest välja viia.”;

49) paragrahvi 48 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui kohtunikul on vaja dokumente kasutada väljaspool kinnistusosakonna hoonet, digiteeritakse vajaduse korral talle vajalikud dokumendid ja edastatakse need talle elektrooniliselt.”;

50) määruse 1. peatüki 11. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „Määruskaebus” tekstiosaga „, vastuväide”;

51) paragrahv 53 sõnastatakse järgmiselt:

§ 53. Määruskaebuse ja vastuväite vastuvõtmine ning registreerimine

(1) Määruskaebus ja vastuväide registreeritakse infosüsteemis ja säilitatakse vastavas toimikus. Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu või abieluvararegistri infosüsteemi kantakse määruskaebuse ja vastuväite vastuvõtmise kuupäev, sisu, esitaja nimi ja menetlemise või edasisaatmise käik.

(2) Tehniliste võimaluste olemasolu korral skaneeritakse paberkandjal esitatud määruskaebus ja vastuväide ja see digitembeldatakse, seostatakse loodava menetlusega, salvestatakse ning registreeritakse elektroonilises toimikus vastavalt kasutusjuhendile.

(3) Posti teel saabunud määruskaebusele ja vastuväitele lisatakse ümbrik postitamise kuupäeva tuvastamiseks.

(4) Määruskaebus ja vastuväide edastatakse menetlemiseks määruse teinud kohtunikuabile.

(5) Määruskaebus ja vastuväide säilitatakse kinnistus-, laeva- või registritoimikus koos selle lahendamisel tehtud määrusega ja kohtuniku kirjalike selgitustega kohtunikuabile.”;

52) paragrahvi 56 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „asjaomase kohtu”;

53) paragrahvi 60 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaüks võib tutvuda kinnistusraamatu registriosaga. Sellist tutvumist infosüsteemis ei registreerita.

(2) Õigustatud huviga isik, kohus, järelevalveõiguslik asutus, kohtutäitur, pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur, notar ja notari volitatud notaribüroo töötaja võivad tutvuda kinnistustoimikuga ja muude lõikes 1 nimetamata dokumentidega. Tutvumiseks annab loa kohtunikuabi või kinnistussekretär, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut või ametitõendit ning vajaduse korral tuvastanud õigustatud huvi olemasolu. Selline tutvumine registreeritakse infosüsteemis.

(3) Õigustatud huvi olemasolu eeldatakse, kui tutvumistellimuse on esitanud lõikes 2 nimetatud isik.

(4) Õigustatud huvi tuvastamise korral kontrollitakse isiku õigustatud huvi olemasolu iga tutvumiseks soovitud dokumendi puhul eraldi.

(5) Kui kinnistustoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi ei tuvastata, keeldub kohtunikuabi toimikuga tutvumise loa andmisest tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 lõike 6 kohaselt.”;

54) paragrahvi 63 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvi 63 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tutvumistellimus täidetakse võimaluse korral viivitamata, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval tutvumistellimuse saamisest.

(4) Kui tutvumistellimust ei ole võimalik lõikes 3 nimetatud ajal täita, teatatakse tutvumist soovinud isikule hiljemalt tutvumistellimuse esitamisele järgneval tööpäeval, millal tutvumistellimus täidetakse ja lepitakse kokku uus aeg. Võimaluse korral võetakse selleks tutvumist soovinud isikult tema kontaktandmed.”;

56) paragrahvi 64 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahv 72 tunnistatakse kehtetuks;

58) määruse 2. peatükki täiendatakse 21. jaoga järgmises sõnastuses:

21. jagu
Laevakinnistusraamatuga tutvumine

§ 741. Laevakinnistusraamatuga tutvumine

Laevakinnistusraamatuga tutvumisel kohaldatakse kinnistusraamatuga tutvumise sätteid niivõrd, kuivõrd käesolev määrus ei sätesta teisiti.

§ 742. Laevakinnistusraamatu andmete otsingu alus

(1) Laevakinnistusraamatuga tutvumisel, samuti ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite tellimisel võib päringu aluseks olla:
1) laeva nimi;
2) laeva registrinumber, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registri number või kalalaeva pardanumber;
3) laeva omaniku nimi;
4) laeva omaniku isiku- või registrikood.”;

59) paragrahvi 76 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „registriosa” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu registriosa”;

60) paragrahvi 77 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Kinnistusregistriosa” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu registriosa”;

61) paragrahvi 78 pealkirja täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatu” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatu”;

62) paragrahvi 78 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „kinnistusraamatuseaduse §-s 761” tekstiosaga „, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 461”;

63) paragrahvi 78 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tõendi väljastamise alusena viide vastavalt abieluvararegistri seaduse § 35 lõikele 4, kinnistusraamatuseaduse §-le 761 või laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-le 461;”;

64) paragrahvis 79 asendatakse arv „30” arvuga „5”;

65) paragrahvi 80 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusosakond peab registritega tutvumise ja ärakirjade raamatut eraldi kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri kohta.

(2) Kinnistus-, laeva- või registritoimikuga tutvumise kohta märgib tutvumist võimaldanud teenistuja kinnistusraamatuga, laevakinnistusraamatuga või abieluvararegistriga tutvumise ja ärakirjade raamatusse järgmised andmed:
1) sissekande number;
2) tutvuja nimi ja isikut tõendava dokumendi või ametitõendi number;
3) asjaomase registriosa või registrikaardi number;
4) tutvumise kuupäev;
5) viide dokumendile, millega seaduses ettenähtud juhul tutvuja isik või amet tuvastati;
6) tutvumist lubanud isiku nimi ja ametinimetus.

(3) Kinnistus-, laeva- või registritoimikuga tutvuja isik tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

(4) Registriosa või registrikaardi andmetega tutvumise või kinnitamata ärakirja väljastamise kohta kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu või abieluvararegistriga tutvumiste ja ärakirjade raamatusse kannet ei tehta.

(5) Kinnitatud ärakirja või väljatrüki väljastamise kohta märgib ärakirja või väljatrüki teinud teenistuja kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu või abieluvararegistriga tutvumise ja ärakirjade raamatusse järgmised andmed:
1) sissekande number;
2) selle isiku nimi, kellele ärakiri väljastati;
3) asjaomase registriosa või registrikaardi number;
4) ärakirja või väljatrüki väljastamise kuupäev;
5) viide dokumendile, millega seaduses ettenähtud juhul tutvuja isik või amet tuvastati;
6) tasutud riigilõivu summa;
7) tutvumist lubanud isiku nimi ja ametinimetus.

(6) Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu või abieluvararegistri kande puudumise või muutmatuse kohta antud tõendi väljastamisel märgib tõendi väljastanud teenistuja raamatusse järgmised andmed:
1) sissekande number;
2) selle isiku nimi, kellele tõend väljastati (isiku ütluse alusel);
3) asjaomase registriosa või registrikaardi number;
4) tõendi väljastamise kuupäev;
5) oma nimi ja allkiri.

(7) Tehnilise võimaluse olemasolu korral peetakse registritega tutvumise ja ärakirjade raamatut elektrooniliselt. Tehnilise võimaluse korral logitakse veebilehe ja X-tee kaudu tehtud tutvumised registritega tutvumise ja ärakirjade raamatus.”;

66) paragrahvi 81 täiendatakse pärast sõna „kinnistus-” tekstiosaga „, laeva-”;

67) paragrahvi 84 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registriosa avamise järjekorranumbrile lisatakse kahekohaline tähis. Registriosa avamise järjekorranumber ja sellele lisatud kahekohaline tähismoodustavad unikaalse ja muutumatu registriosa numbri (kinnistu numbri).”;

68) paragrahvi 84 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

69) paragrahvi 85 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

70) paragrahv 87 tunnistatakse kehtetuks;

71) paragrahvid 88 ja 89 sõnastatakse järgmiselt:

§ 88. Esimese jao nimetus

Registriosa esimene jagu kannab pealkirja „Kinnistu koosseis”.

§ 89. Esimese jao kanded

(1) Registriosa esimesse jakku kantakse:
1) kande jooksev number selles jaos;
2) kinnistu katastritunnus, samuti selle muudatused, mille annab kinnistule katastripidaja; kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, kantakse need eraldi ridadele;
3) kinnistu sihtotstarve, sihtotstarbe protsent ja asukoht vastavalt maakatastri andmetele (mitme katastriüksuse korral iga katastriüksuse kohta), samuti nimetatud andmete muudatused;
4) kinnistu pindala, samuti selle muudatused, mille annab katastripidaja. Mitme katastriüksuse korral märgitakse pindala iga katastriüksuse kohta eraldi.

(2) Esimesse jakku tehakse kanded registriosa avamise ja koosseisu muutmise kohta. Avamise kandes märgitakse registriosa avamise aeg ja endise registriosa olemasolu korral selle number. Kandes tuleb märkida ka kande aluseks olnud dokumendi liik, selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev ja kande tegemise kuupäev. Kui notariaalset vormi ei nõuta, märgitakse kandes alusdokumendi koostamise kuupäev.

(3) Registriosa koosseisu muutumisel maakatastriga peetava elektroonilise andmevahetuse käigus tehakse kandesse märge andmete maakatastrist ülevõtmise kohta ning kande tegemise kuupäev.

(4) Esimesse jakku tehakse ka kanded kinnistu või selle osa teise kinnistuga ühendamise, kinnistu jagamise ja kinnistust osa eraldamise kohta. Kandes märgitakse selle kinnistu number, millega vastav kinnistu ühendati või mille jagamisel see tekkis.

(5) Kande juurde märgitakse, kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

72) paragrahvid 90–94 tunnistatakse kehtetuks;

73) paragrahvi 95 lõike 1 punktid 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kande jooksev number;
2) piiratud asjaõigusega koormatud kinnistu registriosa number (kinnistu number) ning asjaõiguse sisu, samuti selle hilisemad muudatused;
3) piiratud asjaõiguse sissekandmise ning sissekande muutmise ja kustutamise kuupäev;
4) kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

74) paragrahvid 96 ja 97 sõnastatakse järgmiselt:

§ 96. Teise jao nimetus

Registriosa teine jagu kannab pealkirja „Omanik”.

§ 97. Teise jao kanded

(1) Registriosa teise jakku kantakse:
1) teise jao kande jooksev number; kui kinnistu kuulub mitmele omanikule, kantakse nad sisse sama numbri alljaotiste all;
2) omaniku andmed;
3) kui kinnistu on ühises omandis – kõigi omanike andmed, see, kas kinnistu on ühis- või kaasomandis, ning kaasomandi korral kaasomanike osade suurus;
4) kande aluseks olnud dokumendi liik ja selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev (kui notariaalset vormi ei nõuta, siis koostamise kuupäev) ning kande tegemise kuupäev.

(2) Kande juurde märgitakse, kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

75) paragrahvid 98–100 tunnistatakse kehtetuks;

76) paragrahvid 101 ja 102 sõnastatakse järgmiselt:

§ 101. Kolmanda jao nimetus

Registriosa kolmas jagu kannab pealkirja „Koormatised ja kitsendused”.

§ 102. Kolmanda jao kanded

(1) Registriosa kolmandasse jakku kantakse:
1) kolmanda jao kande jooksev number;
2) kõik kinnistut koormavad piiratud asjaõigused, välja arvatud hüpoteegid, ja nende kohta käivad märked;
3) kinnistu omaniku käsutusõiguse asjaõiguslikud kitsendused ning märked omandi, eelpärija ja testamenditäitja kohta;
4) märked käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud kannete ning sinna kantud õiguste kitsendamise kohta, samuti kannete muudatused ja kustutamised.

(2) Kande juurde märgitakse, kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

77) paragrahvid 103–105 tunnistatakse kehtetuks;

78) paragrahv 106 sõnastatakse järgmiselt:

§ 106. Neljanda jao nimetus

Registriosa neljas jagu kannab pealkirja „Hüpoteegid”.”;

79) paragrahv 107 sõnastatakse järgmiselt:

§ 107. Neljanda jao kanded

(1) Registriosa neljandasse jakku kantakse:
1) neljanda jao kande jooksev number;
2) hüpoteegi sisu;
3) märked hüpoteegi kohta;
4) märked käesoleva lõikes punktides 2 ja 3 nimetatud kannete ja nende muudatuste kohta, sealhulgas märked hüpoteegi pantimise ja teiste õigustatud isiku käsutusõiguse asjaõiguslike piirangute kohta, samuti kannete muudatused ja kustutamised.

(2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud hüpoteegi sisu puhul kantakse:
1) hüpoteegipidaja nimi ja isiku- või registrikood;
2) hüpoteegisumma numbrites;
3) kui avalduses on taotletud või kui menetleja on määranud, siis hüpoteegi järjekoht;
4) kande aluseks olnud dokumendi liik ja selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev (kui notariaalset vormi ei nõuta, siis koostamise kuupäev);
5) kande tegemise kuupäev;
6) teised sama hüpoteegiga koormatud kinnistud.

(3) Kande juurde märgitakse, kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

80) paragrahvid 108–111 tunnistatakse kehtetuks;

81) paragrahvi 112 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Märge, mis tagab omandi ülekandmise nõuet, kantakse registriosa kolmandasse jakku.

(2) Kui märge tagab nõuet mingi asjaõiguse seadmiseks kinnistule või seda koormavale piiratud asjaõigusele, kantakse märge lõpliku kande jaoks ettenähtud jakku.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhtudel kantakse märge sellese jakku, kuhu on kantud õigus, mille kohta märge käib.”;

82) paragrahvi 114 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Hoonestusõiguse registriosa avamise kohta tehakse kanne hoonestusõigusega koormatud kinnistu registriosa kolmandasse jakku.”;

83) paragrahvi 115 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoonestusõiguse registriosa esimesse jakku kantakse § 89 punktides 2–4 sätestatud hoonestusõigusega koormatud kinnistu registriosa esimese jao andmed.

(2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kandeid kantakse esimesse jakku hoonestusõiguse sisu, sealhulgas hoonestusõiguse tähtaeg ja ulatus, ning hoonestusõigusega koormatud kinnistu registriosa number ja selle kinnistu omaniku nimi.

(3) Kui hoonestusõigus jagatakse korterihoonestusõigusteks, tehakse koormatud kinnistu registriosa kolmandasse jakku kanne hoonestusõiguse registriosa sulgemise ning korterihoonestusõiguse registriosade avamise kohta.”;

84) paragrahvi 117 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korteriomandi ja korterihoonestusõiguse registriosa esimesse jakku kantakse § 89 punktides 2–4 sätestatud kinnisasja või hoonestusõiguse suletud registriosa esimese jao andmed.”;

85) paragrahvi 117 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „läbi lahtrite 2, 3 ja 4”;

86) paragrahvi 120 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

87) paragrahv 121 tunnistatakse kehtetuks;

88) määrust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
LAEVAKINNISTUSREGISTER

1. jagu
Laevakinnistusraamatu ülesehitus ja laeva registrinumber

§ 1321. Laevakinnistusraamatu koosseis

(1) Laevakinnistusraamat jaguneb kaheks allandmekoguks: laevaregistriks ja ehitatavate laevade registriks.

(2) Laevakinnistusraamatu, sealhulgas laevaregistri ja ehitatavate laevade registri andmeid hoitakse laevakinnistusregistris, laevatoimikus ja laevakinnistuspäevikus.

§ 1322. Registrisse kantavad üksused

(1) Laevaregistrisse kantakse merelaevad ja siseveelaevad.

(2) Ehitatavate laevade registrisse kantakse:
1) ehitatavad merelaevad;
2) ehitatavad siseveelaevad;
3) ehitatavad teisaldatavad ujuvvahendid ja ehitatavad teisaldatavad laevad;
4) teisaldatavad ujuvvahendid ja teisaldatavad laevad.

§ 1323. Laevakinnistusregistriosa

(1) Merelaeva, siseveelaeva, ehitatava merelaeva, ehitatava siseveelaeva, ehitatava teisaldatava ujuvvahendi ja teisaldatava ujuvvahendi (edaspidi kõik koos laev) kinnistamisel avatakse laevakinnistusregistris selle kohta laevakinnistusregistriosa (edaspidi registriosa).

(2) Registriosasid peetakse elektroonilisel kujul.

(3) Registriosa jaguneb andmete paigutuse poolest kolmeks jaoks.

(4) Registriosale märgitakse lisaks registriosa andmetele viide laevakinnistuspäevikusse kantud avaldusele (edaspidi plomm). Plomm peab olema nähtav nii laevakinnistusraamatuga tutvumisel kui ka registriosa väljatrükil. Plomm kustutatakse pärast menetluse lõpetamist.

(5) Menetluse võib lõpetada pärast kande tegemist või eitava kandemääruse jõustumist.

§ 1324. Registriosa jaod ja kanded

(1) Laevaregistri registriosa esimese jao pealkiri on „Laeva andmed”, teise jao pealkiri „Laeva omanik” ning kolmanda jao pealkiri „Laeva koormatised ja kitsendused”. Registriosa pealkirjas paikneb sõna „Laevaregister”.

(2) Ehitatavate laevade registriosa esimese jao pealkiri on „Ehitatav laev”, teise jao pealkiri „Ehitatava laeva omanik” ning kolmanda jao pealkiri „Laeva koormatised ja kitsendused”. Registriosa pealkirjas paiknevad sõnad „Ehitatavate laevade register”.

§ 1325. Laeva registrinumber

(1) Iga laevakinnistusraamatusse kantud laev saab kordumatu registrinumbri, mis on ühtlasi tema kohta avatud registriosa numbriks. Laeva registrinumbri määrab infosüsteem automaatselt.

(2) Registrinumber ei muutu laeva nime muutmisel ega ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse üleminekul.

2. jagu
Merelaeva andmed registriosa esimeses jaos „Laeva andmed”

§ 1326. Merelaeva andmed registriosa esimese jaos

(1) Merelaeva registriosa esimesse jakku kantakse:
1) laeva nimi;
2) laeva kutsungsignaal;
3) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber;
4) kalalaeva pardanumber, kui see on olemas;
5) sõna „merelaev”;
6) laeva tüüp kasutusala järgi (näiteks segalastilaev, kalapüügilaev, reisilaev, reisiparvlaev, veeremilaev);
7) laevakere põhimaterjal (näiteks teras, puit, klaasplast);
8) laeva ehitusaasta;
9) laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikud andmed;
10) laeva ehituskoht ja riik;
11) laeva kodusadam.

(2) Merelaeva tehniliste andmetena kantakse registriosa esimesse jakku:
1) üldpikkus (meetrites);
2) pikkus (meetrites);
3) laius (meetrites);
4) parda kõrgus (meetrites);
5) süvis (meetrites);
6) kogumahutavus ehk brutotonnaaž;
7) puhasmahutavus ehk netotonnaaž;
8) viide mõõtmistulemuste aluseks olevale dokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale;
9) kandejõud (tonnides);
10) peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus (kilovattides).

(3) Kui merelaev ei ole mõõdetud 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni kohaselt, märgitakse kogumahutavuse ja puhasmahutavuse ühikuna bruto- ja netoregistertonnid.

(4) Registriosa esimesse jakku kantakse merelaeva esmakinnistamise aeg, esmakinnistamise teinud kinnistusosakonna nimi ja viide esmakinnistamise alusdokumendile.

(5) Kui merelaeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, märgitakse ka eelmine nimi. Kui laev oli esmakinnistatud ehitatavate laevade registris, osutatakse sellele asjaolule.

(6) Merelaeva laevakinnistusraamatust kustutamisel ja registriosa sulgemisel kantakse esimesse jakku aeg ning viide selle põhjusele ja alusdokumendile. Kui merelaev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et laev kantakse välisriigi registrisse, viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse. Kui merelaev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse ametiülesande korras, viidatakse alusdokumendi asemel seaduse sättele.

3. jagu
Siseveelaeva andmed registriosa esimeses jaos „Laeva andmed”

§ 1327. Siseveelaeva andmed registriosa esimese jaos

(1) Siseveelaeva kohta kantakse registriosa esimesse jakku:
1) laeva nimi;
2) kalalaeva pardanumber, kui see on olemas;
3) sõna „siseveelaev”;
4) laeva tüüp kasutusala järgi;
5) laevakere põhimaterjal;
6) laeva ehitusaasta;
7) laeva ehitaja identifitseerimiseks vajalikud andmed;
8) laeva ehituskoht ja riik;
9) laeva kodusadam.

(2) Siseveelaeva tehniliste andmetena kantakse esimesse jakku:
1) üldpikkus (meetrites);
2) laeva kandejõud tonnides;
3) peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus (kilovattides).

(3) Registriosa esimesse jakku kantakse siseveelaeva esmakinnistamise aeg ja viide esmakinnistamise alusdokumendile.

(4) Kui siseveelaeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, märgitakse ka eelmine nimi. Kui siseveelaev oli esmakinnistatud ehitatavate laevade registris, osutatakse sellele asjaolule.

(3) Siseveelaeva laevakinnistusraamatust kustutamisel ja registriosa sulgemisel kantakse esimesse jakku aeg ning viide selle põhjusele ja alusdokumendile. Kui siseveelaev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et laev kantakse välisriigi registrisse, viidatakse ka välisriigile, mille registrisse laev kantakse. Kui siseveelaev laevakinnistusraamatust kustutatakse ja registriosa suletakse ametiülesande korras, viidatakse alusdokumendi asemel seaduse sättele.

4. jagu
Ehitatavate laevade registri registriosa esimene jagu „Ehitatav laev”

§ 1328. Ehitatavate laevade registri registriosa esimene jagu

(1) Ehitatavate laevade registri registriosa esimesse jakku kantakse:
1) laeva nimi;
2) laeva ehitusnumber või muu laeva eristav tähis, teisaldatava ujuvvahendi korral ka kutsungsignaal;
3) asjaolu, kas tegemist on ehitatava merelaevaga, ehitatava siseveelaevaga, ehitatava teisaldatava ujuvvahendiga või teisaldatava ujuvvahendiga; teisaldatava ujuvvahendi puhul võib märkida selle täpsema liigi (näiteks ujuvdokk, ujuvkraana, ujuvtöökoda, puurplatvorm);
4) ehitaja;
5) ehituskoht ja riik, teisaldatava ujuvvahendi puhul ka asukoht täienditega „ehituskoht” ja „asukoht”;
6) ehitatava merelaeva, ehitatava siseveelaeva ja ehitatava teisaldatava ujuvvahendi puhul viide laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 32 lõike 4 alusel välja antud dokumendile, selle väljaandjale ja väljaandmisajale; teisaldatava ujuvvahendi kinnistamisel nimetatud viidet ei kanta;
7) esmakinnistamise päev, kuu, aasta, viide alusdokumendile ja selgitav viide esimeses jaos tehtud muudatustele, vajaduse korral viidatakse alusdokumendile või seaduse sättele; kui laeval oli enne esmakinnistamist nimi, mis erines laevakinnistusraamatusse kantud nimest, märgitakse ka eelmine nimi;
8) registriosa sulgemise päev, kuu ja aasta ning viide selle põhjusele (näiteks laeva kustutamine laevakinnistusraamatust, üleminek ehitatavate laevade registrist laevaregistrisse).

5. jagu
Laevaregistri registriosa teine jagu „Omanik”

§ 1329. Laevaregistri registriosa teine jagu

(1) Laevaregistri teise jakku kantakse:
1) teise jao kande jooksev number; kui laev kuulub mitmele omanikule, kantakse nad sisse sama numbri alljaotiste all;
2) laeva omaniku andmed ja välismaise omaniku puhul ka esindaja andmed;
3) kui laev on ühises omandis – kõigi omanike andmed, see, kas laev on ühis- või kaasomandis, ning kaasomandi korral kaasomanike osade suurus; disponendi andmete järele sõna: „Disponent”;
4) kande aluseks olnud dokumendi liik ja selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev (kui notariaalset vormi ei nõuta, siis koostamise kuupäev) ning kande tegemise kuupäev.

6. jagu
Ehitatavate laevade registri registriosa teine jagu „Ehitatava laeva omanik”

§ 13210. Ehitatavate laevade registri registriosa teine jagu

(1) Ehitatavate laevade registri registriosa teise jakku kantakse:
1) teise jao kande jooksev number; kui laev kuulub mitmele omanikule, kantakse nad sisse sama numbri alljaotiste all;
2) laeva omaniku andmed ja välismaise omaniku puhul ka esindaja andmed;
3) kui laev on ühises omandis – kõigi omanike andmed, see, kas laev on ühis- või kaasomandis, ning kaasomandi korral kaasomanike osade suurus; disponendi andmete järele sõna: „Disponent”;
4) kui ehitaja ei ole omanik, viide sellele ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud kinnitusele;
5) kande aluseks olnud dokumendi liik ja selle notariaalse tõestamise või kinnitamise kuupäev (kui notariaalset vormi ei nõuta, siis koostamise kuupäev) ning kande tegemise kuupäev.

7. jagu
Registriosa kolmas jagu „Laeva koormatised ja kitsendused”

§ 13211. Registriosa kolmas jagu

(1) Laevaregistri ja ehitatavate laevade registri registriosa kolmandasse jakku kantakse:
1) kolmanda jao kande jooksev number;
2) laeva koormavad piiratud asjaõigused, laevaomandi kitsendused ja märked nende kohta, sealhulgas puudutatud isikute kitsendused oma õiguste käsutamisel;
3) laeva omaniku käsutusõiguse kitsendused, samuti märked omandi kohta;
4) märkus riigivara valitseja kohta;
5) märkused käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ja 3 nimetatud kannete ja sinna kantud õiguste kitsendamise kohta, samuti kannete muudatused ja kustutamised.

(2) Merelaeva puhul kantakse registriosa kolmandasse jakku lipuõiguslikud märkused, sealhulgas:
1) viide seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti lippu;
2) teated muudatuste kohta Eesti lipu kandmist lubavates asjaoludes;
3) märkus selle kohta, et laeval on lubatud kanda teise riigi lippu ning samal ajal keelatud kanda Eesti lippu;
4) märkus selle kohta, et laeval on taas lubatud kanda Eesti lippu ning viide selle aluseks olevale seadusesättele;
5) märkus selle kohta, et laev on kaotanud õiguse kanda Eesti lippu, koos selgitusega, et sellega loetakse laev registrist kustutatuks, kuid laeval lasuvad koormatised jäävad kehtima; märkusele lisatakse viide selle aluseks olevale seaduse sättele.

(3) Siseveelaeva puhul kantakse registriosa kolmandasse jakku laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 6 nimetatud tingimuste korral viide sama seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti lippu.

(4) Registriosa kolmandasse jakku kantakse piiratud asjaõiguse sisu, sealhulgas:
1) viide sellele, kas tegemist on hüpoteegi või kasutusvaldusega;
2) hüpoteegipidaja või kasutusvaldaja nimi ja isiku- või registrikood;
3) kui laev kuulub Eesti Vabariigile, siis viide riigivara kasutaja kohta;
4) hüpoteegi korral märgitakse hüpoteegi rahaline suurus (hüpoteegisumma) numbrites;
5) mitme hüpoteegipidaja olemasolul igale hüpoteegipidajale kuuluv murdosa;
6) ühishüpoteegi korral teiste koormatud laevade registrinumbrid;
7) kui hüpoteegiga on koormatud kaasomanikule kuuluv laevaosa, siis viide vastavale kaasomanikule ja talle kuuluva laevaosa suurusele murdosana;
8) kui avalduses on taotletud või menetleja on määranud, siis hüpoteegi järjekoht;
9) kui avalduses on taotletud, siis kasutusvaldust piirav mõne kasutusviisi välistamine;
10) kui avalduses on taotletud, siis viide kasutusvalduse kestusele;
11) viide kande alusdokumendile või kui kanne on tehtud ametikohustuste korras, siis viide seaduse sättele.

§ 13212. Kande kehtivus

Kande juurde märgitakse, kas kanne on kehtiv või kustutatud.”;

89) paragrahvi 133 pealkirjas asendatakse tekstiosa „Kinnistamis- ja abieluvaraasjade” sõnaga „Registriasjade”;

90) paragrahvi 133 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kinnistamis- ja abieluvaraasjade kohtunike,” sõnaga „registriasjade”;

91) paragrahvi 133 lõikes 3 asendatakse sõna „kinnistamisasju” sõnaga „registriasju”;

92) paragrahvi 135 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „Kinnistamis-” tekstiosaga „, laeva-”;

93) paragrahvi 135 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Infosüsteemis jagatud registriasja saab ümber jagada kinnistusosakonna juhataja korraldusel, mis jääb infosüsteemis nähtavaks.”;

94) määruse 5. peatüki 2. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „Kinnistamis-” tekstiosaga „, laeva-”;

95) paragrahvi 136 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Laevakinnistusraamatu avaldused vaadatakse läbi vastavalt kinnistamisavalduste vastuvõtmise järjekorrale.”;

96) paragrahvid 138 ja 139 tunnistatakse kehtetuks;

97) paragrahvi 146 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatust” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatust”;

98) paragrahvi 146 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „kinnistusraamatus” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatus”;

99) paragrahvi 146 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Kinnistusraamatuga” tekstiosaga „, laevakinnistusraamatuga”;

100) paragrahvi 147 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „esimese jao lahtris 5” sõnadega „esimeses jaos”;

101) paragrahvi 148 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omaniku loobumisel kinnistust tuleb kustutada omaniku kohta tehtud kanded ning omanikuna kanda kinnistusraamatusse Eesti Vabariik. Teise jakku lisatakse kustutamise põhjuse kohta selgitus: „Kustutatud omandist loobumisel”.”;

102) paragrahvi 149 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „jao kõigis lahtrites”;

103) määruse 5. peatüki 5. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 1601 järgmises sõnastuses:

§ 1601. Laevakinnistusraamatu kande parandamine

(1) Laevakinnistusraamatu kanne parandatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 54 sätestatud alustel ja korras.

(2) Kande parandamisel kohaldatakse kinnistusraamatu parandamisele sätestatut.”;

104) paragrahvi 165 punktist 8 ja § 167 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „selle jaole ja lahtrile,”;

105) paragrahvi 168 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „ja vajadusel teistele kinnistusosakondadele”;

106) paragrahvi 168 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

107) määruse 5. peatüki 6. jagu täiendatakse 11. jaotisega järgmises sõnastuses:

11. jaotis
Laevakinnistusraamatu kandemäärus

§ 1761. Laevakinnistusraamatu kandemääruse tegemine

Laevakinnistusraamatu kandemääruse tegemisel kohaldatakse kinnistusraamatu kandemääruse tegemise sätteid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 1762. Laeva nime kontrollimine

Enne laeva nime laevakinnistusraamatusse kandmise otsustamist kontrollib menetleja selle piisavat eristatavust teiste Eesti laevade nimedest tõendi alusel, mille on väljastanud Veeteede Amet laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 25 lõike 6 kohaselt nime kooskõlastamise kohta.

§ 1763. Laevakinnistusraamatu kandemääruse täitmine

(1) Kandemääruse täitmine hõlmab:
1) kande või märke jõustamist;
2) laevakinnistuspäevikusse vajalike märkuste ja sissekannete tegemist;
3) asjaosalistele kande või märke tegemisest teatamist ja selle kohta laevakinnistuspäevikusse märke tegemist;
4) muid seadusest või käesolevast määrusest tulenevaid toiminguid.

(2) Registriasja menetleja tagab, et kandemääruse täitmises osalevad teenistujad teeksid kõik nende ülesandeks olevad toimingud õigel ajal ja nõuetekohaselt.

§ 1764. Kande jõustamine

(1) Kande jõustab oma digitaalallkirjaga kande otsustamiseks pädev isik.

(2) Kanne on jõustunud, kui see on pärast digitaalallkirjastamist salvestatud laevakinnistusraamatu andmebaasi.

§ 1765. Laevakinnistusraamatu määruse suhtes asjaosaliste määramine

Laevakinnistusraamatu määrust tehes märgib menetleja infosüsteemis isikute nimed, kes on selle määruse, kande ja märke suhtes asjaosalised ning kellele neist tuleb väljastada lipudokument.”;

108) paragrahvi 187 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:

„(6) Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist edastatakse avalduse esitanud isikule, laeva omanikule ja kõigile laevakinnistusraamatust nähtuvatele puudutatud isikutele, kelle kasuks kanne on tehtud või kelle õigust kanne puudutab, samuti teistele seadusega ettenähtud isikutele ja asutustele elektrooniliselt teade, mis sisaldab viidet elektroonilise registriosa väljatrükile. Kui kinnistusosakonnale ei ole esitatud e-posti aadressi või kui väljatrüki edastamine esitatud e-posti aadressil ebaõnnestub, edastatakse väljatrükk lihtkirjaga posti teel. Kui kinnistamisavalduse on osaleja nimel esitanud notar, edastatakse notarile teade kande tegemise kohta.

(7) Välismaisele laevaomanikule kuuluva laeva kohta tehtud kande suhtes on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud isikutele asjaosaline ka laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 41 nimetatud välismaise laevaomaniku esindaja.

(8) Välismaisele hüpoteegipidajale edastatakse kandest teatamiseks lipudokumendi väljatrükk.

(9) Veeteede Amet on asjaosaline registriosa 1. ja 2. jao kande suhtes ning 3. jao kande suhtes, kui see puudutab riigivara kasutajat.”;

109) paragrahvi 188 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Laevakinnistusraamatu määruse, kande ja märke tegemisest tuleb asjaosalistele teatada viivitamata, kuid hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates kande või märke tegemisest või avalduse rahuldamata jätmise määruse allakirjutamisest.”;

110) paragrahvi 190 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kandemääruse või muu määruse või menetlusdokumendi kättetoimetamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus kättetoimetamise kohta sätestatut.”;

111) paragrahvi 190 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Laevaomanikule või tema esindajale antakse laevakinnistusraamatu registriosa väljatrükk ning lipudokument postitamise asemel kinnistusosakonnas kätte, välja arvatud juhul, kui ta on postitamist soovinud või ei ole lipudokumendile järele tulnud.”;

112) määruse 5. peatükki täiendatakse 71. jaoga järgmises sõnastuses:

71. jagu
Laeva lipudokumendid

§ 1901. Lipudokumendi väljastamine

(1) Laevakinnistusregistriosa avamisel tuleb väljastada:
1) merelaeva omanikule merelaevatunnistus (lisa 1) ning tema soovil ka liputunnistus (lisa 2);
2) siseveelaeva omanikule siseveelaevatunnistus (lisa 3).

(2) Mere- või siseveelaevatunnistus ning liputunnistus (edaspidi lipudokument) väljastatakse ka siis, kui laevakinnistusregistriosa andmed muutuvad ja kinnistusosakonnale on tagastatud senine lipudokument. Sel juhul kriipsutatakse senine lipudokument kahe punase diagonaaljoonega läbi, skaneeritakse ning säilitatakse laevatoimikus digitaalsel kujul. Uuele lipudokumendile trükitakse kõik laevakinnistusregistriosa kehtivad andmed.

(3) Kui lipudokument on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, väljastatakse laeva omanikule pärast riigilõivu tasumist korduv lipudokument. Korduva lipudokumendi taotlemisel peab laevaomanik kinnistusosakonnale tõendama selle hävimist või kadumist või tagastama varem väljastatud lipudokumendi, mis kriipsutatakse kahe punase diagonaaljoonega läbi, skaneeritakse ja säilitatakse laevatoimikus digitaalsel kujul.

(4) Lipudokument väljastatakse ühes eksemplaris, sõltumata ühis- või kaasomanike arvust. Kui tegemist on kaas- või ühisomanikega, disponenti ei ole ning asjaosalised ei ole soovinud mere- või siseveelaevatunnistuse saatmist notarile või konsulaarametnikule, saadetakse tunnistus:
1) kaasomanikule, kellele kuulub suurim osa laevast;
2) ühisomanike või võrdsete kaasomanike puhul sellele, kelle perekonnanimi on tähestikulises järjestuses esimene või sama perekonnanime puhul sellele, kelle eesnimi on tähestikulises järjestuses esimene;
3) ühis- või kaasomanike kirjalikul kokkuleppel punktis 1 või 2 nimetamata ühis- või kaasomanikule;
4) laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 41 sätestatud esindaja olemasolu korral esindajale.

(5) Laevale kasutusvalduse seadmisel väljastatakse lipudokument kasutusvaldajale, mitte omanikule.

§ 1902. Lipudokumendi sisu- ja vorminõuded

(1) Lipudokumendile trükitakse ainult kehtivad andmed.

(2) Lipudokumendil märgitakse ka kehtetud laevanimed.

(3) Korduvale lipudokumendile märgitakse samad andmed, mis algsele lipudokumendile, lisaks märkus korduva lipudokumendi väljastamise põhjuse kohta.

(4) Lipudokument trükitakse võltsimisvastaste turvaelementide ja kordumatu kontrollarvuga varustatud paberile, mille keskel on purjelaeva kujutis.

(5) Lipudokumendi tekst trükitakse lehe esimesele poolele, tagumine pool jääb tühjaks. Kui tekst hõlmab mitut lehte, kinnitatakse need omavahel kahe öösiga ning köidetakse riigilipuvärvides ehispaelaga kokku. Paela otsad kinnitatakse reljeefpitsatiga dokumendi külge. Reljeefpitsati jäljendi juurde teeb dokumendi allkirjastanud kohtunikuabi omakäelise märkuse selle kohta, mitu lehte see dokument sisaldab, ning lisab oma allkirja, nime ning päeva, kuu ja aasta.

§ 1903. Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend

(1) Laevakinnistusraamatusse kantud laeva, ehitatava laeva, teisaldatava ujuvvahendi ning ehitatava teisaldatava ujuvvahendi kustutamisel võib omanik nõuda, et kinnistusosakond väljastaks talle laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi (lisa 4).

(2) Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend väljastatakse ühes eksemplaris.

(3) Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend trükitakse § 1902 lõikes 4 nimetatud lipudokumendi blanketile.

§ 1904. Laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastamise piirangud

(1) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit enne laevakinnistusregistriosa sulgemist ja väljaantud lipudokumentide tagastamist kinnistusosakonnale või väljaantud lipudokumentide hävimise või kadumise tõendamist.

(2) Kui lipudokumentide kohene tagastamine on laeva sõidusolemise tõttu raskendatud ning isik, kellele lipudokument on väljastatud, annab kirjaliku kinnituse lipudokumendi viivitamata tagastamise kohta koos hiliseima tagastamisajaga ning kinnitusega, et ta on teadlik, et vastasel juhul võidakse teda trahvida, võib kohtunikuabi merelaeva puhul laevakinnistusraamatust kustutamise tõendi väljastada enne lipudokumentide tagastamist.

(3) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui laeva kohta on laevakinnistusraamatusse tehtud kustutamisega võrdne lipuõiguslik märge laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 55 lõike 5 või § 57 lõike 4 kohaselt.

(4) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui kinnistuskosakond on pärast registriosa sulgemist avastanud, et registriosa suleti ilma õigusliku aluseta.”;

113) paragrahvi 196 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga „lõigetes 3–4”;

114) määruse 5. peatüki 8. jagu täiendatakse §-ga 1961 järgmises sõnastuses:

§ 1961. Laevakinnistusraamatu registriosa sulgemine

(1) Laevakinnistusraamatu registriosa suletakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 59 sätestatud korras.

(2) Registriosa sulgemiseks tehakse sellele märge sulgemise kohta. Sulgemismärkes märgitakse sulgemise alus ja kuupäev ning märke teinud isiku nimi ja ametinimetus.

(3) Suletud registriosa peab olema võimalik taasesitada.”;

115) määruse 5. peatüki 9. ja 10. jagu tunnistatakse kehtetuks;

116) paragrahvi 207 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „esimese jao lahtrisse 5” sõnadega „esimesse jakku”;

117) paragrahvi 207 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõna „kinnistuspiirkonna”;

118) paragrahvi 207 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „esimese jao lahtrisse 5” sõnadega „esimesse jakku”;

119) määrust täiendatakse §-ga 2131 järgmises sõnastuses:

§ 2131. Üleminek elektroonilisele laevatoimikule

Elektroonilisele laevatoimikule üleminekul kohaldatakse §-des 211–214 sätestatud elektroonilisele kinnistusraamatule üleminemineku nõudeid.”;

120) paragrahv 214 sõnastatakse järgmiselt:

§ 214. Kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu paberkinnistuspäeviku ja -toimiku säilitamistähtaeg

Paberkandjal kinnistuspäevikuid, kinnistustoimikuid, laevakinnistuspäevikuid ja laevatoimikuid säilitatakse alaliselt.”;

121) määrust täiendatakse §-ga 2147 järgmises sõnastuses:

§ 2147. Paberregistrikaartide ja -toimikute hävitamine pärast abieluvararegistri täielikku üleminekut elektroonilisele abieluvararegistrile

(1) Abieluvararegistri paberregistrikaarte ja -toimikuid ei säilitata alaliselt.

(2) Pärast abieluvararegistri täielikku üleminekut elektroonilisele abieluvararegistrile korraldab kohtudirektor paberregistrikaartide ja -toimikute hävitamise arhiiviseaduses ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” sätestatud korras.”;

122) määrust täiendatakse §-ga 2148 järgmises sõnastuses:

§ 2148. Koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega

Registrite ja Infosüsteemide Keskus on kohustatud saatma, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudu jõustatud trahvimäärused Riigi Tugiteenuste Keskusele. Informatsioon täidetud rahatrahvi kohta laekub registripidajale nõuete arvestamise programmi (NAP) kaudu.”;

123) määrusega kehtestatakse järgmised lisad:

Lisa 1 Merelaevatunnistus (lisatud);
Lisa 2 Liputunnistus (lisatud);
Lisa 3 Siseveelaevatunnistus (lisatud);
Lisa 4 Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend (lisatud).

§ 7.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, äriseadustiku § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 3 ja 4, § 5111, § 5113, § 520 lõike 11, § 5257 lõike 2, § 541 lõike 3, mittetulundusühingute seaduse § 1114 lõike 2, kommertspandiseaduse § 37, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, kirikute ja koguduste seaduse § 19 lõike 1, hooneühistuseaduse § 6 lõike 1, notariaadiseaduse § 53 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel.”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, äriseadustiku § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 3 ja 4, § 5111, § 5113, § 520 lõike 11, § 5257 lõike 2, § 541 lõike 3, mittetulundusühingute seaduse § 1114 lõike 2, kommertspandiseaduse § 37, kirikute ja koguduste seaduse § 19 lõike 1, hooneühistuseaduse § 6 lõike 1, notariaadiseaduse § 53 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus reguleerib Tartu Maakohtu registriosakonna (edaspidi registriosakond) töökorraldust ning äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning laevakinnistusraamatu pidamist.”;

4) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus reguleerib Tartu Maakohtu registriosakonna (edaspidi registriosakond) töökorraldust ning äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri pidamist.”;

5) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „registriosakonna juhataja ja juhataja kohusetäitja” sõnadega „lõikes 1 nimetatud juhatajate”;

7) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhataja vahetumisel võetakse ja antakse asjaajamine üle kohtudirektori nimetatud kohtuteenistuja osavõtul. Üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatakse akt. Ärakiri üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktist saadetakse Justiitsministeeriumile teadmiseks.”;

8) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtudirektor võib registriosakonna juhatajaks oleva kohtunikuabi töökoormust põhjendatud juhul vähendada kuni 100%.”;

9) paragrahvis 10, § 13 lõike 1 punktis 2, § 44 lõikes 4, § 45 lõikes 4, § 47 lõike 1 punktis 2, § 52 punktis 1, § 61 lõikes 2, § 62 lõike 2 teises lauses, § 68 lõikes 2, § 74 pealkirjas ja tekstis ning § 165 kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „registri- või laevatoimikus” sõnaga „registritoimikus” vastavas käändes;

10) paragrahvi 11 punktid 3, 6 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) tuvastab registritoimikuga tutvuda soovija õigustatud huvi;”;

12) paragrahvi 11 punktis 15 ja § 13 lõike 1 punktis 8 asendatakse arv „1000” arvuga „500”;

13) paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 23 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, registriosakonna tööpiirkonna”;

15) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite väljastamise kord;”;

17) paragrahvi 24 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas lipudokumendid,”;

18) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „kinnistamisavalduse või”;

19) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 34 lõiked 2−4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 35 tekstis asendatakse sõnad „dokumente saatva kohtu direktor” sõnaga „kohtudirektor”;

22) paragrahvi 36 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 40 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 41 täiendatakse pärast sõna „originaalid” tekstiosaga „või digiteeritud dokumendid”;

25) paragrahvi 52 punktid 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 52 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ning laevakinnistusregistriosi”;

27) paragrahvi 56 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas rikutud lipudokumentide”;

28) paragrahvi 56 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ning rikutud lipudokumendi kontrollnumbrid”;

29) paragrahvi 56 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvis 52 nimetatud alatise säilitusväärtusega toimikud ja registrikaardid antakse tehniliste võimaluste olemasolu korral pärast füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali registrist kustutamist elektroonilisel teabekandjal üle avalikku arhiivi.”;

30) paragrahvist 57 jäetakse välja sõnad „Viru Maakohtu”;

31) paragrahvi 58 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui nimepäring esitati füüsilisest isikust ettevõtja kohta, kontrollib nimekorraldaja kõiki äriregistrisse kantud ärinimesid.”;

32) paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse sõna „registriosakondade” sõnaga „registriosakonna”;

33) paragrahvi 61 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja laevakinnistusregistriga”;

34) paragrahvi 62 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ärinimi, mittetulundusühingu või sihtasutuse nimi;”;

35) paragrahvi 62 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 64 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tutvumistellimuse võib esitada registriosakonnale.”;

37) paragrahvi 65 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Registriandmete ja toimikudokumentidega saab tutvuda registriosakonnas.”;

38) paragrahvi 67 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 68 lõigetest 1 ja 3 jäetakse välja tekstiosa „, laevakinnistusregistriosa”;

40) paragrahvi 68 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Registrikaardist, hooneühistu liikmete nimekirjast, skaneeritud või elektrooniliselt esitatud dokumendist võib väljatrüki tellida registriosakonnast.”;

41) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 72 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud laevakinnistusregistri puhul”;

43) paragrahv 76 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 77 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 78 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 79 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

47) määruse 2. peatüki 4. jagu tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 87 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „samas registriosakonnas”;

49) paragrahvi 91 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

50) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 164 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „korraldusega” tekstiosaga „vastavalt tööjaotusplaanis sätestatule”;

52) paragrahvi 167 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

53) paragrahvi 173 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad „maakohus ja”;

54) paragrahv 174 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvis 177 asendatakse sõna „juhatuse” sõnaga „juhtorgani”;

56) paragrahv 178 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahv 180 tunnistatakse kehtetuks;

58) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks;

59) määrust täiendatakse §-ga 1861 järgmises sõnastuses:

§ 1861. Osaühingu või aktsiaseltsi ühinemine füüsilise isiku varaga

(1) Kui osaühing või aktsiaselts ühineb füüsilise isiku varaga, tehakse ühinemise kanne ehk konstitutiivne kanne üksnes ühendatava ühingu registrikaardile.

(2) Kui tegemist on mitme ühendatava äriühinguga, loetakse ühinemine toimunuks alates ühinemise kande tegemisest viimase ühendatava ühingu registrikaardile. Sellisel juhul tuleb kõikides kannetes, mis eelnevad ühinemise jõustumisele, märkida, millise ühendatava ühingu registrikaardile kande tegemisega ühinemine jõustub.

(3) Ühendatava ühingu registrikaardile tehtud kandes märgitakse ka ühendava füüsilise isiku nimi ja isikukood. Kui osa või aktsia kuulub abikaasade ühisvara hulka, märgitakse kandesse mõlema abikaasa nimi ja isikukood. Isikukoodi puudumisel märgitakse kandes sünniaeg.

(4) Pärast ühinemise kandmist viimase ühendatava ühingu registrikaardile tehakse teiste ühendatavate ühingute registrikaartidele kanne viimase ühendatava ühingu kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kohta.”;

60) paragrahv 190 sõnastatakse järgmiselt:

§ 190. Toimikudokumentide digiteerimine

(1) Kui ühendatava ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid on paberil, digiteeritakse need viivitamata.

(2) Kui tegemist on piiriülese ühinemisega, saadab registriasja menetleja registrist kustutatud ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid elektrooniliselt koos saatekirjaga teise liikmesriigi kohtule, notarile või muule pädevale asutusele.”;

61) paragrahv 197 sõnastatakse järgmiselt:

§ 197. Toimikudokumentide digiteerimine

Kui jagunemise käigus kustutatava ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid on paberil, digiteeritakse need viivitamata.”;

62) määruse 5. peatüki 8. jagu tunnistatakse kehtetuks;

63) paragrahvist 206 jäetakse välja sõnad „ja laevakinnistusraamatu”;

64) määruse 6. peatüki 2. jagu tunnistatakse kehtetuks;

65) paragrahv 219 tunnistatakse kehtetuks;

66) paragrahvi 220 punktis 3 asendatakse tekstiosa „, sihtasutuse või laeva” sõnadega „või sihtasutuse”;

67) paragrahvi 220 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, laeva puhul registrinumber”;

68) paragrahvi 222 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „, sihtasutuse ja laeva” sõnadega „ja sihtasutuse”;

69) paragrahvi 223 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „, sihtasutuse või laeva” sõnadega „või sihtasutuse”;

70) paragrahvi 224 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui üks ja sama registriosakonnas säilitatav dokument puudutab mitut ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut või sihtasutust, seostatakse elektrooniline või digiteeritud dokument kõiki ühinguid või sihtasutusi puudutavate menetlustega.”;

71) paragrahvi 228 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „sihtasutus või laev” läbivalt sõnadega „või sihtasutus”;

72) paragrahvi 235 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning laevakinnistusraamatu andmebaas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses”;

73) paragrahvi 235 lõikes 2 asendatakse sõna „registriosakondade” sõnaga „registriosakonna”;

74) paragrahv 250 tunnistatakse kehtetuks;

75) paragrahvi 253 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

76) paragrahv 258 sõnastatakse järgmiselt:

§ 258. Koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega

Registrite ja Infosüsteemide Keskus on kohustatud saatma, kui see on tehniliselt võimalik, arvutivõrgu kaudu jõustatud trahvimäärused Riigi Tugiteenuste Keskusele. Informatsioon täidetud rahatrahvi kohta laekub registripidajale nõuete arvestamise programmi (NAP) kaudu.”;

77) määruse 10. peatüki 1. jagu tunnistatakse kehtetuks;

78) paragrahvi 269 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kandeavalduse laekumisel digiteeritakse viivitamata kogu pabertoimiku või vähemalt viimase kahe aasta paberdokumendid.”;

79) määruse lisad 1−4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 2 punktid 1, 3 ja 4, § 3, § 4 punktid 1‒3 ning 6−14, § 5, § 6 punktid 2‒18, 22, 30, 37, 39, 41–42, 45–47, 49, 52–57, 64, 67–87, 96, 100–102, 104–106, 110 ja 115–118 ning § 7 punktid 1, 3, 5−8, 14, 15, 21, 22, 27, 30−32, 36−38, 40, 48, 49, 53, 57, 59−61, 73, 77 ning 78 jõustuvad 1. jaanuaril 2015. aastal.

  (2) Määruse § 6 punktid 1, 19–21, 23‒29, 31–36, 38, 40, 43–44, 48, 50–51, 58–63, 65–66, 88–95, 97–99, 103, 107–109, 111–114 ja 119–123 ning § 7 punktid 2, 4, 9−11, 13, 16−20, 23, 25, 26, 28, 29, 33−35, 39, 41−47, 50, 52, 54, 56, 58, 62−72, 74, 75 ning 79 jõustuvad 3. veebruaril 2015. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Merelaevatunnistus

Lisa 2 Liputunnistus

Lisa 3 Siseveelaevatunnistus

Lisa 4 Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend

Lisa 9 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 10 Avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Lisa 11 Avaldus kommertspandiregistrisse kande tegemiseks

Lisa 12 Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Lisa 13 Nõusolek kommertspandiregistri või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 14 Volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json