Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2015 otsus nr 703

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2015

Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootjaorganisatsioonina võib tunnustada tulundusühistut, kui tulundusühistu ja tema liikmete majandustegevus on seotud majanduslikult oluliste liikide tootmisega, tulundusühistul on vähemalt viis kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevat liiget ühest või mitmest riigist ning tulundusühistu vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 14 lõike 1 punktides a–g sätestatud tingimustele.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) abikõlblike või mitteabikõlblike kulude liigid ja vajaduse korral muud kulu abikõlblikuks arvamise tingimused, sealhulgas toetuse andmise piirangud seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 ja artikli 65 lõikes 8 nimetatud puhastulu teenimisega;”;

4) paragrahvi 25 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „punktides b–e” tekstiosaga „punktides b ja c”;

5) paragrahvi 28 lõikes 3, § 30 lõikes 2, § 33 lõikes 3, § 50 lõike 2 punktis 1 ja § 53 lõike 5 punktis 1 asendatakse tekstiosa „artiklites 66, 67 ja 76–79” tekstiosaga „artiklites 67 ja 76–79”;

6) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Meetme tingimustes võib ette näha, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklites 66, 67 ja 76–79 sätestatud meetmete puhul fondi toetuse taotlusi ei hinnata.”;

7) paragrahvi 31 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „31. juuniks” tekstiosaga „30. juuniks”;

8) paragrahvi 36 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „punktis d” tekstiosaga „punktides d ja e”;

9) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Euroopa Komisjonile on esitatud komisjoni määruses (EL) nr 1388/2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 369, 24.12.2014, lk 37–63), ettenähtud kokkuvõtlik teabeleht (edaspidi kalamajandusliku grupierandi teatis);”;

10) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks käesoleva seaduse tähenduses loetakse komisjoni määruses (EL) nr 1388/2014 nimetatud abi.”;

11) paragrahvi 40 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „kontrollimise kord” tekstiosaga „, sealhulgas vajaduse korral taotluse hindamise kriteeriumid ja kord”;

12) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kalamajandusliku riigiabi taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
1) abi taotleja, taotlus, kavandatav tegevus või abikõlblikud kulud ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
2) taotlust ei ole võimalik rahuldada, sest hindamistulemuste alusel välja valitud parema taotluse rahuldamisega on abi andmiseks ettenähtud vahendite jääk ammendunud, või
3) taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil.”;

13) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) riigiabi taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord.”;

14) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „kontrollimise kord” tekstiosaga „, sealhulgas vajaduse korral taotluse hindamise kriteeriumid ja kord”;

15) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kalamajandusliku vähese tähtsusega abi taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
1) abi taotleja, taotlus, kavandatav tegevus või abikõlblikud kulud ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
2) taotlust ei ole võimalik rahuldada, sest hindamistulemuste alusel välja valitud parema taotluse rahuldamisega on abi andmiseks ettenähtud vahendite jääk ammendunud, või
3) taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json