Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 78 „Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2018, 2

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 78 „Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 78 „Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitse alla võetakse Saare maakonnas Lääne-Saare vallas asuv Kerju hallhülge püsielupaik.”;

2) paragrahvi 4 lõike 7 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kerju püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. jaanuarist 15. aprillini;”;

3) lisas esitatud Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks1.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse-eeskirja muutmise kohta on seletuskirjas2 esitatud põhjendused seoses Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitstava loodusobjekti tüübi muutmisega.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json