Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2018, 5

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 111

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 133 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Töötamise registrisse kantakse andmed maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ning § 251 lõigetes 4 ja 5 nimetatud isikute kohta.”;

2) paragrahvi 134 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11–13 järgmises sõnastuses:

„11) tööaja määr;
12) tööd tegeva isiku ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08). Klassifikaatorites sobiva klassifikatsiooni puudumisel kantakse töötamise registrisse lähim ametikoht lähtuvalt töö ülesannete sisust;
13) töökoha asukoht.”;

3) paragrahvi 134 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõike 1 punktides 11–13 sätestatut ei kohaldata maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ega § 251 lõike 4 punktides 2, 3, 16 ja 17 nimetatud isikute ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses tööd tegeva isiku töötamise registreerimisel.”;

4) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 27 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõnad „notariaalselt tõestatud”;

6) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel. Kui järelepärimise on esitanud kolmas isik, peab järelepärimisele olema lisatud andmesubjekti allkirjastatud nõusolek tema kohta registrisse kantud andmete teistele isikutele avaldamise lubamise kohta. Nõusolekus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. Juriidilise isiku või asutuse nõusoleku peab olema allkirjastanud isik või asutuse juht või tema volitatud isik. Volitatud isiku järelepärimisele peab olema lisatud volikiri.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 36 järgmises sõnastuses:

§ 36. Tööaja määra töötamise registrisse kandmine

Paragrahvi 134 lõike 1 punkti 11 ei kohaldata enne 1. jaanuari 2019. a töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute töötamise registreerimisel.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 37 järgmises sõnastuses:

§ 37. Ametinimetuse ja töökoha asukoha andmete kandmine töötamise registrisse

(1) Paragrahvi 134 lõike 1 punkte 12 ja 13 kohaldatakse alates 1. juunist 2019. a.

(2) 31. mai 2019. a seisuga töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute kohta kantakse § 134 lõike 1 punktides 12 ja 13 sätestatud andmekoosseisud töötamise registrisse 30. juuniks 2019. a.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json