Teksti suurus:

„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus

„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2018, 8

„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 30.07.2002 nr 240
RT I 2002, 68, 408
jõustumine 09.08.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2003RT I 2003, 89, 59901.01.2004
16.06.2005RT I 2005, 35, 27501.07.2005
26.10.2006RT I 2006, 48, 36411.11.2006
08.01.2009RT I 2009, 6, 4125.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009
23.07.2009RT I 2009, 42, 28307.08.2009
17.12.2009RT I 2009, 64, 42601.01.2010
09.08.2012RT I, 13.08.2012, 116.08.2012
14.03.2014RT I, 19.03.2014, 201.04.2014
15.05.2014RT I, 22.05.2014, 101.07.2014
22.05.2015RT I, 26.05.2015, 601.06.2015
17.04.2017RT I, 21.04.2017, 524.04.2017
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4201.07.2017
14.12.2017RT I, 15.12.2017, 1820.12.2017, osaliselt 01.01.2018
21.06.2018RT I, 28.06.2018, 701.07.2018
06.12.2018RT I, 11.12.2018, 501.01.2019

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.
[RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

1. peatükk «MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI» ASUTAMINE 

§ 1.  Registri asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Maksukohustuslaste register» (edaspidi register) ja kinnitatakse «Maksukohustuslaste registri» pidamise põhimäärus.

  (2) Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrusega nr 116 «Maksumaksjate ja maksukinnipidajate riikliku registri asutamine» asutatud «Maksumaksjate ja maksukinnipidajate riikliku registri» andmed on aluseks «Maksukohustuslaste registrile».

§ 2.  Registri töötlejad
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (1) Registri vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Registri volitatud töötlejad on:
  1) kohus;
  2) prokuratuur;
  3) rahandusministri käskkirjaga määratud asutus;
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
  4) Tööinspektsioon;
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  5) Eesti Töötukassa.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk «MAKSUKOHUSTUSLASTE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärgid on:
  1) andmete kogumine maksuseadustest ja teistest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) arvestuse pidamine maksude määramiseks, maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks ja maksude sissenõudmiseks;
  3) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamine.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Käesolev määrus sätestab registri pidamise korra, andmete koosseisu, andmete registrisse kandmise, andmete kasutamise, registri haldamise ja registrist andmete väljastamise korra.

§ 4.  Registri pidamine

  Registri pidamine toimub vastavalt «Maksukorralduse seadusele» ja teistele maksuseadustele, «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.
[RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

§ 5.  Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Andmed on registris digitaalkujul.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  Registri vastutav ja volitatud töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registri andmete tervikluse ja audentsuse, samuti registri pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise.

2. jagu Registri koosseis 
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

1. jaotis Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 7.  Isikud ja õiguslikud moodustised, kelle kohta kantakse andmed registrisse
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

  (1) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
  1) maksukohustuslane «Maksukorralduse seaduse» § 6 lõike 1 tähenduses;
  2) «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel kindlustatav isik;
  3) «Töötuskindlustuse seaduse» alusel kindlustatu, töötuskindlustusmakse maksja ja kinnipidaja;
  4) kohustatud isik, makse maksja ja makse kinnipidaja «Kogumispensionide seaduse» tähenduses;
  5) EORI numbrit (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber, edaspidi EORI number) omavad isikud, kes ei ole punktides 1–4 nimetatud isikud;
  6) mitteresident seoses tagastusnõude esitamisega;
[RT I 2009, 64, 426 - jõust. 01.01.2010]
  7) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isik;
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
  8) juriidilise isiku staatuseta välismaine isikuteühendus või varakogum;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  9) isik, kelle andmeid töödeldakse maksualase teabevahetuse seaduse alusel;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  10) liiklusseaduse § 1904 lõike 1 alusel teekasutustasu tasuma kohustatud isik.
[RT I, 15.12.2017, 18 - jõust. 20.12.2017]

  (2) Juriidiline ja füüsiline isik, õiguslik moodustis, riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja 2. peatükis nimetatud maksukohustuslane on kohustatud registrisse andmeid esitama maksukorralduse seaduses, sotsiaalmaksuseaduses, maksualase teabevahetuse seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korras.
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

§ 8.  Registri koosseis

  (1) Register koosneb digitaalsest andmebaasist.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Registri koosseisu kuulub alamregistrina töötamise register.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 9.  Registreerimise aluseks olevad dokumendid

  (1) Registreerimise aluseks on:
  1) maksudeklaratsioonid;
  2) teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;
  3) andmed isiku ja asutuse poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;
  4) maksuhalduri haldusaktid;
  5) isiku poolt esitatud avaldused andmete muutmise või täpsustamise kohta;
  51) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohtu ja prokuratuuri lahend;
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
  52) maksualase teabevahetuse seaduses nimetatud deklaratsioonid;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  6) muud seaduses sätestatud dokumendid ja andmed.

  (2) Registreerimise aluseks olevate dokumentide ning andmete säilitamine toimub «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

§ 10.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse:
  1) isikut, välisriigi äriühingu filiaali, õiguslikku moodustist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust identifitseerivad andmed;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  2) isiku, õigusliku moodustise ja asutuse üldandmed;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  3) isiku, õigusliku moodustise ja asutuse maksualased andmed;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  4) andmed kohtumenetlusest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste, sealhulgas riigile üle läinud elatisnõude, kassatsioonikautsjoni ja riigilõivu, samuti prokuratuuri lahenditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ning nende tasumise ja tasaarvestamise kohta;
[RT I, 15.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]
  5) maksualase teabevahetuse seaduse alusel töödeldavad andmed;
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  6) isiku teekasutustasu kohustusega seotud andmed.
[RT I, 15.12.2017, 18 - jõust. 20.12.2017]

§ 11.  Füüsilise isiku andmed

  (1) Füüsilist isikut identifitseerivad andmed on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht ja sugu.

  (2) Füüsilise isiku üldandmed on:
  1) isiku elukoht ja postiaadress;
  2) kohalik omavalitsusüksus, mille eelarvesse kantakse seaduses sätestatud osa isiku poolt makstavast tulumaksust;
  3) sidevahendite numbrid;
  4) isiku varasemad nimed ja isikukoodid;
  5) muud maksuseadustes ettenähtud andmed.

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtja üldandmed on lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule:
  1) ärinimi ja registrikood;
  2) tegevusalade loetelu;
  3) andmed füüsilisest isikust ettevõtjale antud tegevuslitsentside, tegevus- või korralduslubade kohta;
  4) tegevuskoht;
  5) füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise kuupäev või hooajaliselt või ajutiselt tegelemise korral tegelemise algus- ja lõppkuupäev.

  (4) Füüsilise isiku maksualased andmed on:
  1) isiku maksukohustuste liigid riiklike maksude ja maksete lõikes;
  2) isiku maksuvõlgade ning enammakstud maksusummade suurus (edaspidi saldod);
  3) andmed, mis on seotud maksumaksja kohustuste täitmisega;
  31) andmed, mis tulenevad esitatud tagastusnõudest;
[RT I 2009, 64, 426 - jõust. 01.01.2010]
  4) muud maksuseadustest tulenevalt registrisse kandmisele kuuluvad andmed.

  (5) Andmed füüsilise isiku maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohustuse kohta on:
  1) avalik-õigusliku rahalise kohustuse liik;
  2) avalik-õigusliku rahalise kohustuse suurus;
  3) andmed, mis on seotud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumisega.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (6) Füüsilise isiku teekasutustasu kohustusega seotud andmed on:
  1) teekasutustasu kohustuse suurus;
  2) andmed, mis on seotud teekasutustasu tasumisega.
[RT I, 15.12.2017, 18 - jõust. 20.12.2017]

§ 12.  Juriidilise isiku ja õigusliku moodustise andmed
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

  (1) Juriidilist isikut, välisriigi äriühingu filiaali, õiguslikku moodustist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust identifitseerivad andmed on:
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  1) ärinimi, nimi või nimetus;
  2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või maksukohustuslaste registri kood.

  (2) Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali, õigusliku moodustise ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse üldandmed on:
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  1) asukoht ja postiaadress;
  2) tegevuskoht «Maksukorralduse seaduse» tähenduses;
  3) sidevahendite numbrid;
  4) andmed isiku juhtorganite liikmete ja asutuse juhi kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
  5) raamatupidamise eest vastutava isiku nimi ja isikukood;
  6) tegevusalad, asutuse puhul tegevusalad, mille osas ta on käsitatav ettevõttena «Maksukorralduse seaduse» tähenduses;
  7) õiguslik vorm (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, aktsiaselts, osa-, täis- või usaldusühing, tulundusühistu, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik);
  8) varasemad registrikoodid;
  9) varasemad nimed või nimetused.

  (3) Äriühingu üldandmed on lisaks lõikes 2 sätestatule:
  1) andmed isikute kohta, kes omavad vähemalt 5% äriühingu aktsiate või osadega määratud häältest (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidilise isiku nimi ja registrikood, äriühingu aktsiate või osa omaniku osaluse suurus);
  2) andmed sidus- ja tütarettevõtete kohta (nimi, registrikood, osaluse suurus sidus- või tütarettevõtte aktsia- või osakapitalis).

  (4) Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ning õigusliku moodustise maksualased andmed on:
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]
  1) majandusaasta algus ja lõpp;
  2) maksukohustuste liigid riiklike maksude lõikes (edaspidi kohustuse liik);
  3) kohustuste saldod;
  4) andmed, mis on seotud maksumaksja kohustuste täitmisega;
  41) andmed, mis tulenevad esitatud tagastusnõudest;
[RT I 2009, 64, 426 - jõust. 01.01.2010]
  5) muud maksuseadustest tulenevalt registrisse kandmisele kuuluvad andmed.

  (5) Andmed juriidilise isiku maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohustuse kohta on:
  1) avalik-õigusliku rahalise kohustuse liik;
  2) avalik-õigusliku rahalise kohustuse suurus;
  3) andmed, mis on seotud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumisega.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (6) Juriidilise isiku teekasutustasu kohustusega seotud andmed on:
  1) teekasutustasu kohustuse suurus;
  2) andmed, mis on seotud teekasutustasu tasumisega.
[RT I, 15.12.2017, 18 - jõust. 20.12.2017]

§ 121.  Maksualase teabevahetuse seaduse alusel töödeldavad andmed

  (1) Aruandekohustusliku finantsasutuse kohta kantakse deklaratsiooni esitamisel registrisse järgmised andmed:
  1) ärinimi, nimi või nimetus;
  2) identifitseerimisnumber.

  (2) Aruandekohustuslikus finantsasutuses peetava avaldatava konto omaniku või kontrolliva isiku kohta kantakse deklaratsiooni esitamisel registrisse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sünnikoht;
  3) sünniaeg;
  4) isiku ärinimi, nimi või nimetus;
  5) aadress;
  6) maksukohustuslase identifitseerimisnumber;
  7) konto omaniku tüüp.

  (3) Aruandekohustuslikus finantsasutuses peetava avaldatava konto kohta kantakse deklaratsiooni esitamisel registrisse järgmised andmed:
  1) kontonumber või kontonumbri puudumisel selle toimiv ekvivalent;
  2) kontojääk või rahaline väärtus;
  3) hoidmiskontol olevate intresside brutosumma, dividendide brutosumma ja muu kontol olevate varadega seotud sissetulekute brutosumma;
  4) hoidmiskontol olev vara müügist või lunastamisest saadud brutosumma;
  5) hoiusekontol olevate intresside brutosumma;
  6) punktis 3, 4 või 5 kirjeldamata konto puhul kontol olev brutosumma ja lunastusmaksete kogusumma.
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

§ 13.  Andmete õiguslik tähendus
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 131.  Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registri andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega maksukorralduse seadusest tulenevate erisustega.

  (2) Registris olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- ja tööülesannetes määratud ulatuses ja viisil.

  (3) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse lõikes 2 nimetatud isikutele registri kasutamise õiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (4) Registrile juurdepääsu õiguse annab ja äravõtmise otsustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik.

  (5) Register on piiratud juurdepääsuga ja selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

2. jaotis Töötamise register 
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 132.  Töötamise registri pidamise eesmärk

  Töötamise registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine tööd tegevate füüsiliste isikute ja riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohtade üle ning töötamise ajalisest kestusest ja saadud tasust sõltuvate toetuste, hüvitiste ja pensionide määramise, hüvitiste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise õigsuse kontrollimine.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 133.  Isikud, kelle andmed kantakse töötamise registrisse

  Töötamise registrisse kantakse andmed maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ning § 251 lõigetes 4 ja 5 nimetatud isikute kohta.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

§ 134.  Töötamise registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Maksukorralduse seaduse § 251 lõigetes 4 ja 5 nimetatud isikute kohta kantakse töötamise registrisse järgmised andmed:
  1) tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) isikukoodi puudumisel kuni viiepäevase töötamise korral sünniaeg;
  4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;
  5) töötamise alustamise kuupäev;
  6) maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud töötamise liik;
  7) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada;
  8) töötamise peatumise algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus;
  9) töötamise lõpetamise kuupäev ja alus;
  10) teave riigikaitselise töökohustuse kohta;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  11) tööaja määr;
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]
  12) tööd tegeva isiku ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08). Klassifikaatorites sobiva klassifikatsiooni puudumisel kantakse töötamise registrisse lähim ametikoht lähtuvalt töö ülesannete sisust;
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019, kohaldatakse alates 1. juunist 2019. a.]
  13) töökoha asukoht.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019, kohaldatakse alates 1. juunist 2019. a.]

  (2) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses tööd tegeva isiku töötamise registrisse kandmisel märgitakse tööd võimaldavaks isikuks ministeerium, kelle valitsemisalasse kuulub valitsusasutus või hallatav riigiasutus, kus tööd tegev isik töötab.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Lõike 1 punktides 11–13 sätestatut ei kohaldata maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ega § 251 lõike 4 punktides 2, 3, 16 ja 17 nimetatud isikute ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses tööd tegeva isiku töötamise registreerimisel.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

§ 135.  Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 134 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu rahvastikuregistrist.

  (2) Andmed riigi ametiasutustes, nende hallatavates riigiasutustes ning riigi personali- ja palgaarvestuse andmekoguga liitunud põhiseaduslikes institutsioonides tööd tegevate isikute kohta saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogust.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 136.  Andmete alusdokumendid

  Töötamise registrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on:
  1) tööd võimaldava isiku ja tööd tegeva isiku vaheline kokkulepe töötamise kohta või haldusakt avalikus teenistuses;
  2) tööd võimaldava isiku taotlus kande tegemiseks;
  3) jõustunud kohtulahend;
  4) töövaidluskomisjoni jõustunud otsus;
  5) maksuotsus.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 137.  Andmeandjad

  Töötamise registrisse esitavad andmeid:
  1) tööd võimaldavad isikud;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Tööinspektsioon;
  4) Eesti Töötukassa.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 138.  Andmete esitamise kord

  (1) Andmed töötamise registrisse esitavad tööd võimaldavad isikud enne tööd tegeva isiku tööle asumist vastutava töötleja e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” või teenindusbüroo kaudu, telefoni teel või lühisõnumiga.

  (2) Lihtsustatud korras telefoni teel või lühisõnumiga esitatakse üksnes tööd tegeva isiku isikukood ja töötamise alustamise kuupäev ning tööd võimaldava isiku registri- või isikukood.

  (3) Telefoni teel või lühisõnumiga andmete esitamise korral tuleb tööd võimaldaval isikul vastutavale töötlejale esitada muud § 134 lõikes 1 nimetatud andmed e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” või teenindusbüroo kaudu seitsme kalendripäeva jooksul andmete lihtsustatud korras esitamisest arvates.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 139.  Andmete õigsus

  Töötamise registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 1310.  Andmete parandamine

  (1) Töötamise registrisse puudulike või ebaõigete andmete esitamise korral on tööd võimaldaval isikul õigus e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” kaudu parandada andmeid kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatumise või lõpetamise kuupäevast alates.

  (2) Kande tegemisest kolme kuu möödumisel saab kannet parandada üksnes kande parandamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel vastutava töötleja otsusega. Taotlus tuleb vastutavale töötlejale e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” või teenindusbüroo kaudu esitada 14 päeva jooksul muutmise vajadusest teadasaamisest arvates.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

3. jagu Kohustatud isikute registreerimine 
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 14.  Maksukohustuslaste registreerimine teiste registrite andmete alusel
[RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

  (1) Andmed juriidiliste isikute ja riigi-, valla- ning linnaasutuste kohta, kes on kantud riigi- või kohaliku omavalitsuse poolt peetavatesse andmekogudesse, saab Maksu- ja Tolliamet vastavatest andmekogudest volitatud töötlejatega sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Andmed füüsiliste isikute kohta saab Maksu- ja Tolliamet rahvastikuregistrist.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 15.  Registreerimiskohustus Maksu- ja Tolliametis

  (1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud enne tegevuse alustamist end registreerima Maksu- ja Tolliametis.
[RT I, 13.08.2012, 1 - jõust. 16.08.2012]

  (2) Käesoleva määruse §-des 20 ja 201 sätestatud juhtudel registreerib Maksu- ja Tolliamet mitteresidendi vastavalt maksukohustuse või deklareerimiskohustuse tekkimisel.
[RT I 2006, 48, 364 - jõust. 11.11.2006]

§ 151.  Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osaleva abikaasa registreerimine Maksu- ja Tolliametis
[Kehtetu - RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

§ 16.  Juriidilise isiku või asutuse registreerimine

  (1) Juriidiline isik või asutus registreeritakse «Maksukorralduse seaduse» §-s 19 sätestatud korras.

  (2) Juriidilisele isikule või asutusele omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
  1) 60 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 17.  [Kehtetu - RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

§ 18.  Püsiva tegevuskoha registreerimine

  (1) Välismaa juriidilise isiku püsiv tegevuskoht registreeritakse «Maksukorralduse seaduse» §-s 21 sätestatud korras.

  (2) Püsiva tegevuskoha registreerimisel omistatakse välismaa juriidilisele isikule ja juriidilise isiku staatust mitteomavale isikuteühendusele või varakogumile registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
  1) 61 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 19.  Mitteresidendist tööandja registreerimine

  (1) Mitteresidendist tööandjal, sealhulgas välisesindusel, muul välisriigi asutusel, rahvusvahelisel organisatsioonil või selle esindusel, kellel ei ole registreerimiskohustust, on õigus ennast registreerida maksukohustuslaste registris «Maksukorralduse seaduse» §-s 22 sätestatud korras.

  (2) Mitteresidendist tööandjale omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on:
  1) 61 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris 5 sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

§ 20.  Mitteresidentide registreerimine maksukohustuse tekkimise alusel

  (1) Maksu- ja Tolliamet registreerib maksukohustuslaste registris mitteresidendid, kes on kohustatud maamaksu maksma või kes peavad esitama vastavalt «Tulumaksuseadusele» tuludeklaratsiooni, aga ei ole varem registris registreeritud.

  (2) Vajalikud andmed registrisse kandmiseks saab Maksu- ja Tolliamet maamaksu puhul kohaliku omavalitsusüksuse poolt saadetud maamaksu andmetest ning tulumaksu puhul tuludeklaratsioonist. Andmed uute maksukohustuslaste registreerimise kohta saadetakse kohalikule omavalitsusüksusele, kust saadi maamaksu määramiseks vajalikud andmed.

  (3) Lõikes 1 nimetatud mitteresidendist juriidilisele isikule omistatakse registrikood, mille pikkus on 8 sümbolit ja formaat on toodud § 16 lõikes 2, ning füüsilisele isikule omistatakse registrikood vastavalt § 17 lõikes 2 sätestatule.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 201.  Mitteresidendi registreerimine maksustatava väljamakse tegemise alusel

  (1) Maksu- ja Tolliamet registreerib registris mitteresidendi, kellele on tehtud «Tulumaksuseaduse» §-s 41, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktides 1, 3–4, 6, 8–9 või «Töötuskindlustuse seaduse» § 40 lõikes 1 nimetatud väljamakseid (edaspidi väljamakse saaja), aga kes ei ole varem registris registreeritud.

  (2) Andmed registrisse kandmiseks saab Maksu- ja Tolliamet «Tulumaksuseaduse» § 40 lõikes 1, «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 4 ning «Töötuskindlustuse seaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud isiku (edaspidi väljamakse tegija) esitatud kirjalikust avaldusest, samuti elektroonilisel teel või Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu edastatud avaldusest.

  (3) Juriidilisest isikust väljamakse saajale omistatakse registrikood vastavalt § 16 lõikes 2 sätestatule. Füüsilisest isikust väljamakse saajale omistatakse registrikood vastavalt § 17 lõikes 2 sätestatule.
[RT I 2006, 48, 364 - jõust. 11.11.2006]

§ 202.  Mitteresidendi registreerimine tagastusnõude alusel

  (1) Maksu- ja Tolliamet registreerib mitteresidendi registris seoses tagastusnõude esitamisega vastavalt «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 2 punktile 6.

  (2) Andmed registrisse kandmiseks saab Maksu- ja Tolliamet nimetatud isiku esitatud tagastusnõudest.

  (3) Tagastusnõude esitajale omistatakse registrikood vastavalt § 16 lõikes 2 sätestatule.
[RT I 2009, 64, 426 - jõust. 01.01.2010]

§ 21.  Käibemaksukohustuslase registreerimine

  (1) Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks peab maksukohustuslane esitama Maksu- ja Tolliametile avalduse «Käibemaksuseaduse» kohaselt.
[RT I, 13.08.2012, 1 - jõust. 16.08.2012]

  (2) Mitteresidendist juriidilise isikule, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, kohaldatakse lisaks käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitatavale avaldusele käesoleva määruse § 18 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

  (3) Käibemaksukohustuslase registreerimise kohta teeb Maksu- ja Tolliamet otsuse, kus antakse talle käibemaksukohustuslase registreerimisnumber.

  (4) Käibemaksukohustuslasele omistatakse registrikood, mille pikkus on 11 sümbolit ja formaat on:
  1) EE + unikaalne kood registris + kontrolljärk, kus EE – prefiks vastavalt EL 6. direktiivile Art. 22, Eesti standard EVS-EN ISO 3166-1 näitab, et tegemist on Eestis registreeritud käibemaksukohustuslasega;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  2) unikaalne kood registris (8 sümbolit);
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk (1 sümbol).

  (5) Käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku kustutamine maksukohustuslaste registrist toimub «Käibemaksuseaduse» kohaselt.
[RT I 2005, 35, 275 - jõust. 01.07.2005]

§ 211.  EORI numbri taotlemine ja väljaandmine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), artikli 9 kohase EORI numbri registreerib ning annab välja Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (2) EORI numbri taotlemiseks täidetakse ning esitatakse taotlus Maksu- ja Tolliameti e-maksuameti/e-tolli keskkonna kaudu.

  (3) Isikule väljaantav EORI number koosneb prefiksist EE ja isiku registrikoodist, millega ta on kantud maksukohustuslaste registrisse.
[RT I 2009, 42, 283 - jõust. 07.08.2009]

§ 212.  Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumiseks kohustatud isiku andmete registrisse kandmine

  Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isiku andmed saab register kohtute infosüsteemist ja e-toimiku kriminaalmenetluse liidesest infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

4. jagu Registritoimingud 

§ 22.  Registrikande tegemine ja registreerimistõendi väljastamine

  (1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikud kantakse registrisse avalduse esitamise või avalduses märgitud veel saabumata kuupäeva seisuga.

  (2) Registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet tõendi, kuhu märgitakse registreerimisel esitatud avaldusel olevad andmed.
[RT I, 13.08.2012, 1 - jõust. 16.08.2012]

§ 23.  Registriandmete töötlemine

  (1) Registriandmete töötlemine ning registri kasutajaõiguste andmine maksuhalduri ametnikele toimub vastutava töötleja poolt.

  (2) Registriandmete töötlemiseks õigustatud isikute registreerimisel märgib vastutav töötleja üles õigustatud isiku nime, ametikoha, isiku- ning kontaktandmed.

  (3) Vastutav töötleja salvestab kõigi registrikannete ja -päringute tegemisel kande või päringu teinud isiku andmed ning päringu tegemise aja.

  (4) Registri kasutajad väljaspool Maksu- ja Tolliametit registreeritakse ja neile antakse registri kasutamise õigused vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja teise pädeva ametiasutuse vahelisele lepingule.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 24.  Andmete muutumisest ja tegevuse lõpetamisest teavitamine

  (1) «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest, püsiva tegevuskoha likvideerimisest või registreerimisel esitatud andmete muutumisest.
[RT I, 13.08.2012, 1 - jõust. 16.08.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

  (3) Registrikanded «Maksukorralduse seaduse» § 18 lõikes 1 ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud isikute tegevuse lõpetamise, püsiva tegevuskoha likvideerimise ja muude registriandmete muutumise kohta tehakse isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga. Kui avalduses märgitud kuupäev on kätte jõudnud varem kui viis tööpäeva tagasi, tehakse registrikanne andmete muutumisest teatamise kuupäeva seisuga.
[RT I 2005, 35, 275 - jõust. 01.07.2005]

5. jagu Andmete registrist väljastamine 

§ 25.  Andmete väljastamine

  (1) Maksu- ja Tolliametil on õigus väljastada registrist:
  1) registrisse kantud isikule tema kohta käivaid andmeid;
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
  2) andmeid kolmandatele isikutele ja asutustele registrisse kantud isiku kirjalikul nõusolekul ja teadmisel;
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
  21) väljamakse saaja registrikoodi;
[RT I 2006, 48, 364 - jõust. 11.11.2006]
  3) «Maksukorralduse seaduse» §-s 27 sätestatud avalikke andmeid;
  4) andmeid «Maksukorralduse seaduse» §-des 28–30 sätestatud juhtudel;
  5) andmeid, mis on vajalikud riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse asutusele seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Registriandmete väljastamine on tasuta.

§ 26.  Andmete registrisse vastuvõtmise ja väljastamise üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust andmete registreerimise ning registrist väljastamise üle peab volitatud töötleja.

  (2) Andmete vastuvõtmisel registreeritakse registris andmete vastuvõtmise aeg, andmete esitaja, dokumendi tüüp, registreerimiskande tegija ja registreerimise aeg.

  (3) Registrist andmete väljastamisel peetakse arvestust registrist väljastamise aja, andmete saaja ja väljastatud andmete kohta.

§ 27.  Andmesubjektile väljastatavad andmed
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (1) Andmesubjektile väljastatakse registrist tema kohta käivaid andmeid kirjaliku avalduse alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed. Kui andmesubjekt peab vajalikuks, näitab ta avalduses selle isiku nime, kellele andmed esitatakse.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Juriidilise isiku või asutuse poolt tehtavale kirjalikule järelepärimisele peab olema alla kirjutanud juriidilise isiku juhtorgani liige või asutuse juht või nende poolt volitatud isik. Järelepärimise allkirjastamisel volitatud isiku poolt peab järelepärimisele olema lisatud volikiri.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu esitatud järelepärimist käsitatakse kirjaliku järelepärimisena.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 28.  Avalikud andmed

  Andmeid, millele ei kohaldu seadusest tulenevalt juurdepääsupiirang, võib maksuhaldur väljastada kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, samuti telefoni või elektroonilisel teel tehtud järelepärimise alusel, avaldada veebilehel või teha isikutele ning asutustele kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 29.  Juurdepääs registri andmetele avalike ülesannete täitmiseks
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riigi-, valla- ja linnaasutustele ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvatele isikutele võimaldatakse avalike ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele juurdepääs:
  1) riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu;
  2) vastutava töötleja e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” kaudu;
  3) andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Registriandmetele juurdepääsuks sõlmitakse § 23 lõikes 4 nimetatud andmete töötlemise leping.
[RT I, 22.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 30.  Andmete väljastamine andmesubjekti nõusolekul ja teadmisel
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

  (1) Paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel. Kui järelepärimise on esitanud kolmas isik, peab järelepärimisele olema lisatud andmesubjekti allkirjastatud nõusolek tema kohta registrisse kantud andmete teistele isikutele avaldamise lubamise kohta. Nõusolekus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada. Juriidilise isiku või asutuse nõusoleku peab olema allkirjastanud isik või asutuse juht või tema volitatud isik. Volitatud isiku järelepärimisele peab olema lisatud volikiri.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse andmesubjektile.
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 301.  Andmete väljastamine väljamakse tegijale

  (1) Väljamakse saaja registrikoodi võib maksuhaldur väljastada § 201 lõikes 2 nimetatud väljamakse tegija kirjaliku avalduse alusel, elektroonilisel teel esitatud avalduse alusel või teha andmed kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse või veebilehe kaudu.

  (2) Väljamakse saaja registrikood tehakse Maksu- ja Tolliameti veebilehe kaudu kättesaadavaks juhul, kui väljamakse saaja on residendiriigi või Eesti Vabariigi isiku- või registrikoodi või residendiriigi käibemaksukohustuslase numbri järgi identifitseeritav.

  (3) Elektroonilisel teel esitatud avaldust ning Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu esitatud avaldust käsitatakse kirjaliku avaldusena.

  (4) Kirjaliku avalduse alusel väljastatakse väljamakse saaja registrikood juhul, kui see ei ole Maksu- ja Tolliameti veebilehe kaudu kättesaadav. Kirjalikus avalduses peavad väljamakse saaja kohta olema ära näidatud:
  1) ees- ja perekonnanimi või ärinimi, nimi, nimetus;
  2) residendiriigi isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg, sünnikoht ja sugu, registrikoodi puudumisel käibemaksukohustuslase number;
  3) elukoht ja postiaadress või asukoht ja postiaadress residendiriigis;
  4) residendiriik.

  (5) Kirjaliku avalduse alusel väljastatakse väljamakse saaja registrikood kas kirjalikult, elektroonilisel teel või tehakse kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu.
[RT I 2006, 48, 364 - jõust. 11.11.2006]

6. jagu Registri üle järelevalve teostamine, registri finantseerimine, andmete säilitamine ja registri likvideerimine 
[RT I, 19.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 31.  Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.
[RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

  (2) Rahandusminister teostab teenistuslikku järelevalvet Maksu- ja Tolliameti toimingute üle registri pidamisel «Vabariigi Valitsuse seaduses» sätestatud korras.

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

  (4) Registri pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 32.  Registri finantseerimine

  Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Maksu- ja Tolliametile sihtotstarbeliselt eraldatavate summade arvel.
[RT I 2003, 89, 599 - jõust. 01.01.2004]

§ 321.  Registri andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

  (2) Paragrahvis 121 nimetatud andmed kustutab maksuhaldur viie aasta möödumisel andmete maksuhaldurile esitamise aasta lõpust arvates.
[RT I, 21.04.2017, 5 - jõust. 24.04.2017]

  (3) Maksukorralduse seaduse § 61 alusel haldusmenetluses sideettevõttelt kogutud andmeid on õigus säilitada maksusumma määramise aegumistähtaja möödumiseni. Maksusumma määramise aegumistähtaja möödumisel andmed kustutatakse.
[RT I, 21.04.2017, 5 - jõust. 24.04.2017]

§ 33.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevuse lõpetamine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punktis 6 nimetatud õigusaktiga.
[RT I 2009, 6, 41 - jõust. 25.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 34.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 35.  Aruandekohustusliku finantsasutuse poolt mitteosalevatele finantsasutustele tehtud väljamaksete andmete registrisse kandmine

  Aruandekohustusliku finantsasutuse poolt mitteosalevatele finantsasutustele 2015. ja 2016. aastal tehtud väljamaksete kohta kantakse deklaratsiooni esitamisel registrisse järgmised andmed:
  1) väljamaksete kogusumma;
  2) väljamakse saanud finantsasutuse ärinimi, nimi või nimetus.
[RT I, 26.05.2015, 6 - jõust. 01.06.2015]

§ 36.  Tööaja määra töötamise registrisse kandmine

  Paragrahvi 134 lõike 1 punkti 11 ei kohaldata enne 1. jaanuari 2019. a töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute töötamise registreerimisel.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

§ 37.  Ametinimetuse ja töökoha asukoha andmete kandmine töötamise registrisse

  (1) Paragrahvi 134 lõike 1 punkte 12 ja 13 kohaldatakse alates 1. juunist 2019. a.

  (2) 31. mai 2019. a seisuga töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute kohta kantakse § 134 lõike 1 punktides 12 ja 13 sätestatud andmekoosseisud töötamise registrisse 30. juuniks 2019. a.
[RT I, 11.12.2018, 5 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json