Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadusest

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadusest

Vastu võetud 05.12.2019 nr 82

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 30 lõike 2 ja § 32 lõike 3, toiduseaduse § 53 lõike 7 ning veterinaarkorralduse seaduse § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määruse nr 20 „Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord” muutmine

Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määruse nr 20 „Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord” pealkirjas ja § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „ametliku kontrolli” sõnadega „ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute”.

§ 2.  Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määrust nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina toidu ja loomatervise valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101”;

4) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.”;

6) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Põllumajandusministri 9. mai 2007. a määruse nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid” muutmine

Põllumajandusministri 9. mai 2007. a määrust nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina sööda valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise kord.”;

3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101”;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.

Rene Kokk
Keskkonnaminister maaeluministri ülesannetes

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json