Teksti suurus:

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 2

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 05.12.2019 nr 83

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 162 lõike 6 ja § 163 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artikli 47 lõike 2 punkti b alusel kehtestatud loetelus nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) liiduvälisest riigist Eestisse toimetamiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha (edaspidi ametliku kontrollimise koht) määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord.

§ 2.  Piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Piiripunkti määramiseks esitab piiripunkti omanik või valdaja Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

  (2) Piiripunkti määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) piiripunkti omaniku ja valdaja nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) piiripunkti aadress;
  3) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

  (5) Pärast Euroopa Komisjoni poolt piiripunkti nõuetele vastavaks või mittevastavaks hindamist ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.

  (6) Veterinaar- ja Toiduamet toimetab lõikes 5 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 3.  Ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Ametliku kontrollimise koha määramiseks esitab isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

  (2) Ametliku kontrollimise koha määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ametliku kontrollimise koha omaniku ja valdaja nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) ametliku kontrollimise koha aadress;
  3) ametliku kontrollimise koha tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet hindab ametliku kontrollimise koha vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet teeb ametliku kontrollimise koha määramise või sellest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.

  (5) Veterinaar- ja Toiduamet toimetab lõikes 4 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.

Rene Kokk
Keskkonnaminister maaeluministri ülesannetes

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json