Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 4

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.12.2019 nr 85

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2, § 293 lõike 3 ja § 43 lõike 2 ning veterinaarkorralduse seaduse § 21 lõike 4 ja § 19 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” § 6 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”.

§ 2.  Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” § 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti”.

§ 3.  Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määrust nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”;

2) paragrahvi 17 punktist 1 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”.

§ 4.  Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti”;

2) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”;

3) paragrahvi 19 lõike 1 esimesest lausest ja lõikest 4 ning § 20 lõike 1 esimesest lausest ja lõikest 6 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”;

4) paragrahvi 19 lõike 1 teisest lausest ja § 20 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararsti”.

§ 5.  Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 tekstist ja § 28 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”;

2) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „veterinaarjärelevalveametnik, volitatud veterinaararst, kutsetegevuse luba omav”.

§ 6.  Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” § 4 lõike 6 esimesest lausest ja § 5 lõike 7 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti”.

§ 7.  Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 13 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindav volitatud veterinaararst või”.

§ 8.  Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sigade katku kahtlusest või diagnoosimisest teavitavad veterinaararst, laboratoorium ja oma tööülesannete tõttu tauditõrjega seotud muu isik viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit.”;

2) paragrahvi 40 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja volitatud veterinaararstid”.

§ 9.  Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” §-de 10 ja 37 tekstist jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”.

§ 10.  Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” § 11 tekstist jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”.

§ 11.  Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” § 11 tekstist jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”.

§ 12.  Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määrust nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktist 2 ja lõikest 4 ning § 3 pealkirjast jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararsti”;

2) paragrahvi 3 tekstist jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”.

§ 13.  Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesolevas paragrahvis loetlemata volitatud veterinaararsti osutatavate teenuste tasu ülemmäär on 500 eurot kuus.”;

3) paragrahv 3 ja § 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.

Rene Kokk
Keskkonnaminister maaeluministri ülesannetes

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json