Teksti suurus:

Ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute käigus söödast proovide võtmise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 5

Ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute käigus söödast proovide võtmise kord
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

Vastu võetud 17.03.2014 nr 20
RT I, 20.03.2014, 2
jõustumine 23.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 1601.07.2014
05.12.2019RT I, 11.12.2019, 114.12.2019

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 30 lõike 2 alusel.
[RT I, 28.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute käigus proovide võtmise meetodid, mida kasutatakse mikroorganismide sisalduse määramiseks pakendatud ja pakendamata söödas.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Lõikes 1 sätestamata juhul kohaldatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.02.2009, lk 1–130).

§ 2.   Söödast proovi võtmiseks, hoidmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed

  (1) Söödast proovi võtmiseks, hoidmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatakse steriilset või desinfitseeritud vahendit. Korduvaks kasutamiseks ettenähtud vahend peab olema kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

  (2) Söödast proovi võtmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatakse sellisest materjalist valmistatud seadet, mis on kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

  (3) Söödast proovi võtmiseks kasutatakse üksnes kuiva pinnaga vahendit ja seadet.

  (4) Söödast proovi võtmiseks kasutatakse eelkõige järgmisi vahendeid ja seadmeid:
  1) lamedapõhjaline vertikaalkülgedega kühvel;
  2) pika lõhe või lahtritega proovivõtupuur, mille mõõtmed vastavad söödaosakeste suurusele ja söödapartii omadustele, sealhulgas mahuti sügavusele ning koti mõõtmetele;
  3) mehaaniline seade liikumises olevast söödast proovi võtmiseks;
  4) jagaja, mis on mõeldud proovi jaotamiseks ligikaudu võrdseteks osadeks ja mida võib kasutada üksikproovi võtmise korral ning koond- ja lõpp-proovi saamiseks;
  5) anum või kulp ja lehter vedelast või poolvedelast söödast proovi võtmiseks.

§ 3.   Söödast proovi võtmine

  (1) Proov võetakse söödast selliselt, et see esindaks kogu kontrollitavat proovipartiid.

  (2) Proovipartii käesoleva määruse tähenduses on söödapartii või selle identifitseeritav osa.

  (3) Söödast proovi võtmise ja laboratooriumisse saatmiseks ettevalmistamise korral välditakse proovi muutumist või saastumist, sest see võib mõjutada analüüsitulemust.

  (4) Proov võetakse ilmastikuolude eest kaitstult.

  (5) Proov võetakse söödast järgmiselt:
  1) proovipartii erinevatest kohtadest võetakse ligikaudu võrdse suurusega proovikogused (edaspidi üksikproov);
  2) üksikproovide hoolikal segamisel saadakse koondproov;
  3) koondproovist esindusliku koguse eraldamise teel saadakse lõpp-proov, mille analüüsimisel määratakse sööda vastavus asjakohastele nõuetele.

  (6) Vähemalt üks lõpp-proov koondproovi kohta saadetakse viivitamata pärast söödast proovi võtmist analüüsimiseks laboratooriumisse.

  (7) Söödast proovi võtmise kohta koostatakse protokoll, milles kajastatud andmete abil on võimalik iga proovipartii ja selle suurus üheselt kindlaks teha.

§ 4.   Söödast võetavate proovide kogused ja üksikproovi võtmine

  (1) Söödast võetakse proovipartii erinevatest kohtadest vähemalt lisa tabeli punktis 1 sätestatud arv üksikproove.

  (2) Söödast üksikproovi võtmiseks jagatakse proovipartii visuaalselt võimalikult ühesuurusteks osadeks, mille arv vastab vähemalt lisa tabeli punktis 2 sätestatud minimaalsele koondproovide arvule. Võetavate üksikproovide arv jaotatakse võrdselt proovipartii osade vahel.

  (3) Kui proovipartiid ei ole võimalik osadeks jagada, siis võetakse kõik üksikproovid ühest osast ning tehakse sellekohane märge proovivõtuprotokolli.

  (4) Proovipartii ühest osast võetud üksikproovid segatakse omavahel ja neist saadakse koondproov, mille kogus vastab vähemalt lisa tabeli punktis 3 sätestatud minimaalsele kogusele.

§ 5.   Pakendamata tahkest söödast üksikproovi võtmine

  (1) Pakendamata tahkest söödast võetakse proovipartii erinevatest kohtadest vähemalt lisa tabeli punktis 1.1 või 1.4 sätestatud arv üksikproove.

  (2) Võimaluse korral võetakse proovipartiist üksikproov sööda liikumises oleku ajal, sealhulgas sööda laadimise või mahalaadimise või tootmisprotsessi käigus.

  (3) Proovipartiist, sealhulgas kuhjast ja virnast, võetakse üksikproov sööda erinevatest kihtidest.

  (4) Raudteeveeremi või sõidukiga veetavast proovipartiist võetakse üksikproov katuseluugi või muu ava kaudu sööda erinevatest kihtidest.

  (5) Võimaluse korral võetakse laevaga veetavast proovipartiist üksikproov sööda laadimise või mahalaadimise käigus.

  (6) Liikumises oleva sööda puhul võetakse üksikproov söödavoost, arvestades söödavoo kiirust ja proovipartii suurust, ning määratakse kindlaks aeg, mille jooksul proovipartii möödub proovivõtukohast. Saadud aeg jagatakse üksikproovide arvuga ning saadakse üksikproovide võtmise sagedus.

§ 6.   Pakendamata vedelast või poolvedelast söödast üksikproovi võtmine

  (1) Pakendamata vedelast või poolvedelast söödast võetakse proovipartii erinevatest kohtadest vähemalt lisa tabeli punktis 1.2 või 1.4 sätestatud arv üksikproove.

  (2) Pakendamata vedelast või poolvedelast söödast võetakse üksikproov mahutist, mille sisu hoolikalt segatakse.

  (3) Kui sööta ei ole enne proovi võtmist võimalik segada, võetakse üksikproov mahuti erinevatest kihtidest ning tehakse sellekohane märge proovivõtuprotokolli.

  (4) Mahutist võetakse üksikproov mahuti luugi kaudu või sööda liikumises oleku või mahuti tühjendamise ajal asjakohase proovivõtuvahendi abil.

§ 7.   Pakendatud söödast üksikproovi võtmine

  (1) Pakendatud söödast võetakse proovipartii erinevatest pakenditest vähemalt lisa tabeli punktis 1.3 või 1.4 sätestatud arv üksikproove.

  (2) Pakendist võetakse üksikproov asjakohase proovivõtuvahendi abil. Üksikproov võetakse pakendi kogu sügavusest või pakendi erinevatest kihtidest.

  (3) Vajaduse korral võib üksikproovi võtta pärast pakendi tühjendamist ja sööda segamist.

  (4) Pärast üksikproovi võtmist suletakse pakend nõuetekohaselt.

§ 8.   Lõpp-proovi saamine ja pakendamine

  (1) Lõpp-proovi saamiseks:
  1) segatakse hoolikalt koondproovi materjal;
  2) vajaduse korral vähendatakse koondproovi, kasutades mehaanilist või automaatset jagajat või kvarteerimismeetodit;
  3) valmistatakse ette vähemalt üks lõpp-proov koondproovi kohta, mille kogus vastab lisa tabeli punktis 3 sätestatud kogusele.

  (2) Lõpp-proov asetatakse steriilsesse pakendisse ning pakend suletakse õhukindlalt. Suletud pakend asetatakse puhtasse inertsest materjalist proovinõusse, mis kaitseb proovi saastumise, kahjustumise ja lekkimise eest. Proovinõu pitseeritakse nii, et seda avades plomm rikutakse ja seda ei ole võimalik uuesti kasutada. Proovinõu varustatakse proovinumbriga.

  (3) Lõpp-proov saadetakse viivitamata analüüsimiseks asjakohaste analüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumisse koos analüüsimiseks vajaliku teabega.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Võetavate proovide arv ja kogused

/otsingu_soovitused.json