Teksti suurus:

Veterinaartõendile kantavad andmed

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 19

Veterinaartõendile kantavad andmed

Vastu võetud 20.12.2007 nr 161
RTL 2007, 101, 1686
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 5801.07.2014
28.11.2017RT I, 06.12.2017, 101.01.2018
05.12.2019RT I, 11.12.2019, 414.12.2019

Määrus kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse nõuded andmete kohta, mis kantakse veterinaartõendile (edaspidi tõend), mille väljastamise vajadus on kindlaks tehtud Veterinaar- ja Toiduameti riskianalüüsi tulemuste alusel ning millega tõendatakse looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.

§ 2.   Tõendile kantavad andmed

  (1) Tõendile kantakse loomapidaja või loomsete saaduste käitleja kohta järgmised andmed:
  1) selle loomapidaja või loomsete saaduste käitleja nimi ja aadress ning telefoninumber, kellele tõend väljastatakse;
  2) tõendi väljastanud asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametniku nimi;
[RT I, 11.12.2019, 4 - jõust. 14.12.2019]
  3) tõendi number;
  4) looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise või loomse saaduse edasisele käitlemisele saatmise korral uue loomapidaja või loomse saaduse edasise käitleja nimi ja aadress.

  (2) Tõendile kantakse looma või loomse saaduse päritolu, laadimise aja ja koha, vedaja ja veovahendi kohta järgmised andmed:
  1) selle loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi ehitis) või loomsete saaduste käitlemise ettevõtte aadress ning ettevõtte kohta väljastatud tegevusloa number või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku puhul selle tegevuskoha registreerimise number, kust loom või loomne saadus pärineb;
[RT I, 28.06.2014, 58 - jõust. 01.07.2014]
  2) andmed looma või loomse saaduse veovahendile laadimise koha kohta;
  3) looma või loomse saaduse ehitisest või loomsete saaduste käitlemise ettevõttest väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg;
  4) looma või loomse saaduse veoks kasutatava veovahendi kindlakstegemist võimaldavad andmed;
  5) looma või loomse saaduse sihtkoha ehitise või loomsete saaduste käitlemise ettevõtte aadress ja ettevõtte kohta väljastatud tegevusloa number või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku puhul tegevuskoha registreerimise number;
[RT I, 28.06.2014, 58 - jõust. 01.07.2014]
  6) looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise korral veo korraldamise ja vedajaga seotud muud asjakohased andmed.

  (3) Tõendile kantakse looma ja loomse saaduse kohta järgmised andmed:
  1) looma puhul loomaliik, identifitseerimisviis ja -number, vanus, sugu, loomade arv ja andmed loomale tehtud uuringute kohta;
  2) loomse saaduse puhul selle looma liik, kellelt loomne saadus pärineb, loomse saaduse kirjeldus, sealhulgas andmed loomse saaduse edasise kasutamise eesmärgi kohta, kogus, säilitamise nõuded, pakendite arv ja kaal ning tüüp ja töötlemisviis;
  3) surnud või hukatud looma puhul lisaks punktis 1 loetletud andmetele ka looma surma või hukkamise asjaoludega seotud andmed;
  4) muud asjakohased andmed, mis on vajalikud uue loomapidaja, loomse saaduse edasise käitleja või Veterinaar- ja Toiduameti teavitamiseks.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Tõendile kantakse andmed asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametniku tehtud kontrolli tulemuste kohta.
[RT I, 11.12.2019, 4 - jõust. 14.12.2019]

§ 3.   Veterinaarjärelevalve ametniku kinnitus
[RT I, 11.12.2019, 4 - jõust. 14.12.2019]

  Asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametnik kinnitab tõendil looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.
[RT I, 11.12.2019, 4 - jõust. 14.12.2019]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json