Teksti suurus:

Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.12.2021 otsus nr 30

Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2021

§ 1.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Muutuvtunni kokkulepe jaekaubanduses

(1) Jaekaubanduse tegevusalal tegutseval tööandjal on õigus sõlmida kirjalikus vormis muutuvtunni kokkulepe töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne käesoleva seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud tunnitasu alammäär.

(2) Muutuvtunni kokkuleppe järgi võib töötaja lisaks kokkulepitud tööajale teha kuni kaheksa tundi tööd seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (muutuvtunnid). Kokkulepitud tööaeg ja muutuvtunnid kokku ei tohi ületada täistööaega.

(3) Muutuvtunni kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui:
1) kokkuleppe koostamise algatab töötaja kirjalikus vormis ja kokkulepe vastab käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustele;
2) tööandja peab töötaja muutuvtundide üle eraldi arvestust;
3) kokkulepe ei ole sõlmitud rohkem kui 17,5 protsendiga tööandja töötajatest.

(4) Töötajal on õigus muutuvtundide tegemisest keelduda. Muutuvtundidega nõustumist kinnitab töötaja iga kord kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(5) Tööandja teatab töötajale muutuvtundide alusel töötamise vajadusest vähemalt 24 tundi ette.

(6) Summeeritud tööaja arvestuse korral võib muutuvtunde summeerida. Töötajaga kokkulepitud töötundide ja muutuvtundide summeerimisel kasutab tööandja sama arvestusperioodi. Muutuvtunnid tuleb summeeritud tööaja arvestuse korral kanda tööajakavasse, kus need on selgelt eristatavad. Arvestusperioodi lõppedes esitab tööandja töötajale selge ja arusaadava tööajakava, kus on kogu töötatud arvestusperioodi kohta eristatud kokkulepitud ja töötatud töötunnid, muutuvtunnid ja ületunnid.”;

2) paragrahv 431 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 115 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ”§-s 43” tekstiosaga ”§-des 43 ja 431”;

4) paragrahvi 115 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ”§-des 43 ja 431” tekstiosaga ”§-s 43”;

5) seadust täiendatakse §-dega 1397 ja 1398 järgmises sõnastuses:

§ 1397. Muutuvtunni kokkuleppe järelhindamine

Sotsiaalministeerium analüüsib koostöös sotsiaalpartneritega hiljemalt 2024. aastal muutuvtunni kokkulepete rakendamise mõju ja tulemuslikkust.

§ 1398. Muutuvtunni kokkulepete kehtivus

Käesoleva seaduse § 431 alusel sõlmitud muutuvtunni kokkulepped kehtivad kuni kokkuleppes märgitud tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2024. aasta 14. juunini.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

”181) Sotsiaalministeeriumile tööandjat puudutavate töötamise registri andmete kohta tööaja kokkulepete analüüsimiseks ja kujundamiseks;”;

2) paragrahvi 29 punkt 181 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 29 täiendatakse punktidega 59 ja 60 järgmises sõnastuses:

”59) Terviseametile isiku üldandmete, tööandja ja ametikoha andmete kohta ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel tervishoiutöötaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku andmete kandmiseks Terviseameti registritesse, tervishoiuteenuse osutamise aluseks oleva tegevusloa nõuete kontrollimiseks ja tegevusloa andmiseks ning samade andmete kohta nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel nakkushaiguse epideemilise leviku korral haiguse leviku ennetamiseks, seireks ja tõrjeks;
60) isiku üldandmete, tööandja ja ametikoha andmete kohta tervise infosüsteemi vastutavale ja volitatud töötlejale tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning tervise infosüsteemi kasutajatele seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks, arvestades eriseaduste alusel tervise infosüsteemi andmete töötlemiseks antud ulatust ja eesmärki.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3 ja 5 ning § 2 punkt 1 jõustuvad 2021. aasta 15. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 2024. aasta 15. juunil.

  (3) Käesoleva seaduse § 2 punkt 2 jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json