Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses veterinaarseaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 16

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses veterinaarseaduse jõustumisega

Vastu võetud 09.12.2021 nr 115

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 5 lõike 4 ning välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 13 lõike 3, § 21 lõike 2 ja § 216 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrust nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „«Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80) § 12 lõigete 1 ja 2” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 37 lõigete 2 ja 4”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „«Loomatauditõrje seaduse» § 12 lõikest 3” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 37 lõikest 3”;

3) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Looma püüdmise ajal loomal ebaloomuliku käitumise või teiste loomataudile iseloomulike tunnuste ilmnemise korral teavitatakse sellest veterinaarseaduse § 49 lõike 1 kohaselt viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit või nimetatud paragrahvi lõike 2 kohaselt veterinaararsti.”;

4) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „«Loomatauditõrje seaduse» § 12 lõike 3” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 37 lõike 7”;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Hukatud looma korjust käideldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), kohaselt.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2016. a määruse nr 6 „Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2016. a määruse nr 6 „Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismi” § 1 punktis 3 asendatakse sõnad „veterinaarkorralduse seaduse” sõnaga „veterinaarseaduse”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 163 „Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 163 „Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli” § 3 punktid 15 ja 16 sõnastatakse järgmiselt:

„15) vastutav spetsialist maapõueseaduse tähenduses;
16) veterinaararst veterinaarseaduse tähenduses, kui veterinaararsti kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu veterinaarseaduse § 14 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;”.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json