Teksti suurus:

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 19

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord

Vastu võetud 16.04.2002 nr 130
RT I 2002, 34, 212
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2021RT I, 11.12.2021, 1614.12.2021

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78) § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, nende omaniku kindlakstegemist ja hulkuvate loomade hukkamist, mida korraldab kohalik omavalitsusüksus oma haldusterritooriumil.

  (2) «Loomakaitseseaduse» § 5 lõike 1 kohaselt on hulkuv loom veterinaarseaduse § 37 lõigete 2 ja 4 tähenduses:
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]
  1) omanikuta koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  2) loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (3) Hulkuvad loomad tuleb kinni püüda ja tagastada omanikule või leida neile uus omanik. Kui ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, tuleb loom ettenähtud korras hukata.

§ 2.   Hulkuvate loomade püüdmise kord

  (1) Kohalik omavalitsusüksus peab oma haldusterritooriumil korraldama hulkuvate loomade püüdmist, kui loomapidaja ei täida veterinaarseaduse § 37 lõikest 3 tulenevat kohustust korraldada ise loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma kinnipüüdmine.
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]

  (2) Hulkuva looma kohta teate saamise korral tuleb see loom esimesel võimalusel kinni püüda.

  (3) Looma püüdmisel ei tohi rikkuda avalikku korda ega ohustada inimeste tervist.

  (4) Looma püüdmise ajal loomal ebaloomuliku käitumise või teiste loomataudile iseloomulike tunnuste ilmnemise korral teavitatakse sellest veterinaarseaduse § 49 lõike 1 kohaselt viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit või nimetatud paragrahvi lõike 2 kohaselt veterinaararsti.
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]

  (5) Hulkuvate loomade püüdmiseks peab kasutama selleks sobivaid vahendeid. Kui hulkuv loom on ärritunud või ründav ja tema püüdmine võib ohustada inimese elu või tervist, võib veterinaararst kasutada looma rahustamiseks veterinaarravimit. Loom tuleb püüda kinni viisil, mis tekitab talle võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

  (6) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (7) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (edaspidi varjupaik). Hulkuvate loomade varjupaika vedamisel tuleb järgida «Loomakaitseseaduses» loomade vedamisele kehtestatud nõudeid.

§ 3.   Hulkuvate loomade pidamise kord

  (1) Kohalik omavalitsusüksus peab korraldama hulkuvate loomade paigutamise varjupaika.

  (2) Varjupaika paigutatud loomad vaatab viivitamata läbi veterinaararst.

  (3) Varjupaigas tuleb eri soost ja eri liiki, samuti haiged või vigastatud loomad paigutada eraldi.

  (4) Varjupaigas tuleb hulkuvaid loomi pidada «Loomakaitseseaduse» § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete kohaselt vastavalt looma liigile ja eale, tagades neile vajaduse korral ravi.

§ 4.   Hulkuva looma omaniku kindlakstegemise kord

  (1) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist alustada looma varjupaika paigutamise hetkest. Omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku leidmiseks peab kohalik omavalitsusüksus korraldama hulkuva looma kirjelduse avalikustamise.

  (2) Kohalik omavalitsusüksus peab korraldama hulkuva looma kirjelduse võimalikult laialdase avalikustamise veebilehel, ringhäälingus, trükiajakirjanduses või muul viisil, mis tagab selle jõudmise võimalikult kiiresti igaüheni, kes teavet vajab.

  (3) Omaniku kindlakstegemise korral korraldab kohalik omavalitsusüksus looma tagastamise omanikule. Kui looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, võib kohalik omavalitsusüksus anda looma uuele omanikule. Looma võib uuele omanikule üle anda pärast kahe nädala möödumist lõikes 2 nimetatud looma kirjelduse avalikustamisest.

  (4) Ajavahemik loomaomaniku kindlakstegemise algusest kuni looma hukkamiseni peab vastavalt «Loomakaitseseaduse» § 5 lõikele 2 olema vähemalt kaks nädalat.

  (5) Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud kodulooma kinnipüüdmise korraldas kohalik omavalitsusüksus, peab veterinaarseaduse § 37 lõike 7 kohaselt kodulooma püüdmise ja pidamisega seotud kulud kandma loomaomanik.
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]

§ 5.   Hulkuvate loomade hukkamise kord

  (1) Kui ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida ning looma ei ole võimalik § 4 lõikes 4 nimetatud tähtajast kauem varjupaigas pidada või kui hukkamise näeb ette «Loomakaitseseadus», tuleb loom hukata.

  (2) Kohalik omavalitsusüksus korraldab looma hukkamise «Loomakaitseseaduse» § 18 kohaselt ja arvestades teisi selle seaduse nõudeid.

§ 6.   Korjuste hävitamine

  Hukatud looma korjust käideldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), kohaselt.
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json