Teksti suurus:

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2021, 21

Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli1

Vastu võetud 11.12.2008 nr 163
RT I 2008, 53, 300
jõustumine 19.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 101.07.2015
09.12.2021RT I, 11.12.2021, 1614.12.2021

Määrus kehtestatakse „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse” § 13 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse reguleeritud ametikohad ja kutsealad:
  1) millel töötamiseks võib välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädev asutus (edaspidi pädev asutus) taotlejalt nõuda kas sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust;
  2) millel esmakordseks ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus kontrollida taotleja välisriigi kutsekvalifikatsiooni enne, kui taotleja võib Eestis ajutiselt töötama asuda.

§ 2.   Ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib pädev asutus taotlejalt nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist, sõltumata taotleja valikust, on:
  1) pankrotihaldur „Pankrotiseaduse” tähenduses;
  2) patendivolinik „Patendivoliniku seaduse” tähenduses;
  3) vandeadvokaat „Advokatuuriseaduse” tähenduses.

§ 3.   Ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli

  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel ajutiseks töötamiseks võib pädev asutus teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli, on:
  1) arst, hambaarst, õde ja ämmaemand „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” tähenduses, kui tervishoiutöötaja välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 29 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;
  2) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  3) farmatseut „Ravimiseaduse” tähenduses;
  4) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  5) lõhkaja, lõhkemeister, lõhkematerjali käitlemise korraldaja, lõhkematerjalilao juhataja, lõhkematerjali väljastaja, pürotehnilise toote käitlemise korraldaja ja pürotehnik „Lõhkematerjaliseaduse” tähenduses;
  6) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  7) nakkusohtliku materjali, lõhkematerjali, lõhkeseadeldise, samuti piiratud tsiviilkäibega või tsiviilkäibes keelatud relva ja laskemoona käsitlemisega seonduvaid ekspertiise tegev kohtuekspert „Kohtuekspertiisiseaduse” tähenduses;
  8) proviisor „Ravimiseaduse” tähenduses, kui proviisori välisriigi kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu „Ravimiseaduse” § 58 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus;
  9) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  10) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  11) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  12) turvatöötaja ja valvetöötaja „Turvaseaduse” tähenduses;
  13) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  14) [kehtetu - RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  15) vastutav spetsialist maapõueseaduse tähenduses;
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]
  16) veterinaararst veterinaarseaduse tähenduses, kui veterinaararsti kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu veterinaarseaduse § 14 lõike 4 alusel kehtestatud loetelus;
[RT I, 11.12.2021, 16 - jõust. 14.12.2021]
  17) seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd tegev isik ja auditi tegija seadme ohutuse seaduse tähenduses;
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  18) pädev isik ehitusseadustiku tähenduses.
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142);
nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json