Teksti suurus:

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2011, 7

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord

Vastu võetud 22.02.2007 nr 15
RT I 2007, 20, 334
jõustumine 20.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2009RTL 2009, 36, 47301.05.2009
12.08.2010RT I 2010, 58, 39401.09.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
05.01.2011RT I, 12.01.2011, 515.01.2011, rakendatakse 01.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 4191 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) elektroonilise valve ettevalmistamise ning
  2) elektroonilise valve kohustuse täitmise ja järelevalve kord.

§ 2.   Kriminaalhooldusosakonna pädevus

  Kriminaalhooldusosakonna pädevuses on:
  1) arvamuse andmine süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise kohta;
  11) arvamuse andmine kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu elukohas elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta;
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]
  2) elektroonilise valve täitmise tagamine;
  3) elektroonilise valve kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine.

2. peatükk ELEKTROONILISE VALVE ETTEVALMISTAMINE 

1. jagu  
[Kehtetu - RT I 2010, 58, 394jõust. 1.09.2010]

2. jagu Elektroonilise valve tingimuste loomine 

§ 5.   Toimingud enne elektroonilise valve kohaldamise kohtulahendi jõustumist

  (1) Kui kriminaalhooldusosakond on saanud kohtult või vanglalt informatsiooni elektroonilise valve kohustuse määramise või mõistmise kohta, alustab ta ettevalmistusi elektroonilise valve kohaldamiseks enne kohtulahendi jõustumist.

  (2) Kriminaalhooldusosakond tagab elektroonilise valve seadme olemasolu kohtulahendi jõustumise ajaks.

  (3) Võimaluse ja põhjendatud vajaduse korral kinnitatakse elektroonilise valve seade kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu jala külge vanglast vabastamise ajal.

  (4) Elektroonilise valve kohaldamisel kahtlustatavale või süüdistatavale vahistamise asemel ja süüdimõistetule, kes viibib vanglas, saadab kriminaalhooldusosakond vanglasse kutse, milles märgitakse, et kahtlustatav, süüdistatav või süüdimõistetu on kohustatud seoses talle määratud või mõistetud elektroonilise valve kohustusega, ilmuma kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse kahtlustatavale, süüdistatavale või süüdimõistetule allkirja vastu vanglast vabastamise päeval.

  (5) Süüdimõistetule, kes ei viibi vanglas, saadab kriminaalhooldusosakond käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kutse isiku elukohta kolme tööpäeva jooksul alates jõustunud kohtulahendi kriminaalhooldusosakonda jõudmisest. Esimene kohtumine peab toimuma viie tööpäeva jooksul alates kutse kriminaalhooldusosakonnast välja saatmisest.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

§ 51.   Elukoha sobivus elektroonilise valve kohaldamiseks

  (1) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud kontrollima kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu elukoha sobivust elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks.

  (2) Elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks peavad olema täidetud vähemalt järgmised tingimused:
  1) kahtlustataval, süüdistataval või süüdimõistetul peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek selleks;
  2) elukohas peab olema tagatud elektrienergiaga varustatus;
  3) elukoht peab asuma GSM-i (globaalne mobiilsidesüsteem) levialas;
  4) kohas elavad täisealised isikud peavad olema nõus elektroonilise valve seadmete paigaldamisega ja andma selle kohta allkirja.

  (3) Elektroonilise valve seadmeid ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, samuti juhul, kui puudub elukoha lukustamise võimalus.
[- RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

3. peatükk ELEKTROONILISE VALVE TÄITMINE 

1. jagu Elektroonilise valve täitmise ettevalmistamine 

§ 6.   Kriminaalhooldusametniku nimetamine

  (1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja nimetab jõustunud kohtulahendi saamisel kriminaalhooldusalusele kriminaalhooldusametniku.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (2) Võimaluse korral nimetatakse kriminaalhooldusametnik, kes on koostanud kriminaalhooldaja arvamuse süüdimõistetu ennetähtaegseks vabastamiseks või andnud arvamuse kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu elukohas elektroonilise valve kohaldamise võimaluse kohta.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (3) Kriminaalhooldaja määramisel arvestatakse võimaluse korral kriminaalhooldusametnike spetsialiseerumist.

§ 7.   Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine

  (1) Esimesel kohtumisel peab kriminaalhooldusametnik:
  1) veenduma, et kriminaalhooldusalune on nõus elektroonilise valve kohaldamisega;
  2) selgitama kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve eesmärki ja tingimusi ning kontrollimise meetodeid ja sagedust;
  3) koostama koos kriminaalhooldusalusega elektroonilise valve kohaldamise ajakava vähemalt kümnepäevaseks ajavahemikuks;
  4) selgitama elektroonilise valve ajal tekkida võivatest probleemidest teavitamise korda ning elektroonilisest valvest kõrvalehoidmise tagajärgi;
  5) tegema kriminaalhooldusalusele teatavaks elektroonilise valve seadme eemaldamise, lõhkumise või rikkumise tagajärjed ning kriminaalhooldusaluse vastutuse rahalise määra ning võtma temalt selle kohta allkirja seadmete paigaldamise ajal;
  6) selgitama kriminaalhooldusalusele, mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud kohustuste täitmisel ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed ning võtma temalt selle kohta allkirja;

  (2) Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine võib toimuda kas kriminaalhooldusosakonna või -talituse ruumides või kriminaalhooldusaluse elukohas.

§ 8.   Elektroonilise valve ajakava koostamine ja muutmine

  (1) Elektroonilise valve ajakava koostab kriminaalhooldusametnik koostöös kriminaalhooldusalusega, arvestades võimaluse korral tema tavapärast elukorraldust ja soove.

  (11) Kui kriminaalhooldusalusele on vahistamise asemel määratud elektrooniline valve, koostatakse tema ajakava koostöös prokuröriga või kohtuniku soovitusi järgides. Ajakava võib olla koostatud põhimõttel, et kriminaalhooldusalune peab viibima ööpäev ringi oma elukohas.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (2) Ajal, kui kriminaalhooldusalune ei viibi tööl või koolis või mujal ajakavas ettenähtud kohas, peab ta viibima oma elukohas.

  (3) Elektroonilise valve ajakava peab sisaldama järgmisi osi:
  1) minutilise täpsusega fikseeritud töö, õppimise või muu regulaarse tegevuse algus ja lõpp ning lõunavaheaeg;
  2) minutilise täpsusega fikseeritud aeg igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja elukohta saabumiseks;
  3) ajavahemik tööle või mujale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kohta jõudmiseks ja tagasi elukohta saabumiseks kokkulepitud transpordivahendiga;
  4) üksi elavale kriminaalhooldusalusele võimaldatud aeg toidu ja muu elamiseks vajaliku muretsemiseks;
  5) kriminaalhooldusalusele, kes ei tööta, kuid otsib tööd, võimaldatud aeg tööotsinguteks või Eesti Töötukassas registreerimas käimiseks;
[RTL 2009, 36, 473 - jõust. 01.05.2009]
  6) kriminaalhooldusametniku juures registreerimas käimiseks ettenähtud aeg;
  7) muuks kriminaalhooldusametniku poolt lubatud tegevuseks ettenähtud aeg.
  8) usulise ühendusega seotud kriminaalhooldusalusele regulaarne aeg, et osaleda usulise ühenduse poolt korraldatud usutalitustel;
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]
  9) kriminaalhooldusalusele, kellele on elektrooniline valve määratud vahistamise asemel, võimaldatakse aeg uurija või prokuröri juures käimiseks ja kohtuistungitel osalemiseks.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (31) GPS (globaalne asukoha määramise süsteem, edaspidi lühendatult GPS) -jälgimisseadme kasutamise korral võib elektroonilise valve ajakava sisaldada kaardil tähistatud lubatud või keelatud või kohustuslikke tsoone, kuhu võib siseneda või kuhu on keelatud siseneda igal ajal või teatud kellaajal või tsoone, kus peab viibima ja kust ei tohi lahkuda igal ajal või teatud kellaajal. Kui keelatud või lubatud tsoonid on kehtestatud, siis peab kriminaalhooldusalune neid arvestama.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (4) Ajakava koostatakse elektrooniliselt, väljatrükk allkirjastatakse kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse poolt ja kriminaalhooldusalusele antakse tema soovil väljatrükk ajakavast.

  (5) Ajakava muudetakse kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse eelneval kokkuleppel. Kriminaalhooldusalune esitab ajakava muutmiseks kirjaliku taotluse.

  (6) Erandjuhtudel võib kriminaalhooldusametnik ajakava muuta lühiajaliselt ilma kriminaalhooldusaluse kirjaliku taotluseta, kuid mitte kauemaks kui kaheks ööpäevaks.

  (7) Kahtluste korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud kontrollima ajakava muutmise taotlemise aluse olemasolu või õigsust, nõudes vajaduse korral kriminaalhooldusaluselt kirjalikke dokumente.

2. jagu Elektroonilise valve seadmete valik ja paigaldamine 
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

§ 9.   Elektroonilise valve seadmed ja sedmete valik

  (1) Elektroonilise valve kohaldamisel kasutatakse järgmisi seadmeid:
  1) kriminaalhooldusaluse jala külge ühekordselt kasutatava võruga kinnitatavat seadet, mis peab sidet koduvalveseadmega või asukohamääramist võimaldava seadmega;
  2) koduvalveseadet – lokaalset seireseadet, mis paigaldatakse kriminaalhooldusaluse elukohta või mõnda teise kohta, kus kriminaalhooldusalune peab viibima, või kohta, kus ta ei tohi viibida;
  3) GPS-jälgimisseadet – aktiivjälgimisseadet, mis võimaldab kindlaks teha kriminaalhooldusaluse asukoha reaalajas. GPS-jälgimisseade võib koosneda ühest või mitmest osast ning mitmeosalise seadme korral võidakse paigaldada üks osa kriminaalhooldusaluse jala külge ning teine osa elukohta (koduvalveseade) või on teine osa kaasaskantav.

  (2) Elektroonilise valve seadmed valib kriminaalhooldusametnik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seadmete hulgast. Valitud seadmeid võib elektroonilise valve aja jooksul vahetada või omavahel kombineerida.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

§ 10.   Elektroonilise valve seadmete paigaldamise aja ja koha valik

  (1) Elektroonilise valve seadme paigaldamise aeg lepitakse kriminaalhooldusalusega kokku kas telefoni teel või esimesel kohtumisel kriminaalhooldusosakonnas või -talituses.

  (2) Elektroonilise valve seade paigaldatakse üldjuhul kriminaalhooldusaluse elukohta, kuid vajaduse korral võidakse seade paigaldada lisaks ka kriminaalhooldusaluse töökohta või mõnda teise kriminaalhooldusalusega seotud kohta.

  (3) Elektroonilise valve seadmete paigaldamisel osaleb kaks kriminaalhooldusametnikku või kriminaalhooldusametnik koos vanglaametnikuga.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

§ 11.   Elektroonilise valve seadmete paigaldamine

  (1) Kriminaalhooldusametnik koos kriminaalhooldusalusega valib elamiskohas koduvalveseadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku, samuti et seade asuks tugeval ja siledal pinnal kohas, kus seadet tahtmatult ei liigutataks.

  (2) Kriminaalhooldusametnik kinnitab kriminaalhooldusaluse jala külge jalavõru nii, et see ei tekitaks hooldusalusele ülemäärast ebamugavust, ning kontrollib seejärel kinnituse vastupidavust.

  (3) Pärast jalavõru kinnitamist ja koduvalveseadme ühendamist elektrivõrku seadistab kriminaalhooldusametnik maksimaalse liikumisraadiuse vastuvõtuseadme ja jalavõru vahel, kontrollides koos kriminaalhooldusalusega tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa sobivust määratud raadiusega.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (4) Kriminaalhooldusametnik tutvustab kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve seadmete töötamise põhimõtteid ja näitab, kuidas seadmeid kasutada.

  (5) Pärast ettevalmistuste tegemist ühendatakse elektroonilise valve seadmed arvutivõrguga, seejärel kontrollitakse nende nõuetekohast töötamist.

§ 12.   Elektroonilise valve kohustuse tähtaja arvestamine

  Elektroonilise valve tähtaega hakatakse arvestama alates elektroonilise valve seadmete paigaldamisest. Elektroonilise valve kohustus lõpeb, kui kriminaalhooldusametnik eemaldab seadmed pärast kohtu määratud tähtaja möödumist.

3. jagu Elektroonilise valve kohustuse vahetu kontrollimine, elektroonilise valve kohustuse rikkumine ja rikkumisele reageerimine 

§ 13.   Elektroonilise valve kohustuse täitmise vahetu kontroll

  (1) Kriminaalhooldusaluse poolt elektroonilise valve ajakavast kinnipidamist kontrollib vahetult kriminaalhooldusosakonna või vangla valvekriminaalhooldusametnik või valvetalitus (edaspidi valveametnik).
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (2) Kui kriminaalhooldusalune rikub elektroonilise valve kohustust, reageerib valveametnik rikkumisele viivitamata.

  (3) Rikkumisele reageerimise viisi ja tulemuse kohta teeb valveametnik märke kriminaalhoolduse infosüsteemi elektroonilise valve osas, märkides lühidalt ka rikkumise põhjuse.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011.- rakendatakse 01.01.2011]

§ 14.   Elektroonilise valve kohustuse rikkumine

  (1) Elektroonilise valve kohustuse jäme rikkumine on:
  1) jalavõru eemaldamine kinnitusklambri avamise, klambri või rihma või seadme lõhkumise teel või muul viisil;
  2) jalavõruseadme signaali järeletegemine või järeletegemise katse;
  3) koduvalveseadme lõhkumine või koduvalveseadme signaali järeletegemine või järeletegemise katse;
  4) kriminaalhooldusaluse lahkumine elukohast sooviga edaspidi mitte alluda elektroonilise valve kohustusele.
  5) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral tahtlik sisenemine keelatud tsooni ja sealt lahkumise korralduse eiramine.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (2) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks loetakse elektroonilise valve ajakavast kõrvalekaldumine, sealhulgas ka ilma mõjuva põhjuseta varasem elukohta jõudmine. GPS-jälgimisseadme kasutamise korral loetakse rikkumiseks ka, kui kriminaalhooldusalusele rikub tsooni kohta kehtestatud nõudeid.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (3) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks ei loeta juhtumeid:
  1) kui kriminaalhooldusalune informeerib varasemast saabumisest või hilinemisest või GPS-jälgimisseadme tsooni nõuete rikkumisest valveametnikku eelnevalt ja kriminaalhooldusametnik nõustub varasema saabumise või hilinemise või GPS-jälgimisseadme tsooni nõuete rikkumise põhjusega;
  2) kui kriminaalhooldusalune informeerib erakorralise juhtumi puhul selle toimumisest valveametnikku kohe ning kriminaalhooldusametnik nõustub sellega;
  3) kui valveametnikule teatatakse elektrikatkestusest või muust elektroonilise valve seadmete tehnilisest rikkest, mida ei ole põhjustanud kriminaalhooldusalune.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

§ 15.   Elektroonilise valve kohustuse rikkumisele reageerimine valveametniku poolt

  (1) Valveametnik otsustab elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral rikkumisele reageerimise viisi sõltuvalt rikkumise raskusest ja lähtudes kriminaalhooldusaluse ohtlikkusest. Käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämedatele rikkumistele reageeritakse eelisjärjekorras.

  (2) Valveametnik helistab kõigepealt koduvalveseadme numbril või kriminaalhooldusaluse isiklikul telefoninumbril või muul telefoninumbril, et selgitada välja esmased rikkumise asjaolud.

  (3) Vajaduse ja võimaluse korral teeb valveametnik kontrollkülastuse kriminaalhooldusaluse elu- või töökohta, et selgitada elektroonilise valve kohustuse rikkumise asjaolusid.

§ 16.   Valveametniku pädevus elektroonilise valve kohustuse rikkumisele reageerimisel

  (1) Helistamise korral võib valveametnik teha kriminaalhooldusalusele suulise märkuse elektroonilise valve kohustuse rikkumise kohta.

  (2) Kontrollkülastuse korral võib valveametnik võtta kriminaalhooldusaluselt kirjaliku seletuse ja teha suulise või kirjaliku hoiatuse.

  (3) Helistamise või kontrollkülastuse korral võib valveametnik kohustada kriminaalhooldusalust:
  1) jätkama elektroonilise valve kohustust kinnitatud ajakava järgi;
  2) võtma ühendust oma kriminaalhooldusametnikuga kohe või hiljemalt järgmisel tööpäeval rikkumise asjaolude täiendavaks selgitamiseks;
  3) ilmuma oma kriminaalhooldusametniku vastuvõtule kohe või hiljemalt järgmisel tööpäeval rikkumise asjaolude täiendavaks selgitamiseks;
  4) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral lahkuma kohese keelatud tsoonist või sisenema kohustuslikku või lubatud tsooni.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (4) Valveametnik fikseerib rikkumise asjaolud ja reageerimise viisi kriminaalhoolduse infosüsteemi elektroonilise valve osas ning jämeda rikkumise või muude oluliste asjaolude ilmnemisel teavitab rikkumisest kriminaalhooldusametnikku e-kirjaga või telefoni teel. Vajaduse korral informeerib ta politseid.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (5) Valveametnik ei anna kriminaalhooldusalusele luba ajakava muutmiseks. Loa taotlemiseks tuleb pöörduda esimesel võimalusel kriminaalhooldusametniku poole.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011rakendatakse 01.01.2011]

§ 17.   Kriminaalhooldusalusest sõltumatu elektroonilise valve takistus

  (1) Kui valveametnik on saanud informatsiooni elektroonilise valve seadme tehnilisest rikkest, kontrollib ta kriminaalhooldusaluse osalust tehnilise rikke toimumises.

  (2) Kui tehniline rike on seotud kriminaalhooldusalusest sõltumatute asjaoludega, edastab valveametnik informatsiooni kriminaalhooldusaluse kriminaalhooldusametnikule, kes otsustab rikke kõrvaldamise viisi ja aja.

  (3) Kui tehniline rike on seotud jalavõruga, asendatakse rikkega jalavõru uuega kas kriminaalhooldusosakonnas või kriminaalhooldusaluse elukohas.

  (4) Kui tehniline rike on seotud koduvalveseadmega, asendatakse rikkega seade kriminaalhooldusaluse kodus.

  (5) Katkiste seadmete asendamine ei või kesta kauem kui kolm tööpäeva. Ajavahemik, mis jääb seadme rikke tekkimise ja uue seadme paigaldamise vahele, loetakse elektroonilise valve aja hulka.

4. jagu Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve kohustuse täitmisel 

§ 18.   Elektroonilise valve kohustuse täitmise jälgimine

  (1) Kriminaalhooldusametnik, kelle järelevalve alla on määratud elektroonilise valve kohustusega kriminaalhooldusalune, võib kontrollida elektroonilise valve kohustuse täitmist igal ajal, kuid ta on kohustatud seda tegema ajal, kui toimuvad kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse regulaarsed kohtumised või muud kohtumised.

  (2) Kriminaalhooldusametnikul on õigus kontrollimiseks külastada kriminaalhooldusaluse elu- ja töökohta või kooli ja sinna helistada igal ajal, sealhulgas öisel ajal. Kontrollkülastusest ei teatata kriminaalhooldusalusele ette, välja arvatud öisel ajal. Kontrollkülastusest ajavahemikul kella 23.00-st kuni 6.00-ni tuleb helistada 30 minutit varem.

  (3) Kontrollkülastuse ajal peab kriminaalhooldusametnik suhtuma lugupidavalt kriminaalhooldusaluse eraelusse.

§ 19.   Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral

  (1) Kui kriminaalhooldusametnik avastab kriminaalhooldusalusega kohtumise eel või muul ajal kontrollimise käigus kriminaalhooldusaluse poolt elektroonilise valve kohustuse nõuete rikkumise, on ta kohustatud kriminaalhooldusalusega kohtumisel või muul ajal välja selgitama rikkumise ajaolud, vajaduse korral võtma kriminaalhooldusaluselt kirjalikke seletusi ning otsustama täiendavate meetmete võtmise.

  (2) Kui kriminaalhooldusametnik ja kriminaalhooldusalune kohtuvad käesoleva määruse § 16 lõike 3 punktide 2 või 3 alusel, on kriminaalhooldusalune kohustatud võtma kriminaalhooldusaluselt kirjaliku seletuse ning otsustama täiendavate meetmete võtmise.

§ 20.   Kriminaalhooldusametniku pädevus elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral

  (1) Elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral võib kriminaalhooldusametnik:
  1) teha kriminaalhooldusalusele suulise või kirjaliku hoiatuse;
  2) muuta sagedasemaks registreerimiskohustuse täitmise;
  3) koostada kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud karistuse osa või asendatud vangistus täitmisele või asendada elektrooniline valve vahistamisega.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]
  4) juhul kui kriminaalhooldusalune, kelle vahistamine on asendatud elektroonilise valvega, paneb toime rikkumise, teavitab kriminaalhooldusametnik rikkumisest prokuröri enne kohtule erakorralise ettekande esitamist.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011rakendatakse 01.01.2011]

  (2) Elektroonilise valve nõuete rikkumise korral võetava meetme otsustab kriminaalhooldusametnik rikkumise raskuse ja selle esinemise sageduse alusel, samuti arvestades kriminaalhooldusaluse seletust ja käitumist enne ja pärast rikkumise toimepanemist. Samal ajal võib rakendada mitut käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud meedet.

  (3) Kui kriminaalhooldusalune on korduvalt rikkunud elektroonilise valve nõudeid ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud meetmetest hoolimata ei lõpeta rikkumiste toimepanemist, on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.

  (4) Kriminaalhooldusametnik võib koostada kriminaalhooldusalusele kuni kaks kirjalikku hoiatust. Järgmise rikkumise korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.

  (5) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämeda rikkumise korral koostama erakorralise ettekande, olenemata varasemate rikkumiste esinemisest või eelnevate hoiatuste tegemise arvust.

  (6) Erakorraline ettekanne koostatakse ja esitatakse kohtule, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» §-s 31 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.

§ 21.   Erakorraline ettekanne elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks või elektroonilisest valvest loobumiseks

  (1) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks, kui kriminaalhooldusalune on raskelt haigestunud või tal on ilmnenud erakorralised isiklikud või perekondlikud asjaolud ning elektroonilise valve kohustuse edasine täitmine ei ole võimalik või otstarbekas.

  (2) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks, kui kriminaalhooldusametnik leiab, et lähtudes toimepandud kuriteost ja süüdimõistetu isikust ning tema senisest käitumisest elektroonilise valve kohustuse ajal, on otstarbekas elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada. Elektroonilise valve tähtaeg peab pärast muutmist jääma vahemikku 1–12 kuud.

  (3) Kui süüdimõistetu võtab enne elektroonilise valve tähtaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamiseks antud nõusoleku tagasi, kontrollib kriminaalhooldusametnik taotlusega seonduvat ning koostab kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud karistuse osa täitmisele.

  (31) Kui kriminaalhooldusaluse on elektrooniline valve määratud vahistamise asemel, ei saa tema elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Elektroonilise valve tähtaja lühendamise või pikendamise aluste tekkimise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõusoleku tagasi võtmise korral pöördub kriminaalhooldusametnik esmalt prokuröri poole ning seejärel esitab kohtule erakorralise ettekande.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (32) Kui kriminaalhooldusalusele on elektrooniline valve mõistetud kuni kuuekuulise vangistuse asemel, ei saa tema elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Elektroonilise valve tähtaja lühendamise või pikendamise aluste tekkimise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõusoleku tagasi võtmise korral esitab kriminaalhooldusametnik kohtule erakorralise ettekande ettepanekuga asendada elektrooniline valve vangistusega.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

  (4) Kriminaalhooldusametnik koostab käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel kohtule erakorralise ettekande, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» § 31 lõikes 5 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.

§ 22.   Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

  (1) Kriminaalhooldusalune vastutab tema jala külge kinnitatud ja tema elukohta või mõnda teise kohta paigaldatud elektroonilise valve seadmete allesoleku eest kuni elektroonilise valve tähtaja lõpuni ning tagab abinõud seadmete purunemise takistamiseks. Selle kohta võetakse seadmete paigaldamisel kriminaalhooldusaluselt allkiri (lisa).

  (2) Elektroonilise valve seadmete kadumise või rikkumise või purunemise korral nõutakse kriminaalhooldusaluselt kadunud või purunenud seadmete või nende osade hüvitamist vastavalt Võlaõigusseaduse §-dele 1043 ja 1045, kui kriminaalhooldusalune on tahtlikult tekitanud olukorra seadmete kadumiseks, seadmeid tahtlikult rikkunud või on need tema süül purunenud.

5. jagu Elektroonilise valve kohustuse lõppemine 

§ 23.   Elektroonilise valve kohustuse lõppemine

  (1) Elektroonilise seadme eemaldab kriminaalhooldusametnik kriminaalhooldusaluse elukohas elektroonilise valve kohustuse lõppemise päeval või sellele eelneval tööpäeval, kui tähtaeg saabub puhkepäeval.

  (2) Kui elektroonilise valve kohustuse lõppemisel jätkub kriminaalhooldusaluse katseaeg, tehakse märge elektroonilise valve kohustuse lõppemise kohta kriminaalhooldusregistrisse.

  (3) Kui elektroonilise valve kohustus lõpeb, välja arvatud kui elektroonilise valve kohustuse lõppemisel jätkub kriminaalhooldusalusele määratud katseaeg, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta, lähtudes „Kriminaalhooldusseaduse“ §-s 301 sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest.
[RT I, 12.01.2011, 5 - jõust. 15.01.2011- rakendatakse 01.01.2011]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. märtsil 2007. a.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json