Teksti suurus:

Teadusraamatukogudele esitatavad nõuded ning teadusraamatukogu nimetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2012, 3

Teadusraamatukogudele esitatavad nõuded ning teadusraamatukogu nimetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.01.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 41 lõike 3 alusel.

§ 1.  Teadusraamatukogu tegevuse eesmärk

  Teadusraamatukogu eesmärk on tagada riigi ja ühiskonna arenguks vajaliku informatsiooni kättesaadavus, soodustada teadus- ja arendustegevuse arengut, elanikkonna haridustaseme ja üldise harituse tõusu ning tõsta riigi teaduspotentsiaali.

§ 2.  Teadusraamatukogule esitatavad nõuded

  (1) Teadusraamatukogu põhikirjaline või põhimääruseline ülesanne on teadus- ja arendustegevust toetava informatsiooni kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

  (2) Teadusraamatukogu põhiteenus on avalik ja tasuta.

  (3) Teadusraamatukogu sihtgrupp on teadus- ja arendustegevusega tegelejad.

  (4) Teadusraamatukogus on olemas toimiv süsteem teadusinformatsiooni valikuks ning tingimused selle säilitamiseks ja kasutamiseks.

  (5) Teadusraamatukogu tegeleb teadustööga, avaldab oma tegevuse ülevaateid, tegeleb teadus- ja arendusasutuste ja teadlaste tegevuse tutvustamisega ning koostab bibliograafilisi andmebaase. Teadusraamatukogule ei rakendata teadustööga tegelemise nõuet juhul, kui ta taotleb teadusraamatukogu nimetust käesoleva määruse § 2 lõike 6 punkti 2 alusel.

  (6) Teadusraamatukogu kogud peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) teadusraamatukogu kogud on komplekteeritud kahes või enamas järgmistest teadusvaldkondadest: loodusteadused, tehnikateadused, arstiteadused, põllumajandusteadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused;
  2) teadusraamatukogu kogud võivad olla komplekteeritud ühes teadusvaldkonnas juhul, kui tegemist on kunsti või muusika valdkonnaga ning raamatukogu teenindab avalik-õiguslikku ülikooli;
  3) teadusraamatukogu kogud on kajastatud Eesti raamatukogude ühises elektronkataloogis ja süstematiseeritud vastavalt Eestis kehtivatele rahvusvahelistele standarditele.

§ 3.  Teadusraamatukogu nimetamiseks taotluse esitamine

  (1) Teadusraamatukogu nimetamiseks esitab raamatukogu pidaja Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse. Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. veebruarist 15. veebruarini.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) raamatukogu põhikiri või põhimäärus;
  2) raamatukogu arengukava;
  3) tegevusaruanded (ülevaated);
  4) finantsaruanne;
  5) eneseanalüüs;
  6) muud dokumendid käesoleva määruse §-s 2 sätestatud nõuete täitmise kohta.

§ 4.  Taotluste läbivaatamise komisjon

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister viieks aastaks nõuandva komisjoni ja nimetab komisjoni esimehe.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, avalik-õiguslike ülikoolide ning Eesti Teaduste Akadeemia esindajad.

§ 5.  Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on istung, mille kutsub kokku ja mida juhatab komisjoni esimees.

  (2) Teade komisjoni kokkukutsumise kohta saadetakse komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees. Komisjon võtab otsused vastu istungil osalejate kahekolmandikulise häälteenamusega.

  (4) Kui komisjoni liige on hinnatavast raamatukogust tööalases sõltuvuses või kui ta on muudel asjaoludel otseselt huvitatud raamatukogule teadusraamatukogu nimetuse andmisest, ei võta ta komisjoni istungil osa selle raamatukogu hindamisest ja talle teadusraamatukogu nimetuse andmise või sellest keeldumise ettepaneku tegemise otsustamisest.

  (5) Komisjonil on õigus võtta otsuseid vastu istungit kokku kutsumata, kirjaliku, sealhulgas elektroonilise hääletamise teel.

  (6) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 6.  Taotluste hindamine

  (1) Komisjon vaatab tähtaegselt esitatud taotlused läbi kahe kuu jooksul taotluste esitamise lõpptähtajast arvates.

  (2) Komisjon hindab raamatukogu vastavust teadusraamatukogule käesoleva määrusega esitatavatele nõuetele.

  (3) Komisjonil on õigus raamatukogu hindamiseks oluliste asjaolude täpsustamiseks:
  1) külastada teadusraamatukogu nimetust taotlevat raamatukogu;
  2) nõuda lisaks § 3 lõikes 2 nimetatud dokumentidele täiendavate andmete esitamist;
  3) kutsuda teadusraamatukogu nimetust taotleva raamatukogu esindajaid komisjoni istungile, teatades neile komisjoni istungist vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

§ 7.  Ettepaneku tegemine teadusraamatukogu nimetamiseks

  (1) Komisjon teeb haridus- ja teadusministrile kirjaliku põhjendatud ettepaneku raamatukogule teadusraamatukogu nimetuse andmiseks või sellest keeldumiseks hiljemalt 1. juuniks.

  (2) Juhul kui haridus- ja teadusminister ei ole komisjoni ettepaneku või selle põhjendustega nõus, on tal õigus ettepanek komisjonile uueks otsustamiseks tagasi saata. Komisjon peab uue põhjendatud ettepaneku esitama kahe nädala jooksul ettepaneku tagasisaatmisest arvates.

  (3) Juhul kui haridus- ja teadusminister ei ole komisjoni uue ettepaneku või selle põhjendustega nõus või kui komisjon ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks uut ettepanekut esitanud, on haridus- ja teadusministril õigus teha otsus komisjoni liikmete arvamust arvestamata.

  (4) Haridus- ja teadusminister annab raamatukogule teadusraamatukogu nimetuse kuni viieks aastaks või keeldub selle andmisest käskkirjaga. Käskkiri tehakse raamatukogu pidajale teatavaks ühe nädala jooksul käskkirja andmisest arvates.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 15. jaanuari 2002. a määrus nr 10 „Teadusraamatukogudele ja arhiivraamatukogudele esitatavad nõuded, teadusraamatukogu ja arhiivraamatukogu nimetamise tingimused ja kord” (RTL 2002, 13, 163; 2006, 11, 197) tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json