Teksti suurus:

Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2012, 5

Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 06.01.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Taimekaitseseaduse” § 641 lõike 7 alusel.

§ 1.  Nõuded katseüksusele

  (1) Isiku või asutuse katseüksus peab tunnustatud katseüksusena tegutsemiseks vastama komisjoni määruse (EL) nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega (ELT L 155, 11.06.2011, lk 67–126), lisa punktis 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni määruse (EL) nr 545/2011 lisa punkti 2 alapunktis 2.2 nimetatud töökord peab sisaldama teavet:
  1) efektiivsuskatse eest vastutava isiku kohta;
  2) seadmete, sealhulgas taimekaitseseadmete kasutamise, hoolduse, puhastamise ja kalibreerimise või vajaduse korral seadmetega seotud muu tegevuse kohta;
  3) efektiivsuskatse metoodika kohta;
  4) meteoroloogiliste andmete registreerimise kohta;
  5) katsetatava taimekaitsevahendi ja võrreldava taimekaitsevahendi vastuvõtmise, identifitseerimise, märgistamise, hoidmise, kaalumise ja kõrvaldamise või vajaduse korral katsetatava ja võrreldava taimekaitsevahendiga seotud muu tegevuse kohta;
  6) hindamismeetodite kohta;
  7) efektiivsuskatse tähistamise ning katse kohta andmete kogumise, andmete käitlemise, arhiveerimise, arvutipõhise süsteemi kasutamise või muu asjakohase tegevuse kohta;
  8) ohutusmeetmete rakendamise kohta;
  9) efektiivsuskatse aruannete koostamise kohta.

  (3) Katseüksuses viiakse taimekaitsevahendi efektiivsuskatse läbi komisjoni määruse (EL) nr 545/2011 lisa punktis 6 tõhususe kohta kehtestatud nõuete ja hea katsetava põhimõtete kohaselt. Hea katsetava põhimõtete kohaselt tehakse katseüksuses toiminguid, kavandatakse katseid ja esitatakse aruandeid.

  (4) Katseüksuses antakse efektiivsuskatsele selle identifitseerimiseks ainuomane tähis. Ainuomane tähis märgitakse ka efektiivsuskatsega seotud toiminguid kajastavatele dokumentidele ja proovile, et tagada nende jälgitavus.

§ 2.  Katseüksuse tunnustamise taotlemine

  Isik või asutus, kes soovib tegutseda tunnustatud katseüksusena, esitab katseüksuse tunnustamise taotlemiseks Põllumajandusametile määruse lisas toodud vormi kohase kirjaliku taotluse.

§ 3.  Katseüksuse tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsus

  (1) Põllumajandusamet teeb katseüksuse tunnustamise otsuse eraldi iga efektiivsuskatse valdkonna kohta.

  (2) Katseüksuse tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuses märgitakse:
  1) selle isiku või asutuse nimi ja isiku- või registrikood, kelle katseüksuse kohta otsus tehakse;
  2) selle isiku või asutuse aadress, kelle katseüksuse kohta otsus tehakse;
  3) efektiivsuskatse valdkond.

  (3) Tunnustatud katseüksusena tegutsemise jätkamiseks esitab isik või asutus §-s 2 sätestatud nõuete kohase taotluse. Põllumajandusamet menetleb esitatud taotlust nii nagu katseüksuse tunnustamise taotlust.

  (4) Tunnustatud katseüksuste loetelu avaldatakse Põllumajandusameti veebilehel.

§ 4.  Andmete esitamine

  Tunnustatud katseüksus esitab „Taimekaitseseaduse” § 641 lõikes 6 sätestatud teavitamiskohustuse täitmiseks Põllumajandusametile järgmised andmed:
  1) katse tähis;
  2) katse valdkond;
  3) katse tegemise koht;
  4) katsetatav taimekaitsevahend;
  5) katse eesmärk;
  6) tellija nimi ja aadress;
  7) katselapi pindala ning katse kogupindala;
  8) katse variantide ja korduste arv;
  9) katses kasutatud taimekultuurid;
  10) katse eest vastutav isik.

§ 5.  Arvestuse pidamine ja andmete säilitamine

  Põllumajandusamet peab arvestust taotluste, esitatud andmete ja dokumentide ning katseüksuse tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsuste üle ning säilitab neid kümme aastat.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json