Teksti suurus:

Teeregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 1

Teeregistri põhimäärus

Vastu võetud 07.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 103 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on teeregister.

§ 2.  Teeregistri eesmärk

  Teeregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on teede kohta vajalike andmete töötlemine ja avalikustamine.

§ 3.  Teeregistri vastutav töötleja

  (1) Teeregistri vastutav töötleja on Maanteeamet.

  (2) Teeregistri vastutav töötleja korraldab teeregistri majutamist, teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb teeregistri andmeid.

§ 4.  Teeregistri andmete õiguslik tähendus

  Teeregistri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.  Nõuded andmete turvalisusele

  (1) Teeregistri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendab vastutav töötleja asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Teeregistri andmete turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass on K1T2S1.

2. peatükk Teeregistri ülesehitus, registriandmete töötlemine ja teeregistri koosseis 

§ 6.  Terminid

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) kergliiklustee on sõiduteest eraldatud jalgratta- ja jalgtee, jalgtee, jalgrattatee või tee koosseisu kuuluv kõnnitee;
  2) mahasõit on tee koosseisus olev rajatis teega piirnevale maaüksusele juurdepääsu võimaldamiseks või teeregistris registreerimata teele suundumiseks;
  3) ristmik on teeregistrisse kantud samatasandiliste sõiduteedega teede lõikumise punkt;
  4) liiklussõlm on eritasandiline ristmik või tüüplahendusest erineva kuju ja liikluskorraldusega samatasandiline ristmik või ühtset tervikut moodustav ristmike kogum.

§ 7.  Terviktee

  (1) Teeregistrisse kantakse riigiteed ja kohalikud teed. Teeregistrisse võib kanda:
  1) metsatee;
  2) avalikkusele ligipääsetava eratee;
  3) eratee.

  (2) Toimiva tervikliku teedevõrgu moodustamise eesmärgil kantakse tee teeregistrisse tervikteena.

  (3) Terviktee kujundamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) terviktee on katkematu ning algab ja lõpeb teisel tervikteel;
  2) ühendustee on terviktee ning algab ja lõpeb tervikteel;
  3) terviktee algab suuremast asulast või väiksema numbriga tervikteelt;
  4) tupiktee on terviktee, mille algus on teisel tervikteel.

  (4) Teeregistri vastutav töötleja hindab esitatud terviktee vastavust lõikes 3 toodud põhimõtetele.

  (5) Teeregistrisse kantud tervikteede andmetest moodustab teeregistri vastutav töötleja Eesti topograafia andmekogu teelõikude ruumikujude baasil tervikteede ruumikujud, mis kuvatakse teeregistri kaardirakenduses.

  (6) Teeregistri vastutav töötleja hindab avalikku huvi lõike 1 punktides 2 ja 3 toodud tee vastu ning võib tee teeregistrisse kandmisest keelduda, kui selle vastu puudub piisav avalik huvi.

§ 8.  Teeregistrisse kantavad terviktee andmed

  (1) Teeregistrisse kantakse järgmised terviktee andmed:
  1) terviktee number;
  2) terviktee nimi;
  3) terviktee asukoht kaardil koos alguspunktiga;
  4) teeosa kood ja pikkus meetrites ning tee kood.

  (2) Tee koodi võimalikud väärtused on 1 või 2. Kaks on kasutusel siis, kui sõidusuunad on eraldatud eraldusribaga.

§ 9.  Teeregistrisse kantavad tee andmed

  (1) Terviktee jaotatakse ühesuguste tehniliste andmetega lõikudeks vähemalt lõike 2 punktides 1–8 toodud andmete alusel.

  (2) Teeregistrisse kantakse iga terviktee kohta järgmised andmed:
  1) liigitus maanteeks, tänavaks või kergliiklusteeks;
  2) liigitus riigiteeks, kohalikuks teeks, metsateeks, avalikkusele ligipääsetavaks erateeks, erateeks;
  3) haldusüksuse andmed – maakonna Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori kood (edaspidi EHAK kood), kohaliku omavalitsuse üksuse EHAK kood, vallasisese linna, alevi või aleviku EHAK kood, riigiteedel lisaks Maanteeameti regiooni kood;
  4) andmed kattuvate tervikteede kohta – kattuva terviktee number, Euroopa teedevõrgu tee number, üleeuroopalise teedevõrgu tee liik ja kood;
  5) nõutav suvine ja talvine seisunditase riigiteel ja kohalikul teel;
  6) andmed katte kohta – katte liik, katte laius, sõidutee laius, tugipeenra laius vasakul ja paremal;
  7) andmed katteta tee kohta – pealiskihi liik ja tee laius;
  8) andmed kõnnitee kohta – kõnnitee asukoht sõidutee suhtes, eraldatus sõiduteest, katte või pealiskihi liik ja kõnnitee laius;
  9) andmed silla, viadukti, estakaadi või tunneli kohta – nimi, unikaalne number, tüüp, laius, pikkus, avade arv, teljekoormuse piirang ja sõiduki massipiirang;
  10) andmed truubi kohta – truubi pikkus, avade arv ja läbimõõt;
  11) raudteeületuskoha tüüp;
  12) teeregistrisse kande tegemise aluseks oleva õigusakti või taotluse nimetus, number ja kuupäev;
  13) eratee avalikuks kasutamiseks määramise aluseks oleva dokumendi number ja kuupäev.

  (3) Lõike 2 punktides 1, 2, 6, 7, 8, 9 ja 11 toodud andmete täpsem liigitus on esitatud lisas.

  (4) Teeregistrisse võib kanda terviktee lõigu kohta järgmised andmed:
  1) jaotuspunkti andmed – jaotuspunkti liik ja asukoha kirjeldus;
  2) maantee väljaehitamise klass ja sõiduradade arv;
  3) tänava liik ja alamliik;
  4) hooldaja nimi ning hooldelepingu alguse ja lõpu kuupäev;
  5) andmed katte ehitamise kohta – ehitamise kuupäev, ehitamise meetod, kasutatud segu nimetus, segu omadusi parandavate lisandite olemasolu, katselõigu olemasolu ja katte kihi paksus;
  6) andmed pindamise kohta – pindamise kuupäev, pindamise tüüp, kasutatud killustiku tüüp ja fraktsioon ning sideaine mark;
  7) lisaandmed silla, viadukti, estakaadi ja tunneli kohta – ehitusaasta, ümberehituse aasta, normatiivne kandevõime, äärmiste paisumisvuukide vaheline kaugus, sõidutee ja kõnnitee laius, ava tüüp, üksikute avade arvutuslikud pikkused, tugiosade tüüp, sammaste arv, samba tüüp, samba konstruktsioon, samba ehitusmaterjal, tekiplaadi materjal, avaehituse materjal, põrkepiirde materjal, koonusekindlustuse materjal, seisundi kontrollimise aasta ja seisundi indeks;
  8) lisaandmed truubi kohta – ehitusaasta ja ümberehitusaasta, truubi materjal ning päise või kindlustuse olemasolu;
  9) teega funktsionaalselt seotud kergliiklustee asukoht sõidutee suhtes ning kergliiklustee liik ja unikaalne number;
  10) ühistranspordi peatuse paiknemine sõidutee suhtes, suletud või avatud laienduse olemasolu, katte liik ja ooteplatvormi olemasolu;
  11) liiklussõlme unikaalne number, nimi ja tüüp;
  12) ristmiku unikaalne number, tüüp, lõikuvate suundade arv, lõikuva tee number;
  13) riste unikaalne number ja lõikuva tee number;
  14) mahasõidu paiknemine tee suhtes, pealiskihi laius, pealiskihi materjal ja truubi olemasolu;
  15) teesse paigaldatud võrgu ja geotekstiili tüüp;
  16) katendi kihid ning kihi materjal ja paksus;
  17) katte defektide mõõtmise kuupäev, defektid liikide kaupa ja defektisumma;
  18) tee kandevõime mõõtmise kuupäev, mõõtmissuund, kasutatud mõõtmisseadme nimetus, katte keskmine temperatuur mõõtmisel, langeva koormuse suurus, mõõdetud läbipainde suurused paindekausis ja kandevõime väärtus;
  19) katte tasasuse mõõtmise kuupäev, tasasuse väärtus, mõõtmissuund ja kasutatud mõõtmisseadme nimetus;
  20) sõiduraja roopa sügavuse mõõtmise kuupäev, roopa sügavus, suurim roopa sügavus ja kasutatud mõõtmisseadme nimetus;
  21) aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus ja eraldi sõiduautode ja kaubikute, veoautode ja autobusside ning autorongide liiklussagedus protsentides ja arvuna;
  22) külmakerke tase ja tekkimise aasta;
  23) kruusatee väljaehitamise tase;
  24) teel asuva piiripunkti nimetus ja liik;
  25) valgustuspostide paiknemine sõidutee suhtes ja nende omanik;
  26) müratõkkeseina paiknemine sõidutee suhtes, materjal ja ehitusaasta;
  27) teepiirde paiknemine sõidutee suhtes, tüüp ja ehitusaasta;
  28) jalakäijate ülekäigu tüüp;
  29) teeseadme nimetus, tüüp ja paigaldamise aasta;
  30) liiklusloenduse püsipunkti tähis, tüüp ja liik;
  31) parkla ja teeninduskoha paiknemine sõidutee suhtes ja tüüp;
  32) tuisutõkke tüüp ja kõrgus;
  33) tähispostide samm;
  34) loomatõkkeaia paiknemine sõidutee suhtes, materjali liik ja aia kõrgus;
  35) muud asjakohased andmed.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud andmete esitamise § 7 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud teede kohta otsustab tee omanik.

§ 10.  Andmete joonaadressi määramine

  Teeregistrisse kantavad andmed adresseeritakse. Andmete adresseerimiseks kasutatakse ühte alljärgnevatest võimalustest ning määratakse:
  1) terviktee number, tee kood ja kaugus tee algusest;
  2) terviktee number, tee kood, teeosa number ja kaugus teeosa algusest;
  3) terviktee ruumikuju teljel olevad koordinaadid.

§ 11.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Teeregistri andmed arhiveeritakse digitaalselt nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

  (2) Teeregistri arhiveeritud andmeid säilitatakse kümme aastat.

  (3) Teeregistrisse kantud andmete säilitamisel ja arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest, selle alusel vastuvõetud õigusaktidest ja vastutava töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

3. peatükk Andmete esitamine ja teeregistri pidamine 

§ 12.  Andmeandjad

  (1) Riigitee andmeandjaks on Maanteeamet.

  (2) Kohaliku tee andmeandjaks on kohaliku omavalitsuse üksus.

  (3) Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–3 toodud tee andmeandjaks on tee omanik. Tee omaniku nõusolekul võib andmeandjaks olla ka kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 13.  Tee andmete teeregistrisse esitamine

  (1) Andmeandja on kohustatud esitama §-s 8 ja § 9 lõikes 2 toodud andmed vastutavale töötlejale 30 päeva jooksul tee vastuvõtmisest või kasutusloa andmisest arvates.

  (2) Riigitee esmase teeregistrisse kandmise ja sealt kustutamise aluseks on ehitusseadustiku § 92 lõike 10 alusel kehtestatud määrus, mis sätestab terviktee unikaalse numbri ja nime.

  (3) Kohaliku tee esmaseks teeregistrisse kandmiseks ja sealt kustutamiseks on andmeandjal kohustus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse õigusakt, mis sätestab terviktee unikaalse numbri ja nime.

  (4) Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–3 toodud tee esmaseks teeregistrisse kandmiseks on andmeandjal kohustus esitada tee omaniku taotlus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Teeregistrisse §-s 9 toodud andmete esitamise aluseks on vastuvõtuakt, kasutusluba, kasutusteatis, tee avaliku kasutamise leping, mõõdistusakt või tee omaniku muu dokument.

§ 14.  Terviktee numbri määramine

  (1) Riigiteele antakse unikaalne number vahemikus 1–99999.

  (2) Ülejäänud teedele antakse unikaalne number vahemikus 1000000–9999999, kus esimesed kolm numbrit on tee alguspunkti kohaliku omavalitsuse üksuse EHAK kood.

§ 15.  Andmete teeregistrisse kandmise kord

  (1) Vastutav töötleja kannab pärast §-s 13 nimetatud dokumentide ja andmete saamist ning kontrollimist tee andmed teeregistrisse 15 tööpäeva jooksul eeldusel, et andmed olid korrektsed.

  (2) Andmete teeregistrisse kandmisel seostab vastutav töötleja kaardil tee ruumikuju maakatastri ruumiandmetega ning kontrollib, kas tee omandi ja eratee avalikuks kasutamiseks määramise andmed on esitatud korrektselt.

§ 16.  Andmete ristkasutus

  Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi andmekogudega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

§ 17.  Teeregistrisse esitatud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja on kohustatud tagama enda poolt teeregistrisse esitatud andmete õigsuse.

  (2) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud teeregistrisse ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama teeregistrile õiged andmed.

  (3) Teeregistri vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi andmete õigsuse kohta.

  (4) Ebaõigete andmete avastamisel teeregistris sulgeb vastutav töötleja juurdepääsu nendele andmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või nende parandamiseni. Vastutav töötleja teavitab sellest andmeandjat viivitamata.

  (5) Ekslike kannete avastamisel andmebaasis parandab teeregistri vastutav töötleja vead viie tööpäeva jooksul.

  (6) Vastutav töötleja võib tee omaniku nõusolekul erandina koguda ja registrisse kanda käesoleva määruse § 9 lõike 2 punktides 1–11 sätestatud andmeid teeregistrisse kantava tee kohta, kui see on vajalik teedevõrgu andmete ulatuslikuks ajakohastamiseks, teeregistris on olulises osas ebaõiged või puudulikud andmed ning vastav andmete kogumine on ette nähtud liiklusseaduse §-s 11 nimetatud teehoiukavas.

§ 18.  Teeregistri toimingu kohta teabe säilitamine

  Andmete teeregistrisse kandmisel, muutmisel või kustutamisel registreeritakse kande tegija ja kande tegemise kuupäev.

4. peatükk Finantseerimine ja teeregistri lõpetamine 

§ 19.  Teeregistri pidamise finantseerimine

  Teeregistri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 20.  Teeregistri lõpetamise kord

  Teeregistri lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Teeregistri asutamine ja varem esitatud andmete töötlemine

  (1) Teeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määrusega nr 199 „Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruse alusel esitatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse kohaselt.

§ 22.  Määruse jõustumine

  Paragrahvi 7 lõige 5 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Teeregistrisse kantava tee andmete täpsem liigitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json