Teksti suurus:

Kiviaia taastamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 5

Kiviaia taastamise toetus

Vastu võetud 07.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Kiviaia taastamise toetus” raames antava kiviaia taastamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse ühikumäär

  (1) Toetust võib taotleda olemasoleva kiviaia või selle osa (edaspidi kiviaed) lahtivõtmiseks ja uuesti ülesladumiseks või olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamiseks, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu vähemalt poole võrra tema esialgsest mahust (edaspidi koos kiviaia taastamine).

  (2) Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamise eest on 60–90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 25 eurot.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded 

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale ja taastatava kiviaia kohta

  (1) Toetust võivad taotleda füüsiline isik, juriidiline isik ja juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetust võib taotleda selles piirkonnas taastatava kiviaia kohta, kus kiviaed on traditsiooniliselt esinenud. Kiviaia võib taastada maal, kus kunagine kiviaia asukoht on visuaalselt tuvastatav.

  (3) Vähemalt 80 protsenti taastatavast kiviaiast asub põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses põllumajandusmaaga, kus kasvatatakse toetuse taotlemise aastal põllumajanduskultuuri või mida on hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta (edaspidi nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaa).

  (4) Lõikes 3 nimetatud kiviaia põllumajandusmaaga piirnemise korral asub kiviaed põllumajandusmaa piirist kuni viie meetri kaugusel ning kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vaheline ala on kaetud pinnase või taimkattega.

  (5) Toetust võib taotleda selle taastatava kiviaia kohta, mille rajamiseks, taastamiseks või hooldamiseks ei ole taotleja saanud ega taotle samal ajal toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest.

  (6) Kiviaed peab olema taastatud vähemalt viie meetri pikkuselt.

§ 4.   Nõuded kiviaia taastamise kohta

  (1) Kiviaia peab taastama kuivlaona.

  (2) Kiviaia kõrgus peab olema vähemalt 60 sentimeetrit ja alumise kivirea laius peab olema kiviaia kõrgusest suurem, välja arvatud juhul, kui piirkonnale omane alumise kivirea laius on kiviaia kõrgusest väiksem.

  (3) Kooskõlas muinsuskaitseseaduse, looduskaitseseaduse, veeseaduse ja maapõueseadusega on kiviaia taastamiseks keelatud kasutada kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kiviehitise ja puitehitise varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest võib kive võtta üksnes kuni ühe kolmandiku ulatuses ja vaid juhul, kui kivikuhjatis on tekkinud vähem kui viis aastat tagasi.

  (4) Kiviaia taastamisel võib kasutada kive kooskõlas maapõueseaduse §-dega 59 ja 60.

  (5) Kiviaia peab taastama § 11 lõikes 3 nimetatud kiviaia määrangu kohaselt.

  (6) Kiviaia taastamisega võib alustada pärast § 11 lõikes 3 nimetatud kiviaia määrangu andmist.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 5.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja kas kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
  2) kaart, millel on märgitud selle kiviaia asukoht, mille kohta ta toetust taotleb.

  (2) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava taotluse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

§ 6.   Nõuded taotlusele

  Taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) maakond ja linn või vald ning küla, alev või alevik, kus taastatav kiviaed asub;
  4) selle põllumassiivi või katastriüksuse ning põllu number, kus taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb;
  5) andmed selle kohta, millist tüüpi põllumajandusmaal taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb;
  6) andmed selle kohta, millise § 10 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ja taotluse esitamise hetkel kehtiva kohustusega on seotud põllumajandusmaa, millel taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb;
  7) andmed selle kohta, millist põllumajanduskultuuri kasvatatakse põllumajandusmaal, millel taastatav kiviaed asub või millega ta piirneb;
  8) andmed selle kohta, kas taastatav kiviaed on 60–90 sentimeetri kõrgune või üle 90 sentimeetri kõrgune, ning taastatava kiviaia pikkus;
  9) kivide võtmise koht ja selle kirjeldus;
  10) kavandatav kiviaia taastamise algus- ja lõppkuupäev;
  11) taotleja kinnitus, et tema ja toetatav tegevus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 7.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 8.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklites 47–53 sätestatust.

  (2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 9.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) PRIA hindab taotlusi § 10 lõikes 1 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ja moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 10.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) neli hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” või maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” alusel kohustus või mis asub muinsuskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel asutatud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud mälestisel „Rebala muinsuskaitseala”;
  2) kolm hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” või maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” alusel kohustus, juhul kui selle maa kohta ei ole punktis 1 nimetatud kohustust;
  3) kaks hindepunkti, kui taotleja taotleb toetust sellise kiviaia taastamiseks, mis vähemalt 80 protsendi ulatuses asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb vähemalt 80 protsendi ulatuses nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga, mille kohta on maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”, maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus”, maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” või maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” alusel kohustus, juhul kui selle maa kohta ei ole punktis 1 või 2 nimetatud kohustust;
  4) üks hindepunkt, kui taotleja ei ole varem saanud „Eesti maaelu arengukava 2004–2006” raames toetust kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest, põllumajandusministri 31. mai 2010. a määruse nr 66 „Kiviaia taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel toetust kiviaia taastamise eest ega selle määruse alusel antavat toetust kiviaia taastamise eest.

  (2) Lõike 1 punktides 1–3 sätestatud hindepunktide andmisel võetakse arvesse üksnes taotluse esitamise hetkel kehtivad lõike 1 punktides 1–3 nimetatud kohustused.

§ 11.   Kiviaia määrang

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid üle 20 protsendi, kaasab PRIA pärast hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse moodustamist menetlusse Muinsuskaitseameti (edaspidi MKA) eksperdi, kes annab kiviaia määrangu.

  (2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid üle 20 protsendi, kaasab PRIA kiviaia määrangu andva MKA eksperdi menetlusse pärast hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt rahuldamisele kuulunud taotluste nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (3) Kiviaia määrang on MKA eksperdi poolt piirkonnale iseloomuliku kiviaia tüübi ja kujunduse, sealhulgas kõrguse ja laiuse, piirkonnale omaste kivide ja asjaomase ladumisviisi määramine, kiviaia läbilõike joonise visandamine, kiviaias või kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vahelisel alal puude ja põõsaste olemasolu korral nende allesjätmise või eemaldamise ning kiviaia taastamise vajaduse otsustamine.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa moodustab vähemalt 12,5 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 13.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult oma kontaktandmete muutumisest.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata kirjalikult PRIAt:
  1) kiviaia taastamisega seotud muudatusest;
  2) taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

  (3) Taotleja või toetuse saaja kooskõlastab lõikes 2 nimetatud muudatused enne nendest PRIAt teavitamist kirjalikult MKAga.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja taastab määruses sätestatud nõuetele vastava ja § 11 lõikes 3 nimetatud kiviaia määrangu kohase kiviaia kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevale järgnevast päevast.

  (2) Toetuse saaja esitab pärast taastatava kiviaia ühe osa või täies mahus taastamist kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIAle kiviaia taastamise aruande.

  (3) PRIA koostab kiviaia taastamise aruande vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (4) Kiviaia taastamise aruanne sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) toetuse saaja isiku- või registrikood;
  3) taotluse viitenumber;
  4) andmed selle kohta, kas toetuse saaja esitab lõikes 2 nimetatud aruande taastatava kiviaia ühe osa või täies mahus taastamise kohta;
  5) andmed kiviaia taastamise tööde tegija, kasutatud kivide päritolu, kiviaia taastamiseks kulunud aja ja taastatud kiviaia asukoha kohta;
  6) andmed taastatud kiviaia pikkuse, kõrguse, alumise kivirea laiuse, ülemise kivirea laiuse ja mahu kohta;
  7) kuludokumendid, kui on ostetud teenust, materjale või kive;
  8) MKA kinnitus, et toetuse saaja on taastanud kiviaia § 11 lõikes 3 nimetatud kiviaia määrangu kohaselt.

  (5) Toetuse saaja võib ühe kalendriaasta jooksul esitada ühe lõikes 2 nimetatud aruande.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama lõike 1 kohaselt taastatud kiviaia säilimise vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  3) säilitama toetusega seotud dokumente vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi;
  5) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  6) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet.

§ 15.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 14 lõikes 4 sätestatud nõuetekohase aruande saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 16.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json