Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded riigitee sõidetavuse tagamisel

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2018, 6

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded riigitee sõidetavuse tagamisel

Vastu võetud 09.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  (1) Riigitee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus seisneb riigiteede, välja arvatud riigi jääteede, korrashoiu teostamises tasemel, mis tagab riigiteede võrgu toimimise ning tingimused ohutuks liiklemiseks.

  (2) Elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid riigitee sõidetavuse tagamisel täidab ehitusseadustiku § 97 lõikes 7 nimetatud ettevõtja (edaspidi riigiteed korrashoidev ettevõtja) nende korrashoiutööde osas, mis tulenevad Maanteeametiga sõlmitud riigiteede korrashoiu lepingust. Muus osas täidab riigitee sõidetavuse tagamisel elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid Maanteeamet.

§ 2.   Nõuded elutähtsa teenuse tasemele

  (1) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras, välja arvatud lõikes 2 nimetatud olukorras, tagab elutähtsa teenuse osutaja riigitee sõidetavuse vastavalt § 1 lõikes 1 kehtestatud teenuse tasemele.

  (2) Vedelkütuse varustamise katkestusest tingitud hädaolukorras või muus sarnases olukorras järgib riigiteed korrashoidev ettevõtja riigitee sõidetavuse tagamisel hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani (edaspidi riskianalüüs ja plaan).

§ 3.   Nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Riigitee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee purunemine;
  2) erakordselt rasked ilmaolud;
  3) vedelkütusega varustamise katkestus;
  4) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (2) Riigitee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab riigiteed korrashoidev ettevõtja tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldetehnika ja abivahendid;
  3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks riigitee sõidetavuse taastamiseks.

  (3) Riigitee sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab Maanteeamet tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) valmisoleku riigitee sõidetavuse taastamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.

§ 4.   Elutähtsa teenuse katkestus ja hädaolukord

  (1) Riigitee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on:
  1) põhimaanteel 12 tundi;
  2) tugimaanteel 24 tundi;
  3) kõrvalmaanteel ja muul riigiteel 72 tundi.

  (2) Riigitee sõidetavuse katkestuse korral rakendab elutähtsa teenuse osutaja kõiki asjakohaseid meetmeid eesmärgiga riigitee sõidetavus võimalikult kiiresti taastada.

  (3) Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord riigitee sõidetavuse tagamisel esineb juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) lõikes 1 nimetatud riigitee sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused riigitee sõidetavuse taastamiseks.

§ 5.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Riigiteed korrashoidev ettevõtja teavitab riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust Maanteeametit telefoni ja e-posti teel.

  (2) Lõikes 1 käsitletud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) asukoht, kus esineb riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
  2) riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
  3) riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lahendamise käik ja kaasatavad osapooled;
  4) riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus.

  (3) Maanteeamet teavitab avalikkust riigitee sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust liiklusseaduse §-s 51 sätestatud korras. Avalikkuse teavitamiseks võib lisaks liiklusseaduse §-s 51 sätestatud võimalustele kasutada ka teisi teavituskanaleid.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json