Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 2

Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz

Vastu võetud 10.05.2006 nr 42
RTL 2006, 41, 731
jõustumine 21.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuse osutamiseks sagedusalas 453,000–457,475 MHz / 463,000–467,475 MHz (edaspidi konkurss) ja sagedusloa andmiseks.

  (2) Konkursi korraldab ja sagedusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi korraldamise objekt ja selle iseloomustus;
  3) pakkumise esitanud isiku (edaspidi pakkuja) kvalifitseerimise tingimused;
  4) pakkumiskutse väljastamise koht ja tingimused;
  5) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  6) pakkumise esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  7) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta.

§ 3.  Pakkumiskutse

  (1) Konkursi korraldaja väljastab pakkumiskutse konkursil osalemisest huvitatud isikule tema kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab konkursil osalemisest huvitatud isik märkima oma kontaktandmed.

  (2) Pakkumiskutse peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) pakkumise sisu kirjeldus ja vormistamise juhised;
  2) pakkuja kvalifitseerimistingimused ja kvalifikatsiooni hindamiseks nõutavate dokumentide loetelu;
  3) tähtaeg, mille kestel peab pakkumine jõus olema;
  4) konkursi korraldamise objekt ja selle iseloomustus, sealhulgas objekti tehnilised nõuded;
  5) pakkumise hindamise kriteeriumid ja metoodika, sealhulgas kriteeriumide prioriteetsus ja osakaalud;
  6) sagedusloa andmise ja pikendamise tingimused, kehtivuse aeg ning sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused;
  7) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  8) pakkumise esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  9) pakkumiskutse sisu kohta selgituste saamise kord;
  10) pakkumiskutse muutmise tingimused;
  11) pakkumise muutmise, täiendamise ja pakkumise tagasivõtmise kord;
  12) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg ning vastavad protseduurid;
  13) pakkumise vastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise kord;
  14) kaebuste esitamise ja lahendamise kord.

§ 4.  Pakkumiskutse sisu kohta selgituste andmine ja pakkumiskutse muutmine

  (1) Pakkumiskutse väljavõtnud isikul või pakkujal on õigus saada konkursi korraldajalt pakkumiskutse sisu kohta selgitusi. Küsimused esitatakse pakkumise vormistamise keeles kirjalikult konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi pakkumiskutse sisu kohta viie tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui pakkumiste esitamise tähtpäevaks, alates vastava taotluse registreerimisest ning edastama vastuse üheaegselt kõigile pakkumiskutse väljavõtnud isikutele ja pakkujatele.

  (3) Konkursi korraldaja võib enne pakkumiste esitamise tähtpäeva pakkumiskutset muuta.

  (4) Kui konkursi korraldaja muudab pakkumiskutset pärast poole pakkumiste esitamise tähtaja möödumist, määrab ta pakkumise esitamiseks uue tähtpäeva.

  (5) Konkursi korraldaja teavitab pakkumiskutse muudatustest kirjalikult üheaegselt kõiki pakkumiskutse väljavõtnud isikuid ja pakkujaid posti teel väljastusteatega või andes teate kätte allkirja vastu ning avaldab vastava teate päevalehes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 5.  Pakkumiste esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine peab vastama pakkumiskutses esitatud tingimustele ning esitatakse konkursi korraldajale kirjalikult, kinnises pakendis ja pakkumiskutses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Iga pakkuja võib esitada ühe pakkumise.

  (3) Pakkumine esitatakse eesti või inglise keeles. Inglisekeelsed dokumendid esitatakse koos pakkuja poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Inglisekeelse dokumendi ja tõlke vastuolu korral lähtutakse inglisekeelsest dokumendist.

  (4) Konkursi korraldaja registreerib laekunud pakkumised ja annab pakkumise esitanud isikule tõendi, milles on märgitud pakkumise kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakulutamisest.

  (6) Konkursi korraldaja võib pakkumise esitamise tähtaega pikendada. Teate tähtaja pikendamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile pakkumiskutse väljavõtnud isikutele ja pakkujatele üheaegselt ning avaldab vastava teate samas päevalehes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

  (7) Pakkumist, mis laekub pärast pakkumise esitamise tähtpäeva, ei avata ja see tagastatakse.

  (8) Pakkumised peavad olema jõus pakkumiskutse dokumentides näidatud tähtaja jooksul.

  (9) Enne pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemist võib konkursi korraldaja teha pakkujale põhjendatud ettepaneku jõusoleku tähtaja pikendamiseks. Pakkuja poolt tähtaja pikendamisest keeldumisel lõppeb pakkumise jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval.

§ 6.  Pakkumise muutmine ja tagasivõtmine

  Pakkuja võib oma pakkumist muuta, täiendada või pakkumise tagasi võtta või esitada uue pakkumise enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

§ 7.  Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtpäevaks laekunud pakkumised pakkumiskutses või pakkumise esitamise tähtaja pikendamisel konkursi korraldaja poolt määratud kohas ja ajal ning vastava protseduuri järgi.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja. Ühte pakkujat võib esindada kuni kaks esindajat.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, registrikoodid ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust pakkumiskutses nõutud dokumentide loetelule. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkujate nimed, postiaadressid ja registrikoodid, pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed ning avaldused ja märkused, mis on tehtud pakkumiste avamisel.

  (4) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 8.  Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel enne pakkumiste sisulist läbivaatamist, et pakkuja:
  1) on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või et ta ei ole pankrotis;
  2) on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus vastavas registris;
  3) omab tehnilist kompetentsust elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel;
  4) omab finantsressursse ning tehnilist baasi sidevõrgu loomiseks ja haldamiseks;
  5) on andnud konkursi korraldajale nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.

  (2) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (3) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele või
  2) ei ole esitanud kõiki pakkumiskutses kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele üheaegselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (5) Pakkuja kirjalikul taotlusel teatab konkursi korraldaja pakkuja kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 9.  Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib kõikide kvalifitseerunud pakkujate pakkumiste vastavust pakkumiskutses esitatud tingimustele.

  (2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustega.

  (3) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus lükata pakkumine tagasi igal ajal, kui selgub, et pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid.

  (5) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Pakkuja kirjalikul taotlusel teatab konkursi korraldaja pakkumise tagasilükkamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 10.  Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

  Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi lähtudes pakkumiskutses sätestatud kriteeriumidest ja metoodikast.

§ 11.  Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Konkursi korraldaja otsusega tunnistatakse konkursi võitjaks pakkuja, kelle pakkumine on pakkumiskutses sätestatud kriteeriumitest lähtuvalt parim (edukas pakkumine).

  (2) Teate konkursi võitja ja pakkumise edukaks tunnistamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (3) Pärast eduka pakkumise vastuvõtmist avalikustab konkursi korraldaja pakkumised esitanud ettevõtjate ning konkursi võitnud pakkuja ärinime ja aadressid 10 tööpäeva jooksul samades väljaannetes, kus avaldati konkurssi väljakuulutamise teade.

  (4) Konkursi korraldaja teeb kättesaadavaks avaliku konkursi materjalid alles pärast eduka pakkumise väljakuulutamist või pakkumise tulemusteta lõppemist välja arvatud õigusaktides sätestatud juhul.

§ 12.  Sagedusloa andmine ja vastavus seadusandlusele

  (1) Sagedusloa saamiseks esitab konkursi võitja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohase taotluse ühe kuu jooksul pärast § 11 lõikes 3 sätestatud teate ilmumist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab konkursi võitjale sagedusloa vastavalt pakkumiskutses sätestatud tingimustele.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json