Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 4

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz

Vastu võetud 06.10.2010 nr 74
RT I 2010, 73, 557
jõustumine 11.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks sagedusalas 470–790 MHz (edaspidi konkurss).

  (2) Konkursi korraldab ja sagedusload annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 2.  Multipleks

  Multipleks ehk katteala on mitmesageduslik digitaalringhäälingu võrk (Multi-frequency network – MFN), mis koosneb erinevate sagedustega levipiirkondadest (allotment).

§ 3.  Konkursi objekt

  (1) Konkursi objektiks on sagedusluba, mis annab õiguse edastada televisiooni ringhäälingusaateid ja -programme kahe üleriigilise ja ühe üleriigilise (v.a Orissaare levipiirkond) multipleksi vahendusel, millede kasutamiseks väljastatakse sagedusload.

  (2) Multiplekside kasutamise tingimused, tehnilised piirangud, levipiirkondade geograafilised piirid ja piiride koordinaadid ning juhised sageduste kasutuselevõtmiseks on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Pakkumise esitanud isik (edaspidi pakkuja) on kohustatud tasuma konkursi objekti eest tagatisraha 767 000 eurot.

§ 4.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja teavitab avalikust konkursist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja avaldab konkursi väljakuulutamise teate ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi objekt ja selle kirjeldus;
  3) konkursi objekti eest tasutav tagatisraha suurus ja selle tasumise kord, sealhulgas arveldusarve number, kuhu kantakse tagatisraha ja riigilõiv;
  4) pakkuja kvalifitseerimise tingimused;
  5) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  6) pakkumise esitamise viis, koht, tähtpäev ja kellaaeg;
  7) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  8) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta.

§ 5.  Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Konkursil osaleval isikul on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse pakkumise vormistamise keeles kirjalikult konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta viie tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui pakkumiste esitamise tähtpäevaks, alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 6.  Pakkujale ja pakkumisele esitatavad nõuded

  (1) Pakkuja peab:
  1) olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus Euroopa vastavas registris;
  2) olema maksevõimeline, tema vara ei või olla sekvestreeritud, ta ei või olla pankrotis või tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) andmed pakkuja kohta (pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu vastava registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed);
  2) konkursil osalemise avaldus äriühingu blanketil, millele on alla kirjutanud juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud tingimustest, milledele lisanduvad avaliku konkursi võitja poolt endale võetud kohustused ja õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  3) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule vastavale õiguspädevale institutsioonile;
  4) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja;
  5) sagedusloa taotlused multiplekside sageduskanalite kasutamiseks igas käesoleva määruse lisas 1 toodud levipiirkonnas;
  6) üleriigilise katteala loomise finantseerimise kava ja eeldatav maksumus;
  7) taustandmed pakkuja kohta (lühike ettevõtte tegevuse kirjeldus ning senised suuremad projektid ja kogemused);
  8) kinnitust, et pakkumisele eelneva majandusaasta elektroonilise side teenuse käive oli vähemalt 6 391 164 eurot;
  9) üleriigilist katteala kirjeldavat dokumenti, mis esitatakse originaaleksemplarina ja ühe koopiana.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 9 nimetatud dokument peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lahenduse eskiisprojekt;
  2) üleriigilise katteala väljaehitamise kava kuue kalendriaasta lõikes kolmes multipleksis kõikide levipiirkondade (allotment) katmiseks käesoleva määruse lisa 2 punktis 5 toodud tabeli kujul.

§ 7.  Pakkumise esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine esitatakse konkursi korraldajale kirjalikult, kinnises pakendis ja konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks ja kellaajaks.

  (2) Konkursi pakkumise pakendil märgitakse pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna äriregistri või muu vastava registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed.

  (3) Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 60 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (4) Iga pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumise.

  (5) Pakkumine esitatakse eesti või inglise keeles. Ingliskeelsed dokumendid esitatakse koos pakkuja poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Ingliskeelse dokumendi ja tõlke vastuolu korral lähtutakse ingliskeelsest dokumendist.

  (6) Pakkumine edastatakse konkursi korraldajale isiklikult või saadetakse posti teel. Konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeval ja kellaajal postitatud pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (7) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, selle tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

  (8) Pakkumist, mis edastatakse korraldajale isiklikult pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva ja kellaaega, vastu ei võeta. Pakkumist, mis on postitatud pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva ja kellaaega, ei avata ja see tagastatakse pakkujale.

§ 8.  Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtpäevaks laekunud pakkumised konkursi väljakuulutamise teates määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja. Ühte pakkujat võib esindada kuni kaks esindajat.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu vastava registri koodid või tunnused ning kontrollitakse nõutud dokumentide olemasolu. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkujate nimed, postiaadressid ja äriregistri või isikukoodid, pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed ning avaldused ja märkused, mis on tehtud pakkumiste avamisel.

  (4) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 9.  Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel pakkuja vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (2) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta käesolev määruse § 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) ei ole esitanud kõiki konkursi väljakuulutamise teates kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente;
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (3) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või rikkus käesoleva määruse §-s 7 pakkumise esitamisele kehtestatud nõudeid.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele üheaegselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 10.  Pakkumise täpsustamine

  Pakkumises sisalduvate andmete täpsustamiseks võib konkursi korraldaja nõuda pakkujalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates tähtaja nende esitamiseks.

§ 11.  Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib kõikide kvalifitseerunud pakkujate pakkumiste vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (2) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui:
  1) pakkumine ei sisalda käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud dokumente ja andmeid;
  2) pakkumine ei vasta pakkumisele esitatud nõuetele või
  3) pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid.

  (3) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

  Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi käesoleva määruse lisas 2 toodud metoodika alusel, lähtudes käesoleva määruse § 6 lõike 3 punktis 2 sätestatud nõudest.

§ 13.  Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Konkursi korraldaja otsusega tunnistatakse konkursi objekti võitjaks üks pakkuja, kelle pakkumine on sätestatud kriteeriumitest lähtuvalt parim.

  (2) Teate konkursi võitja ja pakkumiste edukaks tunnistamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (3) Pärast võitja selgumist avalikustab konkursi korraldaja pakkumised esitanud isikute ning konkursi võitnud pakkuja ärinime ja aadressi 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 14.  Riigilõivu tasumine

  Konkursi võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu «Riigilõivuseaduse» lisa 3 punktis 13 ja § 194 lõike 2 punktis 1 sätestatud määras viie tööpäeva jooksul pärast «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikes 6 nimetatud teatise kättesaamist.

§ 15.  Sagedusloa andmine

  (1) Konkursi korraldaja annab konkursi võitjale sagedusload käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud õiguse kasutamiseks pärast käesoleva määruse lisas 1 toodud protseduuride läbiviimist kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse §-s 14 sätestatud riigilõivu laekumist.

  (2) Kõik konkursil osalemisel ja selle võitmisel võetud kohustused ja tingimused kantakse sagedusloale sagedusloa tingimustena.

§ 16.  Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss lõpeb, kui:
  1) otsusega on kinnitatud konkursi võitja;
  2) ükski pakkuja ei kvalifitseerunud;
  3) ükski esitatud pakkumine ei vastanud sellele esitatud nõuetele;
  4) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist.

  (2) Konkursi lõppemise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 kuni 4 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse pakkumise esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursi võitjaks tunnistatud pakkuja tasutud tagatisraha loetakse «Elektroonilise side seaduse» § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordseks loatasuks.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (4) Pakkujale, kes ei osutunud konkursi võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõppemisest.


1 Genf 2006 leping (käsitleb maapealse digitaaltelevisiooni planeerimist). Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the ST61 agreement (RRC-06-Rev.ST61) and Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174–230 MHz and 470–862 MHz (RT II 2007, 14, 44).

Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele (RTL 2009, 89, 1304).

Lisa 1 Juhised multiplekside 4, 6 ja 7 kasutuselevõtmiseks ja levipiirkondade tehnilised tingimused ja piirangud
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid, nende osakaal ja hindamismetoodika
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json