Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 5

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz1

Vastu võetud 01.07.2011 nr 62
RT I, 06.07.2011, 6
jõustumine 09.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks (edaspidi konkurss).

  (2) Konkursi korraldab ja sagedusload annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 2.   Konkursi objektid

  (1) Konkursi objektideks on kolm sagedusluba, millest igaüks annab sagedusloa omanikule õiguse sagedusressursi 2×8,4 MHz üleriigiliseks kasutamiseks elektrooniliste sideteenuste pakkumiseks Euroopa Komisjoni otsuses 2009/766/EÜ, sagedusalade 900 MHz ja 1800 MHz ühtlustamise kohta ühenduses üleeuroopalisi elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks (ELT L 274, 20.10.2009, lk 32–35), toodud maapealsetes süsteemides raadiosagedusvahemikes 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz:
  1) sagedusluba, misannabõiguseraadiosagedusvahemike 1805.1–1813.5/1710.1–1718.5 MHz (Tx/Rx) üleriigiliseks kasutamiseks;
  2) sagedusluba, misannabõiguseraadiosagedusvahemike 1813.7–1822.1/1718.7–1727.1 MHz (Tx/Rx) üleriigiliseks kasutamiseks;
  3) sagedusluba, misannabõiguseraadiosagedusvahemike 1822.3–1830.7/1727.3–1735.7 MHz (Tx/Rx) üleriigiliseks kasutamiseks.

  (2) Iga lõike 1 punktides 1–3 nimetatud sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt.

  (3) Iga lõike 1 punktides 1–3 nimetatud sagedusluba väljastatakse enampakkumise põhimõttest lähtuvalt ja konkursi ühe objekti alghind on 300 000 eurot.

  (4) Pakkumise esitanud isik (edaspidi pakkuja) on kohustatud tasuma konkursi objekti eest tagatisraha 300 000 eurot.

§ 3.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja teavitab avalikust konkursist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja avaldab konkursi väljakuulutamise teate ametlikus väljaandes „Ametlikud Teadaanded”.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi objektid ja nende kirjeldus;
  3) konkursi objekti alghind;
  4) konkursi objekti tagatisraha ja riigilõivu suurus ning tasumise kord;
  5) konkursi objekti ühekordse loatasu tasumise kord;
  6) pakkuja kvalifitseerimise tingimused;
  7) viited pakkumise esitamiseks vajalikele dokumentidele ja õigusaktidele, sealhulgas viited avaliku konkursi läbiviimise korra ja sagedusloa tingimusi ja kehtivusaega reguleerivale õigusaktile;
  8) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  9) pakkumise esitamise viis, koht, tähtpäev ja kellaaeg;
  10) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  11) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta.

§ 4.   Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Konkursil osaleval isikul on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse pakkumise vormistamise keeles kirjalikult konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest, kuid mitte hiljem kui pakkumiste esitamise tähtpäevaks.

§ 5.   Pakkumise esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine esitatakse konkursi korraldajale kirjalikult, kinnises pakendis ja konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtajaks.

  (2) Konkursi pakkumise pakendil märgitakse pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu vastava registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed.

  (3) Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (4) Iga pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumise ainult ühele konkursi objektile. Kontserni kuuluvatest äriühingutest saab pakkumise esitada ainult üks äriühing.

  (5) Pakkumine esitatakse eesti või inglise keeles. Ingliskeelsed dokumendid esitatakse koos pakkuja poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Ingliskeelse dokumendi ja tõlke vastuolu korral lähtutakse ingliskeelsest dokumendist.

  (6) Pakkumine edastatakse konkursi korraldajale isiklikult või saadetakse posti teel. Konkursil osalevad konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäevaks konkursi korraldajale laekunud pakkumised.

  (7) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, selle tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

  (8) Pakkumist, mis edastatakse korraldajale isiklikult pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, vastu ei võeta. Pakkumist, mis on postitatud pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, ei avata ja see tagastatakse pakkujale.

§ 6.   Pakkujale ja pakkumisele esitatavad nõuded

  (1) Pakkuja peab:
  1) olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus Euroopa vastavas registris;
  2) olema maksevõimeline, tema vara ei või olla sekvestreeritud, ta ei või olla pankrotis või tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu vastava registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed;
  2) konkursil osalemise avaldus äriühingu blanketil, millele on alla kirjutanud juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik sagedusloa tingimustest ja õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  3) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule asjaomasele õiguspädevale institutsioonile;
  4) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja;
  5) „Elektroonilise side seaduse” § 12 kohane sagedusloa taotlus;
  6) kinnitus, et pakkumisele eelneva majandusaasta elektroonilise side teenuse käive oli vähemalt 6 000 000 eurot;
  7) pakutav konkursi objekti ühekordne loatasu, mis ei või olla väiksem, kui § 2 lõikes 3 sätestatud alghind;
  8) kinnitus, et konkursil väljastatud sagedused võetakse üle Eesti vähemalt 30 baasjaamas kasutusele ühe aasta jooksul alates pakkuja konkursil võitjaks tunnistamisest.

§ 7.   Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtpäevaks laekunud pakkumised konkursi väljakuulutamise teates määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja. Ühte pakkujat võib esindada kuni kaks esindajat.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu vastava registri koodid või tunnused, pakutud konkursi objektide ühekordsed loatasud ning kontrollitakse nõutud dokumentide ja andmete olemasolu.

  (4) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse lõikes 3 teatavaks tehtavad andmed ja pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed ning avaldused ja märkused, mis on tehtud pakkumiste avamisel.

  (5) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 8.   Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel pakkuja vastavust pakkujale esitatud nõuetele.

  (2) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta § 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) ei ole esitanud kõiki konkursi väljakuulutamise teates kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente või
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (3) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või rikkus §-s 6 sätestatud nõudeid.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele üheaegselt kolme tööpäeva jooksul asjaomase otsuse tegemisest arvates.

§ 9.   Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib kõikide kvalifitseerunud pakkujate pakkumiste vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (2) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui:
  1) pakkumine ei sisalda § 6 lõikes 2 nimetatud dokumente ja andmeid;
  2) pakkumine ei vasta pakkumisele esitatud nõuetele või
  3) pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid.

  (3) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul asjaomase otsuse tegemisest arvates.

§ 10.   Pakkumise täpsustamine

  Pakkumises sisalduvate andmete täpsustamiseks võib konkursi korraldaja nõuda pakkujalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates tähtaja nende esitamiseks.

§ 11.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

  (1) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi võttes aluseks pakkumistes toodud konkursi objekti ühekordse loatasu.

  (2) Pakkumistes toodud konkursi objekti ühekordsetest loatasudest koostab konkursi korraldaja pingerea. Võrdsed pakkumised paigutatakse pingereas samale positsioonile.

  (3) Parimateks pakkumisteks osutuvad kolm pakkumist, mille konkursi objekti ühekordsed loatasud on teistes pakkumistes esitatud loatasudest kõrgemad.

  (4) Kui lõikes 2 nimetatud pingerea kolmel esimesel positsioonil on rohkem kui kolm pakkumist, esitavad võrdsed konkursi objekti tasud esitanud pakkujad, kellele ei ole tulenevalt võrdsetest pakkumistest võimalik anda sagedusluba, täiendava pakkumise järgmiste kriteeriumite ja protseduuri kohaselt:
  1) täiendava pakkumise esitamise tähtaja annab konkursi korraldaja;
  2) täiendava pakkumise esitamiseks peab jääma pakkujale vähemalt viis tööpäeva;
  3) täiendav pakkumine peab ületama esialgset pakkumist;
  4) täiendava pakkumisena kõrgema pakkumise teinud pakkuja paigutub pingereas ettepoole pakkujast, kellega esialgu võrdsed pakkumised esitati;
  5) protseduuri korratakse, kuni on võimalik eristada kolm kõrgeimat pakkumist ja neile sagedusload väljastada.

§ 12.   Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Konkursi korraldaja otsusega tunnistatakse konkursi võitjateks kuni kolm pakkujat, kelle pakkumised asetsevad § 11 nimetatud pingereas kõrgeimatel positsioonidel (edaspidi edukas pakkumine).

  (2) Teate konkursi võitja ja pakkumiste edukaks tunnistamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul asjaomase otsuse tegemisest.

  (3) Teate tasumisele kuuluva riigilõivu suuruse kohta edastab konkursi korraldaja konkursi võitjale kolme tööpäeva jooksul konkursi võitja ja pakkumise edukaks tunnistamise kohta otsuse tegemisest arvates.

  (4) Pärast konkursi lõppemist avalikustab konkursi korraldaja pakkumised esitanud isikute ning konkursi võitnud pakkujate ärinimed ja aadressid kümne tööpäeva jooksul asjaomase otsuse tegemisest samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 13.   Konkursi objekti tasu ja riigilõivu tasumine

  (1) Konkursi võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu „Riigilõivuseaduse” § 194 lõike 5 punktis 4 ja lisa 3 punktis 3.1 sätestatud määras ja pakkumises esitatud konkursi objekti ühekordse loatasu summas, mis ületab tasutud tagatisrahaviie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist.

  (2) Kui lõikes 1 sätestatud summad ei ole laekunud konkursi väljakuulutamise teates esitatud arveldusarvele viie tööpäeva jooksul, tunnistab konkursi korraldaja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks pakkuja, kes esitas järgmise käesolevas määruses sätestatud kriteeriumitest lähtuvalt parima pakkumise.

§ 14.   Sagedusloa andmine

  (1) Konkursi korraldaja annab §-s 2 nimetatud sagedusloa konkursi võitjatele kolme tööpäeva jooksul pärast §-s 13 nimetatud konkursi objekti ühekordse loatasu ja riigilõivu laekumist.

  (2) Sagedusloa tingimused määratakse vastavalt „Elektroonilise side seaduse” §-le 11 ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ning sõlmitud rahvusvaheliste koordinatsioonilepingutega.

§ 15.   Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss iga konkursi objekti kohta lõpeb, kui:
  1) konkursi võitjale antakse §-s 2 nimetatud sagedusluba;
  2) paragrahvi 13 lõikes 1 sätestatud tähtajaks ei ole täies ulatuses laekunud sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõiv ja konkursi objekti ühekordse loatasu ning ei ole võimalik kohaldada § 13 lõikes 2 sätestatut;
  3) ükski pakkuja ei kvalifitseerunud;
  4) ükski esitatud pakkumine ei vastanud esitatud nõuetele või
  5) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist.

  (2) Konkursi lõppemise kohta lõike 1 punktides 2–4 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse pakkumise esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursi võitjaks tunnistatud pakkuja tasutud tagatisraha loetakse osaks „Elektroonilise side seaduse” § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsetes loatasust.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (4) Pakkujale, kes on tunnistatud võitjaks, kuid kes ei tasunud §-s 13 nimetatud riigilõivu või pakkumises esitatud konkursi objekti ühekordset loatasu summas, mis ületab tasutud tagatisraha, tagatisraha ei tagastata.

  (5) Pakkujale, kes ei osutunud konkursi võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõppemisest.

§ 16.   Kaebuste esitamine

  Konkursi käigus tehtud konkursi korraldaja otsuse (konkursilt kõrvaldamise otsus, pakkuja kvalifitseerimise otsus, pakkuja kvalifitseerimata jätmise otsus, pakkumise vastavaks tunnistamise otsus, pakkumise tagasilükkamise otsus või konkursi võitjaks tunnistamise otsus) peale võib esitada kaebuse õigusaktides sätestatud korras.


1 Euroopa Komisjoni otsus 2009/766/EÜ, sagedusalade 900 MHz ja 1800 MHz ühtlustamise kohta ühenduses üleeuroopalisi elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks, (ELT L 274, 20.10.2009, lk 32–35).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json