Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 6

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz1

Vastu võetud 10.04.2013 nr 26
RT I, 11.04.2013, 2
jõustumine 14.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks sagedusalas 790–862 MHz ning elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 5 nimetatud nõuded üldkasutatava elektroonilise side võrgule (edaspidi sidevõrk) ja lõikes 6 nimetatud tingimused loatasule ja tagatisrahale.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Avaliku konkursi sageduslubade andmiseks sagedusalas 790–862 MHz (edaspidi konkurss) korraldab ja sagedusload annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 2.   Konkursi objektid

  (1) Konkursi objektideks on:
  1) sagedusluba, mis annab sagedusloa omanikule õiguse 2×10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 801–811 MHz / 842–852 MHz (edaspidi sagedusluba I);
  2) sagedusluba, mis annab sagedusloa omanikule õiguse 2×10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 791–801 MHz / 832–842 MHz (edaspidi sagedusluba II);
  3) sagedusluba, mis annab sagedusloa omanikule õiguse 2×10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 811–821 MHz / 852–862 MHz (edaspidi sagedusluba III).

  (2) Iga käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt. Nõuded loodavale sidevõrgule on sätestatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Konkursil osalev elektroonilise side ettevõtja (edaspidi pakkuja) võib esitada ühe pakkumise igale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objektile. Ühele pakkujale antakse ainult üks sagedusluba.

  (4) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab esmajärjekorras pakkumisi sagedusloale I, seejärel sagedusloale II ning viimasena sagedusloale III. Konkursi korraldaja kõrvaldab sagedusloa I võitnud pakkuja pakkumise sageduslubade II ja III edasisest konkursist ning sagedusloa II võitnud pakkuja pakkumise sagedusloa III edasisest konkursist.

§ 3.   Loatasu, alghind ja tagatisraha

  (1) Pakkuja on kohustatud tasuma ühekordse loatasu 1 000 000 eurot sagedusloa I eest.

  (2) Sagedusload II ja III antakse enampakkumise alusel. Mõlema sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

  (3) Pakkuja on kohustatud tasuma tagatisraha summas 200 000 eurot.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning konkursi korraldaja veebilehel.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi objektid ja nende kirjeldus;
  3) sagedusloa I osas ühekordse loatasu suurus, sageduslubade II ja III osas nende alghind, pakkumiste hindamise meetod, tagatisraha ja riigilõivu suurus ning tasumise kord, sealhulgas arveldusarve number, kuhu tagatisraha kanda tuleb;
  4) pakkuja kvalifitseerimise tingimused;
  5) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  6) pakkumise esitamise viis, koht, kuupäev ja kellaaeg;
  7) pakkumise avamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  8) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta;
  9) konkursi muud olulised tingimused.

§ 5.   Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Konkursil osaleda soovival isikul on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse selgitustaotlusena pakkumise vormistamise keeles kirjalikult või e-posti teel konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta kolme tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest. Selgitustaotlus ei või konkursi korraldajale laekuda hiljem, kui viis tööpäeva enne pakkumise esitamise kuupäeva. Nimetatud tähtpäevast hiljem laekunud selgitustaotlused jäetakse tähelepanuta.

  (3) Konkursi korraldaja avaldab kõik tähtaegselt laekunud küsimused ja neile antud selgitused oma veebilehel.

§ 6.   Konkursi tingimustes pakkujale esitatavad nõuded

  (1) Pakkuja peab:
  1) olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
  2) olema maksevõimeline, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Konkursi korraldaja võib konkursi tingimustes õiglase konkurentsi tagamise eesmärgil ette näha, et ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks pakkuja.

  (3) Konkursi korraldaja võib konkursi tingimustes pakkujate usaldusväärsuse kontrollimiseks seada tingimusi pakkujate eelneva majandusaasta üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus) käibe suuruse kohta.

§ 7.   Pakkumise vormistamine sagedusloa I osas

  Pakkumine sagedusloa I osas peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) andmed pakkuja kohta (pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed);
  2) konkursil osalemise avaldus äriühingu blanketil, millele on alla kirjutanud pakkuja esindusõigust omav juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik käesoleva määruse lisas toodud nõuetest, samuti kinnitust, et pakkuja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni oma pakkumises endale võetud kohustustest ja pakkujale õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  3) vabas vormis taotlus konkursi objektiks oleva sagedusloa saamiseks ja kinnitus ühekordse loatasu suuruse aktsepteerimise kohta;
  4) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule konkursi korraldaja nimetatud õiguspädevale institutsioonile;
  5) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja;
  6) sidevõrgu loomise finantseerimise kava ja eeldatav maksumus;
  7) taustaandmed pakkuja kohta (lühike ettevõtja tegevuse kirjeldus ning senised suuremad projektid ja kogemused);
  8) sideteenuse osutamise alustamise kuupäev loodavas sidevõrgus konkursi objekti sagedusalas. Pakkumises tuleb arvestada, et nimetatud kuupäevaks tuleb kasutusele võtta ehk signaaliga peab eetris olema vähemalt 199 välitingimustesse paigaldatud baasjaama, millega peab katma vähemalt 95% Eesti Vabariigi territooriumist (välja arvatud linnad ja ala, mis hõlmab 2 km Eesti-Venemaa riigipiirist), arvestades käesoleva määruse lisa punktis 2.1.2 sätestatud nõudeid. Käesoleva määruse mõistes ei loeta baasjaamade hulka baasjaamu, mis on mõeldud levitingimuste parandamiseks piiratud territooriumil niinimetatud picocell või microcell;
  9) kinnitus, et lõppkasutajale tagatakse allalaadimise andmeedastuskiirus vähemalt 5 Mbps kogu väljaehitatud sidevõrgu katteala ulatuses. Sidevõrgu katteala määramisel lähtutakse käesoleva määruse lisa punktist 2.2.1;
  10) muud konkursi tingimustes nõutud andmed.

§ 8.   Pakkumise vormistamine sagedusloa II ja sagedusloa III osas

  Pakkumine sageduslubade II ja III osas peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) andmed pakkuja kohta (pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed);
  2) konkursil osalemise avaldus äriühingu blanketil, millele on alla kirjutanud pakkuja esindusõigust omav juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik käesoleva määruse lisas toodud nõuetest, samuti kinnitust, et pakkuja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni oma pakkumises endale võetud kohustustest ja pakkujale õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  3) vabas vormis taotlus konkursi objektiks oleva sagedusloa saamiseks ja sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud alghinnaga;
  4) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule konkursi korraldaja nimetatud õiguspädevale institutsioonile;
  5) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja;
  6) taustaandmed pakkuja kohta (lühike ettevõtja tegevuse kirjeldus ning senised suuremad projektid ja kogemused);
  7) muud konkursi tingimustes nõutud andmed.

§ 9.   Pakkumise esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine esitatakse konkursi korraldajale kirjalikult, kinnises pakendis ja hiljemalt konkursi väljakuulutamise teates märgitud kuupäevaks ja kellaajaks.

  (2) Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (3) Konkursi pakkumise pakendile märgitakse:
  1) pakkuja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, asukoht ja kontaktandmed;
  2) märge, millist sagedusluba taotletakse (sagedusluba I või sagedusluba II või sagedusluba III).

  (4) Pakkumine esitatakse käesoleva määruse § 4 lõike 2 punkti 5 kohaselt määratletud keeles või keeltes. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos pakkuja poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega.

  (5) Pakkumine edastatakse konkursi korraldajale isiklikult või saadetakse posti teel. Konkursi väljakuulutamise teates määratud kuupäeval ja kellaajal postitatud pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (6) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtaega oma pakkumist muuta, selle tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

  (7) Pakkumist, mis edastatakse korraldajale isiklikult pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud kuupäeva ja kellaaega, vastu ei võeta. Pakkumist, mis on postitatud pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud kuupäeva, ei avata ja see tagastatakse pakkujale.

§ 10.   Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtajaks laekunud pakkumised konkursi väljakuulutamise teates määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri koodid või tunnused ning kontrollitakse nõutud dokumentide olemasolu.

  (4) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt teatavaks tehtavad andmed ja pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed.

  (5) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 11.   Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel pakkuja vastavust konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

  (2) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta konkursi tingimustes sätestatud nõuetele;
  2) ei ole esitanud kõiki konkursi väljakuulutamise teates kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente või
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (3) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või on rikkunud käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud või pakkujale konkursi tingimustes ettenähtud nõudeid.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 12.   Pakkumise täpsustamine, vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Pakkumises sisalduvate andmete täpsustamiseks võib konkursi korraldaja nõuda pakkujalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates nende esitamiseks tähtaja.

  (2) Konkursi korraldaja kontrollib kõikide kvalifitseerunud pakkujate pakkumiste vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (3) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui:
  1) olenevalt konkursi objektist pakkumine ei sisalda käesoleva määruse §-des 7 või 8 nimetatud dokumente ja andmeid,
  2) pakkumine ei vasta käesoleva lõike punktis 1 nimetamata muudele pakkumisele esitatud nõuetele või
  3) pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kõigile kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 13.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine sagedusloa I osas

  (1) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab sagedusloa I osas kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi, võttes aluseks pakkumistes esitatud käesoleva määruse § 7 punktis 8 nimetatud andmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete alusel koostab konkursi korraldaja pingerea. Parimaks loetakse pakkumine, mille kohaselt alustatakse sideteenuse osutamisega loodavas sidevõrgus, arvestades käesoleva määruse lisas sätestatud nõudeid, ajaliselt kõige varem.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pingerea esimesel positsioonil on rohkem kui üks pakkumine, võrdleb konkursi korraldaja pakkumisi, lähtudes pakkuja viimase kehtiva pakkumise esitamise kuupäevast, arvestades käesoleva määruse § 9 lõikeid 1 ja 6. Parimaks osutub pakkumine, mille esitamise kuupäev ja kellaaeg on ajaliselt kõige varasem.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumide alusel parimaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse konkursi korraldaja otsusega sagedusloa I osas konkursi võitjaks.

  (5) Teate konkursi võitja ja pakkumise edukaks tunnistamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile sagedusloa I osas pakkumise teinud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 14.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine sagedusloa II osas

  (1) Pakkumiste võrdlemine ja hindamine sagedusloa II osas toimub mitte varem kui 30 päeva pärast käesoleva määruse § 13 lõikes 5 sätestatud teate edastamist.

  (2) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab sagedusloa II osas kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi.

  (3) Kui sagedusloa II osas on kaks või rohkem vastavaks tunnistatud pakkumist, küsib konkursi korraldaja nende pakkujate käest e-posti teel täiendava pakkumise järgmiste kriteeriumide ja protseduuri kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab täiendava pakkumise esitamiseks kellaaja täpsusega tähtaja, arvestusega, et kellaaeg jääb tööpäeva sisse (8.00–16.30);
  2) täiendavaid pakkumisi saavad esitada ainult pakkujate volitatud esindajad;
  3) täiendava pakkumise esitamiseks peab jääma pakkujale vähemalt kaks tundi, arvates konkursi korraldaja poolt pakkujatele pakkumiste teatavaks tegemisest;
  4) täiendav pakkumine peab ületama alghinda või juhul, kui konkursil on tehtud alghinnast kõrgem pakkumine, siis senist kõrgemat pakkumist vähemalt 50 000 euro võrra;
  5) täiendav pakkumine esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga või tuuakse konkursi korraldajale käsipostiga ning konkursi korraldaja väljastab selle kättesaamise kohta kinnituse;
  6) täiendavatest pakkumistest moodustab konkursi korraldaja pingerea vastavalt pakkumiste suurusele;
  7) konkursi korraldaja teavitab täiendavate pakkumiste tulemustest kõiki täiendava pakkumise teinud pakkujaid e-posti teel pärast pingerea selgumist;
  8) protseduuri korratakse, kuni pingerea esimesel positsioonil on ainult üks kõrgeim pakkumine, mida ei ole käesolevas lõikes sätestatud korras üle pakutud ning millega on selgunud pakkumiste lõplik pingerida.

  (4) Kõrgeima pakkumise teinud pakkuja tunnistatakse sagedusloa II osas konkursi korraldaja otsusega konkursi võitjaks. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja kõigile sagedusloa II osas pakkumise teinud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 15.   Pakkumiste võrdlemine ja hindamine sagedusloa III osas

  (1) Pakkumiste võrdlemine ja hindamine sagedusloa III osas toimub mitte varem kui 30 päeva pärast käesoleva määruse § 14 lõikes 4 sätestatud teate edastamist.

  (2) Konkursi korraldaja võrdleb ja hindab sagedusloa III osas kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi.

  (3) Kui sagedusloa III osas on kaks või rohkem vastavaks tunnistatud pakkumist, küsib konkursi korraldaja nende pakkujate käest e-posti teel täiendava pakkumise järgmiste kriteeriumide ja protseduuri kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab täiendava pakkumise esitamiseks kellaaja täpsusega tähtaja, arvestusega, et kellaaeg jääb tööpäeva sisse (8.00–16.30);
  2) täiendavaid pakkumisi saavad esitada ainult pakkujate volitatud esindajad;
  3) täiendava pakkumise esitamiseks peab jääma pakkujale vähemalt kaks tundi, arvates konkursi korraldaja poolt pakkujatele pakkumiste teatavaks tegemisest;
  4) täiendav pakkumine peab ületama alghinda või juhul, kui konkursil on tehtud alghinnast kõrgem pakkumine, siis senist kõrgemat pakkumist vähemalt 50 000 euro võrra;
  5) täiendav pakkumine esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga või tuuakse konkursi korraldajale käsipostiga ning konkursi korraldaja väljastab selle kättesaamise kohta kinnituse;
  6) täiendavatest pakkumistest moodustab konkursi korraldaja pingerea vastavalt pakkumiste suurusele;
  7) konkursi korraldaja teavitab täiendavate pakkumiste tulemustest kõiki täiendava pakkumise teinud pakkujaid e-posti teel pärast pingerea selgumist;
  8) protseduuri korratakse, kuni pingerea esimesel positsioonil on ainult üks kõrgeim pakkumine, mida ei ole käesolevas lõikes sätestatud korras üle pakutud ning millega on selgunud pakkumiste lõplik pingerida.

  (4) Kõrgeima pakkumise teinud pakkuja tunnistatakse sagedusloa III osas konkursi korraldaja otsusega konkursi võitjaks. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja kõigile sagedusloa III osas pakkumise teinud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 16.   Teade tasumisele kuuluva riigilõivu kohta

  Teate tasumisele kuuluva riigilõivu kohta edastab konkursi korraldaja konkursi võitjale kolme tööpäeva jooksul konkursi võitja kohta otsuse tegemisest arvates.

§ 17.   Riigilõivu ja ühekordse loatasu maksmine ning tagatisraha tagastamine

  (1) Konkursi võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu riigilõivuseaduse § 194 lõike 5 punktis 4 ja lisa 3 punktis 3.1 sätestatud määras ja käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud või § 3 lõike 2 alusel esitatud ühekordse loatasu summas, mis ületab makstud tagatisraha, viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ärakirja kättesaamist.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud summad ei ole laekunud konkursi väljakuulutamise teates esitatud arveldusarvele viie tööpäeva jooksul, tunnistab konkursi korraldaja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkuja vastavalt käesoleva määruse § 13 lõigetele 2 ja 3, § 14 lõike 3 punktile 8 või § 15 lõike 3 punktile 8.

  (3) Pakkujale, kes ei osutunud konkursi võitjaks, tagastatakse konkursi korraldaja peadirektori korralduse alusel tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul konkursi lõppemisest arvates.

§ 18.   Sagedusloa andmine

  (1) Konkursi korraldaja annab konkursi võitjale sagedusloa kolme tööpäeva jooksul pärast riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumist.

  (2) Kõik konkursil osalemisel ja selle võitmisel võetud kohustused ja tingimused kantakse sagedusloale.

§ 19.   Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss iga konkursi objekti osas lõpeb, kui:
  1) konkursi võitjale antakse sagedusluba;
  2) käesoleva määruse § 17 lõikes 1 sätestatud tähtajaks ei ole laekunud täies ulatuses sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõiv või ühekordne loatasu ning ei ole võimalik kohaldada § 17 lõikes 2 sätestatut;
  3) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist;
  4) ükski pakkuja ei kvalifitseerunud;
  5) ükski pakkumine ei vastanud nõuetele;
  6) käesoleva määruse § 13 lõikes 3, § 14 lõikes 3 ja § 15 lõikes 3 sätestatud korras ei ole võimalik eristada ühte parimat pakkumist.

  (2) Konkursi lõppemise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse pakkumise esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursi võitjaks tunnistatud pakkuja tasutud tagatisraha loetakse osaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsest loatasust.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (4) Pakkujale, kes on tunnistatud võitjaks, kuid kes ei tasunud käesoleva määruse §-s 17 nimetatud riigilõivu või pakkumises esitatud konkursi objekti ühekordset loatasu summas, mis ületab tasutud tagatisraha, tagatisraha ei tagastata.

  (5) Pärast sagedusloa III andmist konkursi võitjale avalikustab konkursi korraldaja sageduslubade I, II ja III osas pakkumised esitanud isikute ning konkursi võitnud pakkuja ärinimed ja aadressid, ning sagedusloa I korral ka pakutud sideteenuse osutamise alustamise kuupäeva loodavas sidevõrgus, kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. Nimetatud andmed avalikustatakse samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.


1 Euroopa Komisjoni otsus 2010/267/EL ühtlustatud tehniliste tingimuste kohta sagedusala 790–862 MHz kasutamiseks selliste maapealsete süsteemide puhul, mille alusel on võimalik Euroopa Liidus pakkuda elektroonilisi sideteenuseid (ELT L 17, 11.5.2010, lk 95–101).

Lisa Sidevõrgule esitatavad nõuded
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json