Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 7

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz

Vastu võetud 28.02.2017 nr 12
RT I, 07.03.2017, 15
jõustumine 10.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz (edaspidi konkurss) ja üldkasutatavale elektroonilisele side võrgule esitatavad nõuded.

§ 2.   Konkursi korraldaja ja konkursi objektid

  (1) Konkursi korraldab ja sagedusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Konkursi objektideks on:
  1) kolm sagedusluba, millest igaüks annab sagedusloa omanikule õiguse 2 × 10 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikes 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz sagedustihendus dupleksi (Frequency Division Duplex – FDD) maapealseks rakenduseks (edaspidi FDD I, FDD II või FDD III sagedusluba);
  2) kaks sagedusluba, millest igaüks annab sagedusloa omanikule õiguse 20 MHz ribalaiuse üleriigiliseks kasutamiseks raadiosagedusvahemikus 2575–2615 MHz aegtihendus dupleksi (Time Division Duplex – TDD) maapealseks rakenduseks (edaspidi TDD I või TDD II sagedusluba).

  (3) Iga käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud FDD- ja TDD-sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt. Konkursi objektide sagedusvahemikud ja nende tehnilised tingimused on käesoleva määruse lisas.

  (4) Kõik käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sagedusload antakse enampakkumise alusel.

  (5) Konkursi korraldaja viib esimesena läbi enampakkumise konkursi objekti FDD I osas, seejärel eraldi FDD II, FDD III, TDD I ja TDD II osas. Iga enampakkumisel osaleda sooviv elektroonilise side ettevõtja (edaspidi osaleja) võib osaleda iga konkursi objekti enampakkumisel.

§ 3.   Alghind ja tagatisraha

  (1) Iga konkursi objekti alghind on 1 597 000 eurot.

  (2) Osaleja tasub konkursil osalemise eest tagatisraha summas 200 000 eurot hiljemalt konkursil osalemise avalduse (edaspidi avaldus) esitamise tähtpäevaks.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ja konkursi korraldaja veebilehel.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress;
  2) konkursi objektid ja nende kirjeldus;
  3) iga konkursi objekti alghind, tagatisraha, riigilõivu suurus, tasumise kord ning arveldusarve number, kuhu tagatisraha kanda tuleb;
  4) osaleja kvalifitseerimise tingimused;
  5) avalduse ja enampakkumise vormistamise keel;
  6) avalduse esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  7) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta;
  8) konkursi muud olulised tingimused.

§ 5.   Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Osalejal on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse selgitustaotlusena e-postiga konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta kolme tööpäeva jooksul alates vastava selgitustaotluse laekumisest. Vähem kui kolm tööpäeva enne avalduse esitamise tähtaega laekunud selgitustaotlus jäetakse tähelepanuta.

  (3) Konkursi korraldaja avaldab kõik, käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud vastamistähtaja jooksul, tähtaegselt laekunud küsimused ja neile antud selgitused oma veebilehel.

§ 6.   Osalejale esitatavad nõuded

  (1) Osaleja:
  1) peab olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
  2) netovara peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlglane.

  (2) Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks osaleja.

§ 7.   Avalduse vormistamine

  (1) Osaleja esitab konkursi korraldajale avalduse.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi osaleja kvalifitseerimiseks vajalikke dokumente ja andmeid:
  1) osaleja nimi, asukoht, e-posti aadress ja tema Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus;
  2) sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud alghinnaga, millele on alla kirjutanud osaleja esindusõigust omav juhatuse liige või tema volitatud esindaja ja mis sisaldab kinnitust, et osaleja on teadlik käesoleva määruse nõuetest ning et pakkuja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni enampakkumise pakkumuses endale võetud kohustustest ja temale õigusaktidest tulenevatest kohustustest ning vastab käesoleva määruse §-s 6 sätestatule;
  3) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile;
  4) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui avalduse on allkirjastanud osaleja volitatud esindaja.

§ 8.   Avalduse esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Avaldus esitatakse konkursi korraldajale digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kirjalikult kinnises pakendis hiljemalt konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks. Konkursi väljakuulutamise teates määratud kuupäeval postitempli järgi postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Avalduse esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 15 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (3) Avaldus esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

  (4) Postiga saadetud avalduse pakendile märgitakse osaleja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, aadress ja kontaktandmed.

  (5) Osaleja võib enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtta ja esitada uue avalduse.

  (6) Avaldus, mille osaleja esitab korraldajale pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, vastu ei võeta ja see tagastatakse osalejale.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 toodud osalejatele ja osalejale, kes uut avaldust esitamata on tähtaegselt oma avalduse tagasi võtnud, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamise tähtpäeva.

§ 9.   Avalduste läbivaatamine ja osaleja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib viivitamatult tähtajaks laekunud avalduste vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele. Kui osaleja avalduses on puudusi, määrab konkursi korraldaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Konkursi korraldaja kontrollib osaleja kvalifitseerimiseks tema vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele.

  (3) Osalejat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta konkursi tingimustes sätestatud nõuetele;
  2) ei ole tähajaks kõrvaldanud puudusi esitatud dokumentides või andmetes;
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus osaleja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et osaleja on esitanud valeandmeid või on rikkunud käesoleva määruse või konkursi tingimustes sätestatud nõudeid.

  (5) Konkursi korraldaja otsus osaleja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile osalejatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui konkursile kvalifitseerub ainult üks osaleja, täpsustab konkursi korraldaja kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuse tegemisest arvates, milliseid käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objekte osaleja soovib.

§ 10.   Enampakkumise läbiviimine

  (1) Enampakkumine viiakse läbi kvalifitseeritud osalejate vahel käesoleva määruse § 2 lõikes 5 esitatud järjekorras. Käesoleva määruse § 9 lõikes 6 kirjeldatud juhul enampakkumist läbi ei viida ning konkursi korraldaja tunnistab võitjaks ainsa kvalifitseerunud osaleja tema soovitud objektide osas. Sellisel juhul loetakse iga soovitud konkursi objekti ühekordseks loatasuks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud alghind.

  (2) Konkursi korraldaja küsib kvalifitseerunud osalejatelt iga pakkumiste vooru kohta e-posti teel pakkumuse järgmiste kriteeriumide ja protseduuri kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab pakkumuse esitamiseks tähtaja arvestusega, et kellaaeg jääb tööpäeva sisse, ajavahemikku 8.00–16.30;
  2) pakkumusi saavad esitada ainult osalejate seaduslik või volitatud esindaja;
  3) pakkumuse esitamiseks peab jääma osalejale vähemalt kaks tundi arvates konkursi eelmise vooru tulemuste teatavaks tegemisest;
  4) esimese pakkumuse hind peab olema vähemalt käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud alghind, iga järgmine pakkumus peab ületama eelmise vooru kõrgeimat pakkumust vähemalt 100 000 euro võrra;
  5) pakkumus esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga või tuuakse allkirjastatuna konkursi korraldajale käsipostiga. Konkursi korraldaja väljastab pakkumuse kättesaamise kohta kinnituse;
  6) konkursi objekti pakkumustest moodustab konkursi korraldaja pingerea vastavalt pakkumuste suurusele;
  7) konkursi korraldaja teavitab kõiki konkursil osalejaid e-posti teel enampakkumise vooru tulemustest koos pakkumuste pingerea ja osalejate nimedega;
  8) protseduuri korratakse, kuni konkursi objektile esitatud pakkumuste pingerea esimesel positsioonil on ainult üks kõrgeim pakkumus, mida ei ole käesolevas lõikes sätestatud korras üle pakutud ning millega on selgunud pakkumuste lõplik pingerida.

  (3) Kõrgeima pakkumuse teinud osaleja tunnistatakse konkursi korraldaja otsusega antud konkursi objekti võitjaks. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja konkursi objekti osas enampakkumisel osalenud osalejatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (4) Järgmise objekti enampakkumise kuulutab konkursi korraldaja välja mitte varem kui järgmisel tööpäeval pärast eelmise objekti enampakkumise eest riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumist.

§ 11.   Riigilõivu ja ühekordse loatasu maksmine ning tagatisraha tagastamine

  (1) Sagedusloa saamiseks esitab konkursi objekti võitja konkursi korraldajale elektroonilise side seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud vormikohase taotluse kahe tööpäeva jooksul, mil konkursi võitja otsusest teada sai või pidi teada saama.

  (2) Teate tasumisele kuuluva riigilõivu ja ühekordse loatasu kohta edastab konkursi korraldaja konkursi võitjale kahe tööpäeva jooksul vormikohase sagedusloa taotluse saamisest arvates.

  (3) Konkursi võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõike 5 punktis 4 ja lisa 3 punktis 2.2 sätestatud määras, ja pakkumuses esitatud ühekordset loatasu summas, mis ületab makstud tagatisraha, viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ärakirja kättesaamist.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud summad ei ole laekunud konkursi väljakuulutamise teates esitatud arveldusarvele viie tööpäeva jooksul, tunnistab konkursi korraldaja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks paremuselt järgmise pakkumuse esitanud osaleja. Võrdsete pakkumuste puhul jätkub enampakkumine võrdse pakkumuse teinud osalejate vahel vastavalt käesoleva määruse §-s 10 sätestatule.

  (5) Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist kõigi käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objektide osas.

§ 12.   Sagedusloa andmine

  Konkursi korraldaja annab konkursi võitjale sagedusloa kolme tööpäeva jooksul pärast riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumist.

§ 13.   Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss iga konkursi objekti osas lõpeb, kui:
  1) konkursi võitjale antakse sagedusluba;
  2) käesoleva määruse § 11 lõikes 2 sätestatud tähtajaks ei ole laekunud täies ulatuses sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõiv või ühekordne loatasu ja ei ole võimalik kohaldada käesoleva määruse § 11 lõikes 4 sätestatut;
  3) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumust;
  4) ükski osaleja ei kvalifitseerunud;
  5) ükski avaldus ei vastanud nõuetele;
  6) käesoleva määruse § 10 lõikes 3 sätestatud korras ei ole võimalik eristada ühte kõrgeimat pakkumust.

  (2) Iga objekti konkursi lõppemise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse osalejatele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursi võitjaks tunnistatud osaleja tasutud tagatisraha loetakse osaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsest loatasust.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (4) Osalejale, kelle võitjaks tunnistamise otsus tunnistati käesoleva määruse § 11 lõike 4 alusel kehtetuks, tagatisraha ei tagastata.

  (5) Pärast kõigi käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud objektide osas konkursi lõppemist avalikustab konkursi korraldaja konkursi objektide osas pakkumised esitanud isikute ja konkursi võitjate ärinimed ja aadressid kümne tööpäeva jooksul. Nimetatud andmed avalikustatakse samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Konkursi objektide sagedusvahemikud ja sagedusloa tingimused
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json