Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2022, 10

Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” muutmine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruses nr 17 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „(muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18))”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) uut majandustegevust soodustav alginvesteering – investeering materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse seoses uue ettevõtte asutamisega või ettevõtte tegevuse mitmekesistamisega tingimusel, et uus tegevus ei ole sama või sarnane ettevõtte varasema tegevusalaga;”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Suurettevõtja puhul toetatakse investeeringut materiaalsesse või immateriaalsesse varasse seoses uut majandustegevust soodustava alginvesteeringuga, mille puhul uuel tegevusel peab olema võrreldes olemasoleva tegevusega erinev 4-kohaline EMTAK kood.”;

4) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ida-Viru maakonnas on toetus kuni 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest suurettevõtjast taotleja puhul, 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtjast taotleja puhul ja 45 protsenti väikeettevõtjast taotleja puhul.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json