Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0406 poliitiline raamistikpoliitiline filosoofiademokraatiaosalusdemokraatia [V4.3]

04 POLIITIKA0406 poliitiline raamistikpoliitiline võimalgatusõigus

04 POLIITIKA0421 parlamentparlamendi pädevusparlamentaarne kontrollavaldus

10 EUROOPA ÜHENDUSED1011 Euroopa Liidu õigusEuroopa Ühenduse õigusühenduse õiguse siseriiklik rakendamine

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3236 infotehnoloogia ja andmetöötlusandmetöötlusandmekogumine

RIIGIÕIGUSRahvas

HALDUSÕIGUSRahvastikuõigus

Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2013 otsus nr 228

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus

Vastu võetud 30.01.2013

§ 1.  Veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” (ELT L 65, 11.03.2011) (edaspidi kodanikualgatuse määrus) artikli 15 lõike 1 ja artikli 6 lõike 3 tähenduses on veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi vastavust tõendav pädev asutus Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Andmekaitse Inspektsioon teeb koostööd Riigi Infosüsteemi Ametiga veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemile esitatavate turvanõuete kontrollimisel.
03.06.2014 14:31
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus "Riigi Infosüsteemi Ametiga“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 28.05.2014 taotlust nr 4-14/14-3/13

  (3) Kodanikualgatuse korraldaja esitab Andmekaitse Inspektsioonile dokumendid, mille põhjal on võimalik anda tõend selle kohta, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem vastab kodanikualgatuse määruse nõuetele.

  (4) Andmekaitse Inspektsioonil on õigus veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tõendi andmiseks nõuda kodanikualgatuse korraldajalt asjakohaseid dokumente ja muud vajalikku teavet ning teha dokumentidest koopiaid.

  (5) Kodanikualgatuse määruse artikli 6 lõikes 3 sätestatud ühekuuline tähtaeg algab kõigi tõendamiseks vajalike dokumentide esitamisest. Kui korraldaja ei esita Andmekaitse Inspektsiooni nõutud dokumente või teavet kolme tööpäeva jooksul nõude esitamisest arvates, keeldub Andmekaitse Inspektsioon veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kohta tõendi andmisest.

  (6) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamise korra.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „Justiitsminister” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister”.]

§ 2.  Toetusavalduse kontrollimine ja tõendamine

  (1) Kodanikualgatuse määruse artikli 15 lõike 2 ja artikli 8 lõike 2 tähenduses on toetusavalduste kontrollimist ja tõendamist korraldavaks asutuseks Siseministeerium.

  (2) Toetusavaldusi kontrollitakse kodanikualgatuse määruse III lisas esitatavate andmete alusel, lähtudes rahvastikuregistri andmetest. Toetusavaldusi võib kontrollida pisteliselt.
25.02.2013 15:08
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas „Toetusavaldusi”. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 3 ja Riigikogu Kantselei 25.02.2013 taotlus nr 1-6/13-30/2.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise korra.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „Regionaalminister” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister”.]

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json