Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2013, 8

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.02.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused vea avastamise või sellest teatamise päeval.”;

2) paragrahvi 81 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud isikuandmeid säilitatakse 75 aastat esimesest registrikandest arvates. Registrisse kantud muud andmed säilitatakse alaliselt.

(2) Registri alusdokumente säilitatakse kuni registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmete arhiveerimiseni. Arhiveeritud registriandmete alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivile vastavalt arhiiviseadusele.”;

3) paragrahvi 14 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registri vastutav töötleja korraldab lõpudokumendi andmete kandmise haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse viivituseta pärast lõikes 3 nimetatud andmete saabumist õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.

(5) Paragrahvi 12 lõike 1 punktides 3–5 ja 8–12 nimetatud andmete muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistris esitab õppeasutus digitaalselt registri vastutavale töötlejale muudatuste tekkimise päeval. Registri vastutav töötleja kannab muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse andmete saabumise päeval.”;

4) paragrahvi 22 lõiked 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse õpetaja ja õppejõu tööle asumise, töölt lahkumise või muude §-s 18 toodud andmete muutumise päeval, välja arvatud iga aasta septembris, kui nimetatud andmed esitatakse viie tööpäeva jooksul, ning välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15, 151 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.

(3) Huvi-, alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate/pedagoogide andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 1.–5. kuupäeval.

(4) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õppejõudude andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäeval.

(5) Huvikoolide pidajad esitavad andmed pedagoogide kohta pedagoogi tööle asumise, töölt lahkumise või muude § 18 lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 toodud andmete muutumise päeval.”;

5) paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alus-, põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste ja eksternide kohta andmed nende muutumise päeval. Kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.

(3) Koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäevaks.”;

6) paragrahvi 30 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed nende muutumise päeval.”;

7) paragrahvi 361 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppeasutused esitavad andmed õppeasutuste alamregistrisse nende muutumise päeval.”;

8) paragrahvi 425 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvis 423 nimetatud andmete muutumisel teeb andmete esitaja vastavad muudatused õppekirjanduse alamregistris muudatuste toimumise päeval.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Paragrahvi 1 punkt 6 jõustub 1. septembril 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json