Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 4

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muutmine

Vastu võetud 05.02.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrust nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on kehtestatud komisjoni direktiivi 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), lisa 1 osas B.

(2) Erisööta, mis on booli kujul, manustab loomale veterinaararst või muu isik, kes järgib veterinaararsti üksikasjalikke juhiseid.

(3) Bool käesoleva määruse tähenduses on kas söödamaterjal või täiendsööt, mis on ette nähtud eraldi suukaudseks sunniviisiliseks manustamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „lisas sätestatud muu teave” tekstiosaga „direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osas B sätestatud muu teave”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ühe erisööda kasutusotstarbe kohta on direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 2 märgitud mitu toiteomaduse rühma ning need on eraldatud sõnaga „või”, siis tohib käitleja kasutada kas üht või mõlemat nimetatud rühma kuuluvat omadust ettenähtud eriotstarbelise söötmise eesmärgi saavutamiseks ja seejuures tuleb märgistamisel avaldada nimetatud lisa tabeli veerus 4 toodud teave.”;

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Kui lisa tabeli veerus 3 või 5” tekstiosaga „Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 2 või 4”;

5) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veeru 4 kohaselt on erisööda märgistamisel vajalik avaldada koostisosa allikas, siis esitab käitleja koostisosa erinimetuse ja loomaliigi või looma siseorgani nimetuse direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veeru 2 kohaselt. See võimaldab hinnata erisööda kasutamise vajadust vastavalt selle toiteomadusele.”;

6) paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 asendatakse tekstiosa „Kui lisa tabeli veerus 5” tekstiosaga „Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 4”;

7) paragrahvi 2 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Kui lisa tabeli veerus 6” tekstiosaga „Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 5”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui erisööt viiakse turule booli kujul, siis selle märgistamisel avaldatakse ainete pideva boolist vabanemise suurim kestus ja iga sellise söödalisandi vabanemise määr päevas, mille jaoks on kehtestatud lubatud suurim sisaldus täissöödas. Veterinaar- ja Toiduameti nõudmise korral peab käitleja tõendama, et boolist ühes päevas vabanev söödalisandi kogus seedetraktis ei ületa söödalisandi lubatud suurimat sisaldust täissöödas kogu söötmisperioodi jooksul.”;

9) normitehnilises märkuses 1 asendatakse tekst „muudetud määrusega (EL) nr 1070/2010, millega muudetakse direktiivi 2008/38/EÜ, lisades kasutusotstarvete loetellu eritoitmise eesmärgina liigeste ainevahetuse toetamise osteoartriidi puhul kassidel ja koertel (ELT L 306, 23.11.2010, lk 42–43)” tekstiga „määrustega (EL) nr 1070/2010 (ELT L 306, 23.11.2010, lk 42–43), nr 5/2014 (ELT L 2, 07.01.2014, lk 3–9)”;

10) määruse lisa „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa” tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json