Teksti suurus:

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 6

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Vastu võetud 15.02.2010 nr 8
RTL 2010, 8, 137
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2011RT I, 01.04.2011, 104.04.2011
06.02.2014RT I, 12.02.2014, 515.02.2014

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 89 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile numberkoodi andmise ja põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.

  (2) Põllumassiivi kaardi koostab, põllumassiivi piiripunktide ja toetusõigusliku pindala määramise korraldab ning põllumassiivile numberkoodi annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 2.   Piiripunktide määramine

  Põllumassiivi piiripunktide määramise korral kasutatakse koordinaatide määramiseks ortofotot, katastriüksuse piiri, maakasutusotstarbe piiri ja kohapealse kontrolli käigus saadud tulemusi, kasutades ristkoordinaatide süsteemi L-EST97. Vajaduse korral võib PRIA teha põllumassiivi mõõdistamise.
[RT I, 12.02.2014, 5 - jõust. 15.02.2014]

§ 3.   Põllumassiivi kaardi koostamine

  (1) Põllumassiivi kaardi koostamise korral kasutatakse aluskaardina ortofotot.

  (2) Põllumassiivi kaardile kantakse põllumassiivi piiripunktid, unikaalne numberkood ja maksimaalne toetusõiguslik põllumassiivi pindala.
[RT I, 01.04.2011, 1 - jõust. 04.04.2011]

  (3) Põllumassiivi kaardile kantakse põllumassiiv, mille pindala on vähemalt 0,30 ha.

§ 4.   Põllumassiivile numberkoodi andmine

  Põllumassiivile antakse unikaalne 11-kohaline numberkood. Uus numberkood antakse juhul, kui põllumassiiv jagatakse osadeks või kui liidetakse kokku mitu põllumassiivi.

§ 5.   Põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramine

  (1) Põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala määramise korral võetakse aluseks põllumassiivi kogupindala põllumassiivi kaardil olevate piiripunktide koordinaatide järgi. Saadud pindalast arvatakse maha põllumassiivil paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupp, kivihunnik jne).

  (2) Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuva püsirohumaaga põllumassiivi maa-ala, millel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5 (edaspidi liituvusega ala), loetakse toetusõiguslikuks lõikes 3 sätestatud ulatuses.

  (3) Lõikes 2 nimetatud põllumassiivil paikneva liituvusega ala määramiseks kantakse põllumassiivi kaardile liituvusega ala piiripunktid ja pindala. Liituvusega alaga põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala arvutamisel korrutatakse liituvusega ala pindala maakondliku vähenduskoefitsiendiga ning saadud tulemus lahutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pindalast.

  (4) Lõikes 3 nimetatud liituvusega ala maakondlikud vähenduskoefitsiendid on järgmised:
  1) Saare maakond – 0,247;
  2) Hiiu maakond – 0,283;
  3) Pärnu maakond – 0,257;
  4) Lääne maakond – 0,147.
[RT I, 01.04.2011, 1 - jõust. 04.04.2011]

§ 6.   Põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja andmete esitamise kord

  Põllumassiivi kasutamise kohta esitatakse andmed kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaa, püsikultuuride ja mustkesa kohta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõikes 2 nimetatud pindalatoetuse taotlusel.

§ 7.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json