Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 11

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3, § 19 lõike 2, § 21 lõike 2, § 35 lõike 4, § 41 lõike 11, § 48 lõike 1, § 105 lõigete 11 ja 2 ning § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, milles on struktuuriüksusena avavangla”;

2) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vangla asub Harju maakonnas. Vangla postiaadress on Pikk 19, Harku alevik, 76902 Harju maakond. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, tuuakse selle postiaadress ära struktuuriüksuse põhimääruses.”;

3) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, avavangla”;

4) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „eelvangistusosakond” sõnadega „ja struktuuriüksusena avavangla”;

2) paragrahvi 192 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Maardu üksuse põhiülesanne on viia täide kinnipeetavate avavangistust ja teiste üksuses viibivate kinnipeetavate vangistust. Maardu üksuse põhimääruses sätestatakse täpsemalt üksuse territoorium ja osad, kus kehtivad avavangla üldtingimused.”.

§ 3.  Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Täitmisplaan” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „kuriteo eest” sõnadega „või kes riskihindamise tulemusel on põgenemiskalduvustega”;

3) paragrahv 6 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „Tallinna Vanglasse, ”;

4) paragrahvi 17 lõikes 3 asendatakse sõnad „Harku ja Murru Vangla” sõnadega „Tallinna Vangla”;

5) paragrahvi 232 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Eluaegsed kinnipeetavad, kes kannavad 2014. aasta 15. veebruari seisuga karistust Tallinna Vanglas, paigutab vangla ümber Tartu Vanglasse, ja kinnipeetavad, kes riskihindamise tulemusel on põgenemiskalduvustega, paigutab vangla ümber Viru Vanglasse. Kinnipeetava ümberpaigutamisele kohaldatakse määruse §-des 13 ja 14 sätestatut. Vangla selgitab kinnipeetavale ümberpaigutamise põhjust.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 234 järgmises sõnastuses:

§ 234. Kinnipeetavate paigutamine ja ümberpaigutamine seoses Harku ja Murru Vangla avavangla sulgemisega

(1) Kinnipeetavad paigutatakse Harku ja Murru Vangla avavanglast ümber käesolevas paragrahvis sätestatud korras hiljemalt 2014. aasta 1. aprilliks. Ümberpaigutamise otsustab vangla direktor või tema määratud vanglateenistuse ametnik.

(2) Kinnipeetav paigutatakse Harku ja Murru Vangla avavanglast ümber teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda (edaspidi avavangla). Kinnipeetava ümberpaigutamisel Harku ja Murru Vangla avavanglast teise avavanglasse kohaldatakse määruse § 172 lõigetes 1 ja 2 sätestatut. Kinnipeetavale selgitatakse ümberpaigutamise põhjust ja võimalusi jätkata karistuse kandmist teises avavanglas.

(3) Kinnipeetavalt nõusoleku saamisel vormistab lähtevangla kümne tööpäeva jooksul põhjendatud otsuse kinnipeetava teise avavanglasse ümberpaigutamise kohta. Otsus on sihtvanglale kohustuslik.

(4) Kui kinnipeetav ei ole nõus enda ümberpaigutamisega ühessegi teise avavanglasse või avavangla koormusest tulenevalt ei ole võimalik kinnipeetavat paigutada ümber teise avavanglasse enne 2014. aasta 1. aprilli, paigutatakse ta ümber kinnisesse vanglasse määruse §-s 20 ning § 211 lõigetes 4 ja 5 sätestatust lähtudes. Avavangla koormusest tulenevalt ajutiselt kinnisesse vanglasse paigutatud kinnipeetav paigutatakse esimesel võimalusel tema nõusolekul tagasi avavanglasse.

(5) Harku ja Murru Vangla avavanglasse ei paigutata meessoost kinnipeetavaid alates 2014. aasta 15. veebruarist.”.

§ 4.  Justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 „Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord” muutmine

Justiitsministri 4. augusti 2008. a määruses nr 41 „Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õiguse ja arenduse talituse juhatajal on õigus anda korraldusi finants-, majandus-, personali-, õiguse ja kantselei töö valdkonnas;”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „õigus anda korraldusi” sõnadega „registrite arendamise, kinnipeetavate ja vahistatute arvestuse,”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „õigus anda korraldusi” sõnaga „sisekontrolli,”.

§ 5.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vangistusosakonna juhataja pädevuses on teha otsus vangistusseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4 ja § 93 lõike 3 alusel ning otsustada kinnipeetava väljapoole vanglat õppima või tööle lubamine käesolevas määruses sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 57 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Avavangla või kinnise vangla avavanglaosakonna juht võib lubada kinnipeetava taotluse alusel soetada asju vanglateenistuse vahenduseta, kui vanglateenistuse vahendusel asjade soetamine ei ole otstarbekas.”.

§ 6.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. veebruaril 2014. aastal.

  (2) Määruse § 1 ja § 5 punkt 1 jõustuvad 1. aprillil 2014. aastal.

  (3) Määruse § 3 punkt 4 jõustub 21. märtsil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json