Teksti suurus:

Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 16

Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord

Vastu võetud 04.08.2008 nr 41
RTL 2008, 69, 983
jõustumine 18.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
07.11.2013RT I, 12.11.2013, 815.11.2013
07.02.2014RT I, 12.02.2014, 1115.02.2014

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.  Korralduste andmise ja teenistusülesannete täitmise eesmärk

  Justiitsministeeriumi ametnikul on õigus anda vanglaametnikule või muule vanglatöötajale (edaspidi vanglateenistuja) korraldusi ja täita vanglas teenistusülesandeid, kui see on vajalik vanglale pandud ülesannete täitmiseks.

§ 2.  Ametnike pädevus korralduste andmisel

  (1) Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsleril on õigus anda korraldusi kõigis vangla tegevusvaldkondades.

  (2) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna talituse juhatajal on õigus anda korraldusi järgmistes valdkondades:
  1) õiguse ja arenduse talituse juhatajal on õigus anda korraldusi finants-, majandus-, personali-, õiguse ja kantselei töö valdkonnas;
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]
  2) taasühiskonnastamise talituse juhatajal on õigus anda korraldusi individuaalse täitmiskava koostamise, vangla sotsiaaltöö, kriminaalhoolduse ning tervishoiuteenuse osutamise valdkonnas;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  3) karistuse täideviimise talituse juhatajal on õigus anda korraldusi registrite arendamise, kinnipeetavate ja vahistatute arvestuse, vangistuse täideviimise, järelevalve, julgeoleku ja jälitustegevuse valdkonnas ning menetluste kohta, mis puudutavad kinnipeetavaid ja nende poolt toimepandud õigusrikkumisi;
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]
  4) sisekontrolli talituse juhatajal on õigus anda korraldusi sisekontrolli, jälitustegevuse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse valdkonnas ning menetluste kohta, mis puudutavad ametnikke ja töötajaid ning nende poolt toimepandud õigusrikkumisi.
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

§ 3.  Korralduse andmine

  (1) Korraldus antakse suulises või taasesitamist võimaldavas vormis. Korralduse saajal on õigus nõuda suuliselt antud korralduse esitamist taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Korraldus antakse vangla direktorile. Muule vanglateenistujale võib korraldusi anda edasilükkamatul juhul.

  (3) Muu vanglateenistuja teavitab saadud korraldusest vahetut ülemust, vangla direktorit või tema poolt määratud isikut.

§ 4.  Korralduse täitmine

  Vanglateenistuja on kohustatud saadud korralduse täitma viivitamata. Kui vanglateenistuja ei saa korraldusest aru, peab ta korralduse andjalt küsima selgitust.

§ 5.  Teenistusülesannete täitmise alus

  (1) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistuja täidab teenistusülesandeid vanglas samas korras nagu toimub teenistuslähetusse saatmine. Vanglate valdkonna asekantsleri antud korralduses peavad olema määratletud teenistusülesanded, mida ta vanglas täitma asub.

  (2) Vanglas teenistusülesannete täitmise ajaks võib lõikes 1 nimetatud teenistuja vabastada teenistusülesannete täitmisest Justiitsministeeriumis osaliselt või täielikult.

§ 6.  Vanglas teenistusülesannete täitmine

  (1) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujal on vanglas teenistusülesannete täitmisel vastava vanglateenistuja õigused ja kohustused.

  (2) Justiitsministeerium peab vangla direktorit või tema määratud isikut teavitama vanglas täidetavatest teenistusülesannetest. Vangla peab tagama Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujale vanglas teenistusülesannete täitmiseks vajaminevate vahendite olemasolu.

§ 7.  Vanglas teenistusülesannete täitmise kohustuslikkus

  Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistuja ei või keelduda vanglas teenistusülesannete täitmisest, välja arvatud juhul, kui ta on rase, kasvatab alla kolmeaastast või puudega last. Samuti tuleb arvestada muid olulisi asjaolusid, mis takistavad teenistujal vanglas teenistusülesandeid täita.

/otsingu_soovitused.json