Teksti suurus:

Tarbijakaitseameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2014, 19

Tarbijakaitseameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 11.02.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 171 lõike 5 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on „Tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteem” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu nimetus inglise keeles on „Consumer Service Environment Data System”.

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Tarbijakaitseamet (edaspidi vastutav töötleja). Andmekogu arendamise ja infoturbega tegeleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavalt Tarbijakaitseameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel 28. detsembril 2009. a sõlmitud infotehnoloogiaalase koostöö kokkuleppele.

§ 3.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse elektroonsel andmekandjal.

  (3) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 4.   Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosneb järgmistest andmestikest:
  1) selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestik;
  2) haldusmenetluse andmestik;
  3) väärteomenetluse andmestik;
  4) toote ohutuse alane andmestik.

§ 5.   Selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestikku kantavad andmed

  (1) Selgitustaotluse, teabenõude ja kaebuse menetlemise andmestikku kantakse andmed pöörduja kohta, pöördumisega seotud toote või teenuse liik ja pöördumise sisu.

  (2) Kui pöördujaks on füüsiline isik, siis vastutav töötleja kannab andmestikku järgmised andmed pöörduja kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) e-posti aadress;
  3) kontakttelefon;
  4) elukoha aadress;
  5) elukoha riik.

  (3) Kui pöördujaks on juriidiline isik, siis vastutav töötleja kannab andmestikku järgmised andmed pöörduja kohta:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja nimi;
  4) asukoha aadress;
  5) asukoha riik;
  6) juriidilise isiku või tema esindaja e-posti aadress.

  (4) Andmed toote või teenuse liigi ja pöördumise sisu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku vastavalt Euroopa Komisjoni 12. mai 2010. a soovituses „Tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ja nendest teavitamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta” (ELT L 136, 2.06.2010, lk 1–31) toodud klassifikatsioonile.

§ 6.   Haldusmenetluse andmestikku kantavad andmed

  (1) Haldusmenetluse andmestikku kantakse andmed kontrollkäigu ja ettekirjutuse kohta.

  (2) Kontrollkäigu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) kontrollkäigu sihtkoht – maakond, linn või vald, asula või tänav või maantee kilomeeter;
  2) tegemise aeg – kuupäev ja kellaaeg;
  3) kontrollobjekti andmed – ettevõtja ärinimi, registrikood ja aadress, tegevuskoha nimi ja aadress;
  4) kontrollitud toote või teenuse liik;
  5) kontrollkäigul tuvastatud rikkumine;
  6) kontrollija andmed – ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja -asutus.

  (3) Ettekirjutuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) tegemise kuupäev;
  3) saaja nimi ja aadress;
  4) faktiline ja õiguslik alus;
  5) selgelt väljendatud nõue koos viitega asjakohase õigusakti sättele;
  6) täitmise tähtaeg;
  7) täitmata jätmise korral rakendatava sunniraha määr ja selle määramise õiguslik alus.

§ 7.   Väärteomenetluse andmestikku kantavad andmed

  (1) Väärteomenetluse andmestikku kantakse andmed menetlusega seotud isikute, menetluse, väärteoteate, menetlusotsustuse ja -toimingu ning maksete kohta.

  (2) Menetlusega seotud isikuteks on menetleja, füüsilisest isikust menetlusalune isik, juriidilise isiku esindaja või tunnistaja ning juriidilisest isikust menetlusalune isik.

  (3) Menetlusega seotud isiku kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) menetleja kohta ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) füüsilise isiku kohta ees- ja perekonnanimi, isikukood, elu- või asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) juriidilise isiku kohta nimi, registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (4) Menetluse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) väärteoasja number;
  2) alustamise aeg;
  3) teoga rikutud õigusnorm ning väärteo kvalifikatsioon;
  4) menetluse alustanud ja menetlev ametnik ning menetlev asutus;
  5) menetluse seis ja täiendav teave.

  (5) Väärteoteate kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) teate number;
  2) väärteoga seotud sündmuse toimumise aeg ja koht ning sündmuse liik;
  3) väärteo kvalifikatsioon;
  4) menetlev asutus;
  5) menetlusega seotud isikute andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 2 ja 3;
  6) täiendav teave.

  (6) Menetlusotsustuse ja toimingu kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) otsustuse number ja otsustuse või toimingu tegemise aeg;
  2) otsustuse liik ja alus;
  3) väärteo kvalifikatsioon;
  4) otsustuse või toimingu sisu või kirjeldus;
  5) karistuse määr, menetluskulude liik ja summa;
  6) viitenumber ja tasumise või täitmise tähtaeg;
  7) menetlusega seotud isikute andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 2 ja 3;
  8) dokumendi fail;
  9) täiendav teave.

  (7) Makse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) makse tegemise aeg;
  2) maksja nimi;
  3) viitenumber;
  4) summa ja makse selgitus;
  5) seotud menetlusotsustus;
  6) täiendav teave.

§ 8.   Toote ohutuse alasesse andmestikku kantavad andmed

  (1) Toote ohutuse alasesse andmestikku kantakse andmed toote ohutuse alase teate koostaja, teavitatud toote, tootega seotud ettevõtjate, tootele kohalduvate nõuete ja standardite ning nõuetele vastavuse, testimise ja kontrollide ning tootega seotud õnnetuse ja toote suhtes rakendatud meetmete kohta.

  (2) Toote ohutuse alaste andmete või teate koostaja kohta kantakse andmestikku järgmised andmed:
  1) andmed või teate koostanud riik ning asutus;
  2) koostaja kontaktandmed;
  3) koostamise kuupäev.

  (3) Teavitatud toote kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) toote EAN kood, nimetus, kategooria, kaubamärk, tüüp või mudel, tootmisaasta ja seerianumber;
  2) esmase turustamise aasta;
  3) pakendi, mõõtmete ja välimuse kirjeldus või foto;
  4) päritolumaa.

  (4) Tootega seotud ettevõtjate kohta kannab vastutav töötleja andmestikku tootja või tootja ametliku esindaja või importija ning edasimüüjate andmed, milleks on nimi, aadress, telefoninumber, faks ja e-posti aadress.

  (5) Tootele kohalduvate nõuete ja standardite ning nõuetele vastavuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) tootele kohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid;
  2) tootele rakenduvad standardid;
  3) CE-vastavusmärgise olemasolu;
  4) vastavushindamise deklaratsiooni olemasolu;
  5) õigusakt või standard, mille alusel on deklaratsioon koostatud.

  (6) Testimise ja kontrolli ning tootega seotud õnnetuse kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) testimise raport;
  2) testitud toodete arv;
  3) tootevigade tüüp ja sellest tingitud ohu klassifikatsioon ning täpne vea kirjeldus;
  4) tootega seotud õnnetuse kirjeldus.

  (7) Toote suhtes rakendatud meetme kohta kannab vastutav töötleja andmestikku järgmised andmed:
  1) vabatahtlikult või kohustuslikult rakendatud meede;
  2) rakendatud meetme õiguslik alus;
  3) rakendatud meetme eesmärk ja ulatus;
  4) rakendamise alguse kuupäev ja kestus.

§ 9.   Andmekogusse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 10.   Andmete andmekogusse kandmine ja andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Vastutav töötleja korraldab käesoleva põhimääruse §-des 5–8 sätestatud andmete andmekogusse kandmise.

  (2) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on vastutava töötleja ametnikel nendele teenistusülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kaebuse või selgitustaotluse laekumist, kaebuse või selgitustaotluse raames dokumendi koostamist, vastuse saatmist, järelevalve teostamist, haldusmenetluse toimingu tegemist, väärteomenetluse toimingu tegemist, väärteo lahendi koostamist või väärteo lahendi jõustumist.

  (4) Andmed kantakse andmekogusse veebipõhise kasutajaliidese kaudu või infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku andmekogudest, sealhulgas äriregistrist ja majandustegevuse registrist.

§ 11.   Andmete töötlemine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogus andmete töötlemise vastavalt käesolevale põhimäärusele, avaliku teabe seadusele ja isikuandmete kaitse seadusele.

  (2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui õigustatud isik on esitanud avalduse ebaõigete andmete muutmiseks andmekogus, teeb vastutav töötleja andmekogus paranduse ühe tööpäeva jooksul.

  (3) Andmekogu andmete kõiki sisestamisi, muutmisi ja vaatamisi logitakse.

§ 12.   Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogu on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks.

  (2) Füüsilisel ja juriidilisel isikul on juurdepääs üksnes isikuga seotud andmetele pärast füüsilise isiku või juriidilise isiku esindaja tuvastamist ja autoriseerimist.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel on juurdepääs talle seadusega või seaduse alusel antud ülesande täitmiseks vajalikele andmetele.

  (5) Riigiga sõlmitud halduslepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on juurdepääs andmetele, mis on talle vajalikud avaliku ülesande täitmiseks.

§ 13.   Andmekogu andmete avalikustamine ja väljastamine

  (1) Andmekogus olevad andmed avalikustatakse vastavalt avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktidele 2 ja 14 ning 31. Andmekogus olevatest andmetest avalikustatakse dokumendiregister, väärtegude üldistav statistika ning riikliku või teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused alates nende jõustumisest.

  (2) Andmekogu vastutaval töötlejal on õigus andmekogusse kantud andmeid edastada Euroopa Komisjonile ja avalike ülesannete täitmiseks teise riigi pädevale asutusele otsekohalduva Euroopa Liidu õigusakti või välislepingu alusel kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Andmete väljastamine toimub andmekogu vastutava töötleja kehtestatud korras. Andmeid väljastatakse paberkandjal või elektroonilisel kujul.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid teabenõude täitmisel kooskõlas avaliku teabe seadusega ja päringule vastamisel.

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

  (6) Andmesubjektil on õigus saada tema kohta andmekogusse kantud andmeid.

  (7) Muudel isikutel on õigus andmekogust andmeid saada juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (8) Vastutav töötleja peab arvestust selle üle, kellele, millal ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 14.   Andmete säilitamine

  (1) Paragrahvides 5 ja 8 sätestatud andmeid säilitab vastutav töötleja andmekogus viis aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

  (2) Paragrahvides 6 ja 7 sätestatud andmeid säilitab vastutav töötleja andmekogus seitse aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegade möödumist andmed hävitatakse.

§ 15.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarve kaudu.

§ 16.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json