Teksti suurus:

Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2016, 5

Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm1

Vastu võetud 19.06.2013 nr 36
RT I, 26.06.2013, 13
jõustumine 29.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2016RT I, 12.02.2016, 215.02.2016

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 28 lõike 6 ja § 41 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse keskkonnakompleksloa (edaspidi kompleksloa) taotluse ja selle lisade vormid ning kompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja kompleksloa vorm.

§ 2.   Kompleksloa taotluse koosseis

  (1) Kompleksloa taotleja esitab loa andjale:
  1) käesoleva määruse lisas 1 esitatud vormi kohase allkirjastatud taotluse;
  2) käesoleva määruse §-de 4–17 kohase teabe ja lisades 3–11 toodud tabelivormides nimetatud andmed, mis on lähtudes käitise tegevuse laadist järjestatud ja vajaduse korral varustatud seletava tekstiga;
  3) tööstusheite seaduse §-s 29 nimetatud dokumendid.

  (2) Kui kavandatava käitise tegevust arvestades ei ole kõiki käesoleva määruse §-des 4–17 ning lisades 3–11 nõutud andmeid vaja esitada, annab taotleja taotlusmaterjalides kirjaliku lühiselgituse andmete esitamise vajaduse puudumise kohta.

§ 3.   Kompleksloa koosseis

  (1) Kompleksluba koosneb käesoleva määruse §-des 4–20 sätestatust ning käesoleva määruse lisades 2–13 toodud täidetud tabelivormidest.
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

  (2) Arvestades alltegevusvaldkonna ja käitise asukoha iseärasustega ning avalikustamise asjaoludega, otsustab loa andja millised käesoleva määruse §-des 4–17 nimetatud andmed, materjalid, kirjeldused, teave ja tabelivormid on vajalikud loa nõuete sätestamiseks, ning määrab loa lõpliku koosseisu.

§ 4.   Käitise asukoha kirjeldus

  (1) Käitise asukoha kirjelduses märgitakse järgmised andmed:
  1) asukoha üldiseloomustus, kliimatingimused, muud käitise tegevusest või kohalikest oludest tingitud olulised keskkonnategurid, näiteks geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused ning kui on koostatud lähteolukorra aruanne, siis sellest tulenevad pinnase ja põhjavee seisundit kajastavad andmed;
  2) käitise tegevuse mõjupiirkonnas asuvate oluliste geograafiliste, looduslike ja tehnogeensete objektide iseloomustus, kauguseni, kus saasteainete sisaldus maapinnalähedases õhukihis küünib 10% tasemeni nende ainete ühe tunni keskmisest saasteheite piirväärtusest või mis võrdub selle tootmisterritooriumi kõrgeima õhusaasteallika 50-kordse kõrgusega maapinnast.

  (2) Käitise asukoha kirjeldusele lisatakse järgmised materjalid:
  1) käitise asukoha kaart (edaspidi  kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. Kaardile kantakse käitise territoorium, märgitakse sellega piirnevate alade maakasutuse sihtotstarbe liigid, kaardi piirkonnas asuvate teiste käitiste ja saasteallikate territooriumide piirid ning lähimad olulised hooned ja rajatised; olemasolevad või kavandatavad veehaarded koos sanitaarkaitsealadega ning veekogud, mida käitise tegevus võib mõjutada;
  2) käitise koordinaadistatud asendiplaan (edaspidi  plaan) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas. Plaanile kantakse põhja–lõuna suund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tootmisega seotud tegevuse kohad;
  3) käitise planeerimise, projekteerimise ning ehitamisega seotud asutuste andmed (nimi, aadress, telefon, faks ja e-posti aadress).

  (3) Kaardile või plaanile kantavad andmed, mis on käesolevas määruses nõutud, võib otstarbekusest lähtuvalt paigutada sama kaardi või plaani vabale pinnale.

§ 5.   Käitise tegevus

  Käitise ja selle tegevuse kirjelduses esitatakse:
  1) käitise tegevuse eesmärk ja põhjendus;
  2) alltegevusvaldkond, mille jaoks luba taotletakse ja loend peamistest tootmisetappidest, tehnoloogiaprotsesside plokkskeemid, nende protsesside kestus, ainevood ja muu asjakohane informatsioon;
  3) töötajate arv olemasolevates ja kavandatavates tootmisüksustes;
  4) tavapärane tööaeg;
  5) ülesseatud tootmisvõimsused alltegevusvaldkondade kaupa ning planeeritud aastatoodangu maht, jäätmekäitluse korral kõrvaldamis- või taaskasutamistoimingute maht;
  6) kompleksloa taotlemisel tähtsust omavate kehtivate tööstusheite seaduse § 25 lõikes 2 nimetatud seaduste kohaste lubade loend ja olemasolevate keskkonnalaste lepingute koopiaid.

§ 6.   Erisused uue käitise kavandamisel või kompleksloa alusel tegutseva käitise muutmisel

  (1) Uue käitise kavandamisel esitatakse kompleksloa taotluses ja kompleksloas käesoleva määruse lisades 1 ja 2 sätestatud vormi kohased andmed, käitise ehitustööde kavandatav algus- ja lõpptähtaeg ning kompleksloa taotluse ja kompleksloa lisa vormides kogu muu teave, mis on nõutud vastavalt käesoleva määruse §-des 4–21 selles ulatuses, mida võimaldab projektdokumentatsioon.

  (2) Kompleksloa alusel tegutseva käitise käitaja esitab enne muudatuse kavandamist käitise laadis või toimimisviisis, sealhulgas käitise laiendamist, teabe, mis on nõutud käesoleva määruse §-des 4–17 selles ulatuses, mida võimaldab projektdokumentatsioon.

§ 7.   Parim võimalik tehnika ja saasteheite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika

  (1) Andmed kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (edaspidi  KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavuse kohta parima võimaliku tehnika järeldustes (edaspidi  PVT-järeldused) kirjeldatud või muule taotleja poolt valitud parimale võimalikule tehnikale (edaspidi  PVT) esitatakse käesoleva määruse lisa 3 tabelis 1 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Kui käitaja taotleb erandkorras kompleksloaga määratavaid leebemaid heite piirväärtusi vastavalt tööstusheite seaduse § 44 lõikele 6 või keskkonna kvaliteedinormatiivide täitmiseks on vaja rakendada rangemaid nõudeid, lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele:
  1) käesoleva määruse lisa 3 tabelis 2 esitatud vormi kohane tegevuskava, milles on selgitatud, kuidas ja millal kavatsetakse parimat võimalikku tehnikat rakendada või täita rangemaid keskkonnakvaliteedinormatiive;
  2) heite- ja jäätmetekke vältimise või vähendamise ning pinnasekaitse meetmete ja kavandatava tehnika loend ja kirjeldus käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 8.   Toorme, abimaterjalide, pooltoodete, ohtlike ainete ja segude kasutamine, tootmine ja säilitamine

  (1) Andmed tootmisprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid mittesisaldavate toorme, abimaterjalide või pooltoodete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 4 tabeli 1 vormi kohaselt.

  (2) Andmed tootmisprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid sisaldavate toorme, abimaterjalide või pooltoodete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 4 tabeli 2 vormi kohaselt.

  (3) Andmed toodetud ohtlikke aineid sisaldava segu või toote säilitamise kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 4 tabeli 3 vormi kohaselt.

  (4) Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus esitatakse käesoleva määruse lisa 4 tabeli 4 vormi kohaselt.

  (5) Andmed ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kaitsemeetmete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 4 tabeli 5 vormi kohaselt.

  (6) Meetmed toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja ohtlike ainete ning segude säästliku kasutamise või taaskasutamise kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 9.   Käitise veekasutust, veeheidet, välisõhu saastamist ja jäätmehooldust käsitlevad andmed

  (1) Käitise veekasutust ja veeheidet käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruses nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid” sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) Välisõhu saastamist käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 12. novembri 2013. a määruses nr 66 „Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded“ sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

  (3) Käitise jäätmehooldust käsitlevad andmed esitatakse keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruses nr 26 „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm” sätestatud nõuete kohaselt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud andmete esitamisel ei korrata andmeid, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse teistele sätetele.

  (5) Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul esitatakse käesoleva määruse lisa 5 tabeli 1 vormi kohaselt.

  (6) Andmed vette suunatava äkkheite kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 5 tabeli 2 vormi kohaselt.

  (61) Andmed kütuse-, jäätme- või koospõletamisel välisõhku eralduvate saasteainete heite piirväärtuste ning lubatud heitkoguste kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 5 tabeli 3 vormi kohaselt.
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

  (7) Äkkheide on käitise või seadme tehnoloogiliselt põhjendatud käivitamisel või seiskamisel keskkonda eralduv heide (edaspidi  tehnoloogiline äkkheide).
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

  (8) Meetmed vee kasutamise, välisõhusaaste vältimise või vähendamise, jäätmetekke vältimise, jäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise, ringlussevõtu, muu taaskasutamise, kõrvaldamise, reovee tekke vähendamise ning pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 10.   Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

  (1) Andmed kütuse kasutamise ja energia tootmise kohta kütuseliikide kaupa esitatakse käesoleva määruse lisa 6 tabeli 1 vormi kohaselt.

  (2) Andmed energia tarbimise kohta tootmisetappide või kasutusalade kaupa esitatakse käesoleva määruse lisa 6 tabeli 2 vormi kohaselt.

  (3) Meetmed energia ja kütuse kasutamise vähendamise ning tõhusama kasutamise kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

  (4) Muud asjakohased andmed nagu andmed energiakulu arvestite tüüpide, paigutuse, kontrollimise mooduse ja sageduse kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 3.

§ 11.   Välisõhus leviv lõhn, vibratsioon ja müra

  (1) Andmed lõhna välisõhus esinemise ja lõhna vähendamise meetmete kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 7 tabeli 1 vormi kohaselt.

  (2) Andmed vibratsiooni kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 7 tabeli 2 vormi kohaselt.

  (3) Andmed välisõhus leviva müra kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 7 tabeli 3 vormi kohaselt.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmetele märgitakse vibratsiooni ja välisõhus leviva müra allikate paiknemine käitise asendiplaanile.

  (5) Meetmed lõhna, vibratsiooni ja müra vältimise või vähendamise kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi kohaselt.

§ 12.   Käitise omaseire

  (1) Käitise omaseire kirjelduses esitatakse:
  1) käitaja organisatsioonilise ülesehituse kirjeldus või skeem, millel on eristatavad käitises keskkonnajuhtimisega seotud ametikohad;
  2) keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ülevaade või juhul, kui kasutatakse rahvusvahelisi standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme, asendatakse kirjeldus asjaomaste sertifikaatide või tunnistuste koopiatega;
  3) andmed vastutuse ja volituste kohta avariide või avariiohu käsitlemisel ja põhjuste uurimisel;
  4) andmed korraldatud ja kavandatud keskkonnaalase koolituse kohta.

  (2) Andmed veesaaste omaseire kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 8 tabeli 1 vormi kohaselt.

  (3) Andmed pinnase ja põhjavee saastatuse omaseire kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 8 tabeli 2 vormi kohaselt.

  (4) Andmed saastatuse vähendamise tehnoloogiaseadmete ja püüde- või puhastusseadmete hoolduse ja kontrolli kohta esitatakse käesoleva määruse lisa 8 tabeli 3 vormi kohaselt.

  (5) Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatavad meetmed esitatakse käesoleva määruse lisa 8 tabeli 4 vormi kohaselt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud andmetele lisatakse:
  1) omaseire punktide asukohad kaardil või plaanil või tekstiline seletus, kui need paiknevad väljaspool kaarti või plaani;
  2) pideva seire korral või samalaadsete saasteallikate koosmõju hindamisel saadud saastetaseme fooniandmed ning saastetaseme muutumise hinnang;
  3) lisaandmed veekogu ja põhjavee seisundile avaldatava mõju kohta.

§ 13.   Avariide vältimine ja tagajärgede piiramine

  Juhul kui käitaja ei ole kohustatud lisama nõutavaid andmeid tööstusheite seaduse § 29 punkti 2 alusel, esitatakse järgmised andmed:
  1) käitise tegevuse tagajärjel tekkida võivate avariide või avarii ohu kirjeldus, käitises võimaliku avarii ohu vältimiseks kehtestatud kord ja käitumisjuhised ning tagajärgede piiramise meetmed, kasutades selleks käesoleva määruse lisas 9 esitatud vormi;
  2) kemikaaliseaduse peatükkides 2, 3 ja 5 esitatud nõuete kohane teave käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 ning lisa 4 tabelite 2–5 vormide kohaselt.

§ 14.   Tegevushälbed

  Puhastustöödel, lekete, ajutiste seisakute, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö alustamisel ja lõpetamisel ning muude tavapärasest erinevate käitamistingimuste korral rakendatavad meetmed esitatakse käesoleva määruse lisas 10 esitatud vormi kohaselt.

§ 15.   Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise tegevuse täieliku lõpetamise korral ja järelhoolde meetmed

  Käitise või selle osa tegevuse täieliku lõpetamise korral kavandatavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete ja järelhoolde abinõude kohta esitatakse järgmine teave tekstina või vabas vormis koostatavate tabelite kujul:
  1) tootmistegevuse või selle osa likvideerimise ajal ja pärast tegevuse täielikku lõpetamist kasutusele võetavate keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmete loend ja kirjeldus;
  2) kava tegevuse täieliku lõpetamise järgseks perioodiks, sealhulgas järelhoolde ja võimalikust jääksaastest lähtuva ohu vältimiseks rakendatavad meetmed; kava koostamisel hindab käitaja tegevuskoha pinnase ja põhjavee saastatust käitises kasutatud, toodetud või sealt keskkonda viidud ohtlike ainetega võrreldes lähteolukorra aruandes kirjeldatud seisundiga.

§ 16.   Lähteolukorra aruanne

  Käitise tegevuskoha lähteolukorra aruanne esitatakse vastavalt tööstusheite seaduse §-s 57 sätestatule.

§ 17.   Kirjandus ja sisu üldarusaadav lühikokkuvõte

  Loas esitatakse kasutatud kirjanduse ja metoodikate loetelu ning tehniliste üksikasjadeta kokkuvõte, mis sisaldab:
  1) tegevuse, millele kompleksluba taotletakse, lühikirjeldust;
  2) lühiülevaadet käitise peamistest tootmisprotsessidest lihtsustatud plokkskeemi kujul koos vastavate selgitustega;
  3) lühikokkuvõtet kasutatava tehnika võrdlusest PVT-järeldustes kirjeldatud või muu loas määratud parima võimaliku tehnikaga ja käitise tegevuse vastavusest keskkonnakvaliteedi normatiividele ning keskkonnamõju eri liikidest;
  4) viidet käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud kaardile ja plaanile.

§ 18.   Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

  Ajutised erandid kompleksloa nõuetest määratakse vajaduse korral, kasutades selleks käesoleva määruse lisa 11 vormi.

§ 19.   Loa andjale loa nõuete täitmist kontrollida võimaldavate käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus

  Loa andjale loa nõuete täitmist kontrollida võimaldavate käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus määratakse käesoleva määruse lisa 12 vormi kohaselt.

§ 20.   Täiendavad meetmed käitise kasutamise põhimõtete elluviimiseks

  Täiendavad meetmed käitise kasutamise põhimõtete elluviimiseks määratakse vajaduse korral, kasutades selleks käesoleva määruse lisa 3 tabeli 3 vormi.

§ 21.   Kompleksloa nõuete läbivaatamise tulemused

  [Kehtetu - RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Lisa 1 Keskkonnakompleksloa taotlus

Lisa 2 Keskkonnakompleksluba

Lisa 3 Parim võimalik tehnika ja saasteheite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

Lisa 4 Toorme, abimaterjalide, pooltoodete, ohtlike ainete ja segude kasutamine, tootmine ja säilitamine

Lisa 5 Jäätmete ladestamine, äkkheide vette ja kütuse-, jäätme- või koospõletamisel välisõhku eralduvate saasteainete heite piirväärtused (edaspidi HPV) ning lubatud heitkogused
[RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

Lisa 6 Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

Lisa 7 Vibratsioon ning välisõhus leviv ebameeldiv või ärritav lõhn ja müra

Lisa 8 Omaseire

Lisa 9 Avariide vältimine ja tagajärgede piiramine

Lisa 10 Tegevushälbed

Lisa 11 Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Lisa 12 Loa andjale loa nõuete täitmist kontrollida võimaldavate käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus

Lisa 13 Kompleksloa nõuete läbivaatamise tulemused
[Kehtetu - RT I, 12.02.2016, 2 - jõust. 15.02.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json