Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2019, 2

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruses nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vabariigi Valitsuse reservist (edaspidi reserv) võib kuludeks ja investeeringuteks eraldada vahendeid:
1) ettenägematuteks kulutusteks, mida ei olnud riigieelarve ettevalmistamisel või menetlemisel võimalik ette näha;
2) sihtotstarbeliselt Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud tegevuste rahastamiseks.”;

2) paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ministeeriumid ja Riigikantselei oma valitsemis- või haldusala või valdkonna jaoks;
2) Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikohus enda või oma haldusala asutuse jaoks.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lauseosa ning punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlusele, mis esitatakse § 1 punktis 1 nimetatud vahendite eraldamiseks, lisatakse:
1) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu reservist vahendite eraldamise kohta, milles ministeerium ja Riigikantselei märgivad tulemusvaldkonna ja programmi;
2) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu seletuskiri, milles esitatakse taotletava summa üksikasjalik arvestus, põhjendus vahendite eraldamise vajalikkuse kohta ja analüüs taotletavate vahendite asemel olemasolevate ressursside kasutamise võimaluste kohta;”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotluses, mis esitatakse § 1 punktis 2 nimetatud vahendite eraldamiseks, viidatakse Vabariigi Valitsuse otsusele, millega on tegevuse rahastamine heaks kiidetud, ja sellele lisatakse:
1) selgitused võetud või võetavate kohustuste kohta;
2) taotletava summa üksikasjalik arvestus;
3) muu oluline teave.”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „lõike 2”;

6) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui § 1 punktis 1 nimetatud vahendite taotlus vastab õigusaktidele ning on nõuetekohane ja piisavalt põhjendatud, edastab Rahandusministeerium esitatud korralduse eelnõu Vabariigi Valitsusele.”;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Paragrahvi 3 lõike 3 alusel esitatud ja nõuetele vastava taotluse puhul teeb riigi eelarvepoliitika kavandamise ja elluviimise eest vastutav minister otsuse vahendite eraldamiseks, arvestades sihtotstarbeliste vahendite olemasolu Vabariigi Valitsuse reservis.”;

8) määrust täiendatakse 4. peatükiga järgmises sõnastuses:

4. peatükk
Rakendussätted

§ 8. Määruse kohaldamise erisused

(1) Paragrahvi 3 lõiget 3 ja § 4 lõiget 41 kohaldatakse 2019. aasta riigieelarve seaduse §-s 8 nimetatud sihtotstarbeliste vahendite taotlemisele ja eraldamisele ning riigieelarvetele alates 2020. aastast.

(2) Lisaks § 1 sissejuhatavas lauseosas nimetatud vahenditele võib kuni 31. detsembrini 2019. a taotleda Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamist finantseerimistehinguteks.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json