Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2019, 4

Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 31.07.2014 nr 123
RT I, 05.08.2014, 9
jõustumine 08.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2019RT I, 12.02.2019, 215.02.2019

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eraldised Vabariigi Valitsuse reservist

  Vabariigi Valitsuse reservist (edaspidi reserv) võib kuludeks ja investeeringuteks eraldada vahendeid:
  1) ettenägematuteks kulutusteks, mida ei olnud riigieelarve ettevalmistamisel või menetlemisel võimalik ette näha;
  2) sihtotstarbeliselt Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud tegevuste rahastamiseks.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

2. peatükk Reservist vahendite eraldamise taotlus ja selle menetlemine 

§ 2.  Taotluse esitaja

  Taotlusi reservist vahendite eraldamiseks saavad esitada:
  1) ministeeriumid ja Riigikantselei oma valitsemis- või haldusala või valdkonna jaoks;
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]
  2) Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikohus enda või oma haldusala asutuse jaoks.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlus reservist vahendite eraldamiseks esitatakse Rahandusministeeriumile.

  (2) Taotlusele, mis esitatakse § 1 punktis 1 nimetatud vahendite eraldamiseks, lisatakse:
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]
  1) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu reservist vahendite eraldamise kohta, milles ministeerium ja Riigikantselei märgivad tulemusvaldkonna ja programmi;
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]
  2) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu seletuskiri, milles esitatakse taotletava summa üksikasjalik arvestus, põhjendus vahendite eraldamise vajalikkuse kohta ja analüüs taotletavate vahendite asemel olemasolevate ressursside kasutamise võimaluste kohta;
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]
  3) muud õigusaktides sätestatud või reservist vahendite eraldamise otsustamisel tähtsust omavad dokumendid ja informatsioon.

  (3) Taotluses, mis esitatakse § 1 punktis 2 nimetatud vahendite eraldamiseks, viidatakse Vabariigi Valitsuse otsusele, millega on tegevuse rahastamine heaks kiidetud, ja sellele lisatakse:
  1) selgitused võetud või võetavate kohustuste kohta;
  2) taotletava summa üksikasjalik arvestus;
  3) muu oluline teave.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

§ 4.  Taotluse läbivaatamine Rahandusministeeriumis

  (1) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotluse läbi 20 tööpäeva jooksul, kontrollides taotluse ja taotletava summa reservist eraldamise põhjendatust ning vastavust õigusaktidele ja § 3 nõuetele. Kiiret arutamist vajava küsimusena esitatud taotluse vaatab Rahandusministeerium läbi viivituseta.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

  (2) Õigusaktidele mittevastava või ebapiisavalt põhjendatud taotluse tagastab Rahandusministeerium taotlejale lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul.

  (3) Kui § 1 punktis 1 nimetatud vahendite taotlus vastab õigusaktidele ning on nõuetekohane ja piisavalt põhjendatud, edastab Rahandusministeerium esitatud korralduse eelnõu Vabariigi Valitsusele.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

  (4) Rahandusministeeriumil ei ole õigus muuta Vabariigi Valitsusele esitatavas korralduse eelnõus taotleja taotletava summa suurust. Vajaduse korral esitab Rahandusministeerium Vabariigi Valitsusele alternatiivset arvamust kajastava Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu koos selgitustega.

  (41) Paragrahvi 3 lõike 3 alusel esitatud ja nõuetele vastava taotluse puhul teeb riigi eelarvepoliitika kavandamise ja elluviimise eest vastutav minister otsuse vahendite eraldamiseks, arvestades sihtotstarbeliste vahendite olemasolu Vabariigi Valitsuse reservis.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

§ 5.  Reservist vahendite eraldamine

  Reservist eraldatakse vahendid §-s 2 nimetatud taotlejale või taotleja soovil tema valitsemis- või haldusala asutusele.

3. peatükk Reservist eraldatud vahendite kasutamine ja arvestus 

§ 6.  Reservist eraldatud vahendite kasutamine

  (1) Reservi eraldised on sihtotstarbelised. Vabariigi Valitsus võib reservist vahendite eraldamisel kindlaks määrata vahendite kasutamise tähtaja.

  (2) Taotleja peab tagama, et sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud summad tagastatakse reservi.

§ 7.  Arvestus reservist eraldatud vahendite kasutamise kohta

  (1) Reservi ja sealt eraldatud vahendite kohta peab arvestust Rahandusministeerium.

  (2) Reservist saadud vahendite kasutamise kohta peab §-s 5 nimetatud vahendite saaja raamatupidamises eraldi arvestust.

4. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

§ 8.  Määruse kohaldamise erisused

  (1) Paragrahvi 3 lõiget 3 ja § 4 lõiget 41 kohaldatakse 2019. aasta riigieelarve seaduse §-s 8 nimetatud sihtotstarbeliste vahendite taotlemisele ja eraldamisele ning riigieelarvetele alates 2020. aastast.

  (2) Lisaks § 1 sissejuhatavas lauseosas nimetatud vahenditele võib kuni 31. detsembrini 2019. a taotleda Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamist finantseerimistehinguteks.
[RT I, 12.02.2019, 2 - jõust. 15.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json